En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1370
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :63
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1370
Şikayetçi:
 Par-Tem Parlayan Tem Taah. İnş. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti., Babalık Mahallesi Demirci İş Merkezi No:20/K KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediyesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2007 / 7219
Başvuruya konu ihale:
 2006/193819 İhale Kayıt Numaralı “Vektör Kontrol Hizmeti Satın Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.06.54.0188/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Büyükşehir Belediyesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 13.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Vektör Kontrol Hizmeti Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Par-Tem Parlayan Tem Taah. İnş. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  06.03.2007 tarih ve 7219 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)Hizmet yeri yeterlik belgesinin istenmesinin rekabeti engellediği, TSE 8358 Ev, İşyeri ve yerleşim alanları zararları ile mücadele hizmetleri- genel kurallar hizmetleri (20.10.1998) belgesinin, ihale tarihinden önce yürürlükten kaldırıldığı bunun istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2)Resmi tatil ve bayram günlerinde yapılacak çalışmalara ilişkin düzenleme yapılmadığı, İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde belirtilen Araç ve Makineler için aylık ve günlük ne kadar süre çalışacakları saat ve gün olarak belirtilmediği için yakıt giderinin ne olacağı bilinemeyeceği, yakıt giderinin teklif fiyata dahil olduğuna ilişkin bir düzenleme yapılmamasının tereddüde yol açtığı,

 

            3) Teknik şartnamenin işin ücretlendirilmesi başlıklı 21. maddesinde Tablo-9’da belirtilen pursantaj katsayıları hesaplandığı zaman toplam işçi %0,1 tutarında bir eksik ödeme yapılacağı görüldüğü bunun mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Daha önce 2006 yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları için Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı bölgesi olarak ayrı ayrı ihale edilen ve iş deneyim oranı %25 olarak istenilen işin, idarenin yüksek fiyatlara iş vermesi nedeniyle Kamu İhale Kurumu tarafından düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verildiği, ancak işin bitim süresine az bir süre kalması nedeniyle ihaleler idare tarafından iptal edildiği, daha önce üç bölge olarak ihaleye çıkan işleri tek bölgeye çevirmesi ve iş deneyim oranın da %25’ten %45’e çıkarması rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, katılım şartlarını sağlayabilecek firma sayısının Türkiye genelinde yok denecek kadar az olduğu ve ihalenin yüksek fiyatlara verilmesi söz konusu olacağı, ve benzer iş tanımının ihale konusu işle birebir aynı olduğunun görüldüğü yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

             5)Teknik şartnamenin 14. maddesinde amortismana tabi olmayan kıyafet ve sarf malzemesi istenmesine rağmen idari şartnamenin 26. maddesinde teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceği, hususunda bir düzenleme yapılamayarak tereddüde neden olacak şekilde düzenleme yapıldığı,

 

             6) İdari şartnamenin 46 ncı maddesinde “hak edişin düzenlenmesi, tahakkuku yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hususlar sözleşme tasarısında yer almaktadır” denmesine rağmen, sözleşme tasarısının ödeme yeri ve şartları başlıklı 13 üncü maddesinde “hesap işleri daire başkanlığının göstereceği ödeme planına göre yapılacaktır” şeklinde muallak bir tanım yapıldığı,

 

             7)İdari şartnamede ve teknik şartnamede cezai hükümlerin birbirleriyle çeliştiği ve mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmetin adı: “Vektör Kontrol Hizmeti Satın Alınması”, Miktarı ve Türü: “2007 yılı içerisinde Antalya Büyükşehir Belediye Mücavir alanı Sınırları içerisinde Vektör Kontrol Hizmeti Satın alınması”,

 

İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26. maddesinde;

 

            26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler,

ulaşım giderleri, her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

            26.2 (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde,
teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3 Personelin yol gideri günlük brüt (2.50 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (4 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (YirmiAltı) gün esas almacaktır.Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

SIRA İŞÇİNİN POSİZYONÜ    ASGARİ ÜCRETTEN FAZLASI %

1  Teknik personel                                        70.00

2  Bilgi işlem elemanı                                   50.00

3  Mıntıka sorumlusu                                   25.00

4 Tekniker veya                                           35.00
Teknisyen

5  Şoför                                                        10.00

6  Kaptan                                                     10.00

            26.4 Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı
çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (İki) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi yapılmış,

 

İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde işin süresi 306 (ÜçYüzAltı) takvim günü, işe başlama tarihi: 01.03.2007; işi bitirme tarihi:31.12.2007 olarak belirlenmiştir.

 

            1)Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak,

 

            İhale ilanının “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 4.3.4 maddesinde;

 

            İhaleye girecek firmalarda; kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler: İhale konusu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibarıyla geçerlilik süresini doldurmamış ve Türk Akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş aşağıdaki hizmet yeterlilik belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretinin ibraz edilmesi gerekir.

 

            1-.Sağlık bakanlığı İlaçlama Ruhsat Belgesi: 27.01.2005 Tarih ve 25709 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Halk sağlığı alanında haşerelere karşı uygulama usul ve esasları hakkında yönetmenlik gereğince İl Sağlık Müdürlüğünden alınan "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi"

 

            2-TSE 8358 Ev, İş Yeri ve Yerleşim Alanları Zararlıları İle Mücadele Hizmetleri - Genel Kurallar standardı (20.10.1998 TSE) Belgesiistenilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde;  “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir…”,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı  VIII- L maddesinde; “…Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” hükümleri yer almaktadır.

 

            2007 Yılı İçerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alanı Sınırları İçerisinde Vektör Kontrol Hizmetinden oluşan işin niteliğinin dikkate alınması halinde hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

TSE 8358 Ev, İşyeri ve yerleşim alanları zararları ile mücadele hizmetleri- genel kurallar hizmetleri (20.10.1998) belgesinin, ihale tarihinden önce yürürlükten kaldırıldığı bunun istenmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak,

 

Kabul tarihi 20.10.1998 olan “TSE 8358:1998 Ev, İşyeri ve yerleşim alanları zararları ile mücadele hizmetleri- genel kurallar hizmetleri” belgesinin 21.12.2006 tarihinde yürürlükten kaldırılarak yerine “TS 8358:2006 İşyerleri – Ev, İş Yeri ve Yerleşim Alanlarındaki Zararlılar (Haşereler ile Mücadele Hizmetleri)- Genel Kurallar” belgesinin getirildiği anlaşılmıştır.

 

            TSE 8358:1998 belgesi yürürlükten kalktığı anlaşılmakla birlikte; İhaleye katılan isteklilerce TSE 8358:1998 belgesini verdikleri ve bu belgeyi vermediği için değerlendirme dışı bırakılan bir istekli olmadığı, ayrıca TSE 8358:1998 belgesinin yerini alan TSE 8358:2006 belgesinin ihaleye katılan isteklilerce de sunulmadığı anlaşıldığından, 21.12.2006 tarihinde yürürlükten kaldırılan TSE 8358:1998 belgesinin istenmesi mevzuata aykırı bulunmakla birlikte esasa etkili bir aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi her ne kadar resmi tatil ve bayram günlerinde yapılacak çalışmalara ilişkin düzenleme yapılmaması nedeniyle anılan ihaleye teklif verilemediğini belirtmiş ise de, idari şartnamede resmi tatil ve dini bayram günlerinde çalışılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, isteklilerce idari şartnamenin 26.3 maddesinde yer alan düzenlemeler gereğince teklif verilebileceğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Akaryakıt giderinin idare tarafından mı yoksa firma tarafından mı karşılanacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığına ilişkin iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari ve teknik şartnamede Akaryakıt giderinin yüklenici tarafından mı yoksa idarece mi karşılanacağı açık olarak belirtilmemekle birlikte; idarenin yaklaşık maliyeti oluştururken akaryakıt bedeli için bir maliyet kalemi öngördüğü, idari ve teknik şartnamede ise ihale konusu iş için kullanılacak araçların aylık bazda adetleri ile günlük yapacakları km miktarı ile bu araçların teknik özellikleri belirtildiği ve ayrıca ihale konusu işin götürü bedel ile ihale edildiği anlaşılmıştır. İdari şartnamede, ve bu veriler birlikte değerlendirildiğinde akaryakıt giderinin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin işin ücretlendirilmesi başlıklı 21 inci maddesinde  “İşin ücretlendirilmesi Tablo 9’da verilen aylık pursantaj katsayıları esas alınarak hak ediş raporları tanzim edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

 

Tablo 9:

Aylar

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Purs%

9,641

11,116

10,653

11,093

10,653

10,653

10,653

10,653

7,442

7,442

 

Tablo 9.’daki pursantajları toplamı alındığında %99,999 olduğu, %100 olmadığı anlaşılmakla birlikte, buradaki %0,001 eksik ödemenin tüm istekliler için geçerli olacağı İsteklilerin teklif vermelerine bir engel teşkil etmediği, ayrıca idarece bu hususa ilişkin verilen cevapta iddia edildiği gibi %0,1 oranında eksik ödeme öngörülmediği belirtildiğinden iddia yerinde bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak,

 

2006/92296 IKN’li “2006 yılı Konyaltı Bölgesi sınırları İçinde vektör kontrol hizmeti satın alınması” ihalesi, 2006/92290 IKN’li “2006 yılı Kepez Bölgesi sınırları İçinde vektör kontrol hizmeti satın alınması” ihalesi, 2006/92280 IKN’li “2006 yılı Muratpaşa Bölgesi sınırları İçinde vektör kontrol hizmeti satın alınması” ihalelerine ilişkin olarak Kamu İhale Kurumunca düzeltici işlem kararı verildiği görülmüştür. Ayrıca bu ihalelerde işin süresinin “Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesinden İtibaren 122 Takvim Günüdür. İşe Başlama Tarihi 01.09.2006; İşi Bitirme Tarihi 31.12.2006”  benzer işin “Vektör kontrol/mücadele hizmeti işi yaptığını belgelendirmek zorunludur.”olarak tanımlandığı, iş deneyim oranının ise %25 olarak tanımlandığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin başvuruya konu ihalede bu üç bölgeyi (Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez)  birleştirdiği ve kısmi teklife açmadığı, işin süresini 4 aydan 10 aya çıkardığı, ve iş deneyim oranını ise %25’ten %45’e çıkardığı, ayrıca daha önceki ihalelerde “Vektör kontrol/mücadele hizmeti işi yaptığını belgelendirmek zorunludur.” olarak tanımladığı benzer işi “Şehir veya Kentiçi açık alan vektör kontrol/mücadele hizmetleri işini yapmış olduğunu belgelendirecektir.” şeklinde değiştirdiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır. İdari şartnamenin “Benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 7.4.1 inci maddesinde “Şehir veya Kentiçi açık alan vektör kontrol/mücadele hizmetleri işini yapmış olduğunu belgelendirecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir. İhale konusunun “2007 yılı içerisinde Antalya Büyükşehir Belediye Mücavir alanı Sınırları içerisinde Vektör Kontrol Hizmeti Satın alınması,” işi olduğu dikkate alındığında, idari şartnamede yapılan benzer iş tanımının, ihale konusu işle aynı olduğu,

 

Benzer işin yalnızca Şehir veya Kentiçi açık alan kontrol/mücadele hizmetler ile sınırlandırılması, benzer amaçla yapılan coğrafi açık alan ilaçlama işlerini yapmış olan firmaların katılımının engellendiği, ihaleye katılımda rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, idarelerin bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu hükmüne yer verilmiştir.

 

Bununla birlikte; benzer iş tanımında, ihale konusu iş ile “aynı” işin tarif edilmesinde, mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak,

 

İdari şartnamenin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 6 ıncı maddesinde; “İhale dokümanları aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

İdari Şartname

İhtiyaç Listesi

Teknik Şartname

Standart Formlar

Sözleşme Tasarısı” şeklinde düzenleme yapıldığı, dolayısıyla teknik şartnamede dokümanın bir parçası olduğundan, teknik şartnamenin 14. maddesinde yer alan amortismana tabi olmayan kıyafet ve sarf malzemelerinin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak,

 

            İhaleye ait idari şartnamenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 46.1 maddesinde, “İhale konusu hizmete ilişkin ödeme Antalya Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hak edişler ve Ödeme” başlıklı 7 nci bölümünün 42 nci maddesinin sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesine ilişkin (a) fıkrasının 2 nolu bendinde, “Toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşmelerde; Yüklenicinin yapacağı iş götürü olarak bölümler halinde teslim alınacaksa hak ediş raporları, ilgili bölümlerin tamamlanmasından sonra sözleşmesinde yazılı esaslara göre düzenlenir…” hükmü yer almaktadır.


            İhaleye ait sözleşme tasarısının “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı maddesinde ise, “Sözleşme bedeli Antalya Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin 32 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: Hesap İşleri Dairesi Başkanlığı’nın göstereceği ödeme planına göre yapılacaktır.” şeklinde düzenleme mevcuttur.


             Hesap İşleri Dairesi Başkanlığı’nın göstereceği ödeme planına göre yapılacaktır.” düzenlemesinin  yüklenicinin hak edişinin ödenmesi açısından mevzuata aykırı bir belirsizlik yaratılmasına neden olduğu ve mevzuatın öngördüğü şekilde ödeme planının yapılmamış olduğu sonucuna varıldığından bu şekildeki düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak,

 

            İdari şartnamenin Cezalar ve Kesintiler Başlıklı 52 nci maddesinde

            52.1. Yüklenici işi süresinde tamamlamadığı/ işi bitiremediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,03 oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikmenin 20 (Yirmi) günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak diğer cezalar Teknik şartnamede belirtildiği şekilde gerçekleşecektir.

            52.2. Kısmi kabülde cezalar ve kesintiler: Bu madde hükmüne yer verilmemiştir.” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin Cezalar başlıklı 18 inci maddesinde ise Teknik Personel, Diğer Personel, İş Programının Oluşturulması, İş Programının Uygulanması, Eksik Araç veya Arıza Durumu, Araç ve Ekipman Giderleri, Araçların Mesai Saatleri, İlaç Uygulamaların Teknik Şartnameye Uygunluğu, Çalışmaların Teknik Şartnameye Uygunluğu alt başlıkları altında cezalar ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamede ve Teknik şartnamede düzenlenen cezaların birbirleri ile çelişen hükümlerine bulunmadığı anlaşıldığın başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale üzerine bırakılan Cesa Medikal Çevre Sağ. ve San. Tic. Ltd. Şti. ve Biosav Sağ. Ürünleri Hiz. Paz. Tic. Ltd. Şti firmasının teklifinin 5.680.000,00 YTL bedelle yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlığı altında “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a)Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b)Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece başvuruya konu ihalede, anılan Tebliğ hükmü gereğince belirlenen hususların sorgulandığına ilişkin olarak ihale dosyasında herhangi bir bilgi veya belge bulunmamakta olup, bu durum anılan Tebliğ hükmüne aykırıdır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede ihale tarihinin 13.2.2007 olarak belirlendiği, ihale ilanının 29.12.2006 tarihinde yapıldığı, başvuru sahibinin ihale dokümanını 12.2.2007 tarihinde satın aldığı, idareye başvurunun ihale tarihinde 13.2.2007 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun ihale sürecini tanzim eden hükümleri incelendiğinde; ihalenin devam etmesine engel teşkil eden aykırılıkların tespiti halinde Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca idareye ihale saatinden önce ihaleyi iptal yetkisi verildiği, ilandaki hatalı hususların düzeltilmesini temin bakımından 26 ncı maddede düzeltme ilanı yapılmasına imkan sağlandığı, ihale dokümanındaki maddi ve teknik hataların düzeltilmesi amacıyla 29 uncu madde ile zeyilname düzenlenmesi mekanizmasının öngörüldüğü, aynı maddede isteklilere açıklama talep etme imkanı verildiği, idari başvurular sonucunda idarece ve Kamu İhale Kurumunca alınacak kararlardan birisinin de düzeltici işlem belirleme tasarrufu olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla söz konusu hükümler bir bütün olarak incelendiğinde, şikayet başvuru yolunun veya diğer başvuruların rasyonel bir biçimde ve sonuç alma amaçlı yapılması halinde idarece yapılan hataların zamanında düzeltilebileceği, bu hata dolayısıyla ihaleye katılamayan başvuru sahiplerinin veya diğer isteklilerin de ihaleye katılımının sağlanabileceği, ayrıca iyi niyetli biçimde ihaleye teklif veren isteklilerin de mağduriyetinin önlenebileceği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, başvuru sahibinin dokümandaki düzenlemeyi ihale tarihinde şikayet konusu yapması karşısında idarece yukarıda ifade edilen düzeltme işlemlerinin yapılmasına imkan  kalmamaktadır.

 

Açıklanan gerekçelerle usulüne uygun yapılmayan başvurunun reddedilerek iddia incelemesi kapsamında saptanan aykırılıkların idaresine bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul