En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1371
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :64
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1371
Şikayetçi:
 Özgen Temizlik Özel Güv. İnş. Teks. Gıda Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. Kırcaali Mah. Özen Sok. No:4/1 Osmangazi/ BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Baştabipliği Karaman Mah. Cahit Kıraç Bulvarı 54290 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2007 / 7293
Başvuruya konu ihale:
 2006/194449 İhale Kayıt Numaralı “9 Aylık Malzemesiz Temizlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.06.58.G012/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 26.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “9 Aylık Malzemesiz Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Özgen Temizlik Özel Güv. İnş. Teks. Gıda Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.02.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.02.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.03.2007 tarih ve 7293 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1-Söz konusu ihaleye teklif verdikleri, idarece teklif bileşenlerinin hesaplanmasında yöntem yanlışlığı bulunduğu, bu yanlışlık nedeniyle düşük fiyat teklif eden firmaların tekliflerinin ekonomik açıdan  birinci ve ikinci avantajlı teklif olarak kabul edildiği, bunun nedeninin özellikle yol bedelinin anılan firmaların tam bilet vermek yerine sivil aylık kart vermek suretiyle hesaplamaları olduğu, yol bedelinin idari şartnamedeki düzenleniş şekliyle tam bilet esasından verilmesine dönük şartnamenin ısrarlı hükümleri karşısında firmaların sivil aylık bilet karşılığı paso uygulamasının olamayacağını hesapladıkları,

2-Yılın iki döneminde uygulanacak asgari ücretin ve artışları ihale tarihi itibariyle belli olduğu halde bu durum dikkat edilerek teklif verilip verilmeyeceğine dair idari şartnamede düzenleme bulunmadığı, idarece şartname hazırlanırken fiyat farkına ilişkin düzenleme bu komisyonca yapılan tespit dikkate alınarak yada ihale tarihinde yapılan ve geçerli komisyon kararına teklif verilerek değerlendirilmesi gerektiği, bu konuda belirleme yapılmamasının teklif fiyatının verilmesinde tereddüt yarattığı, bazı firmaların çok düşük bazı firmaların yüksek fiyat vermiş durumuna düşürüldüğü,

3-Teknik şartnamenin 33 üncü maddesinde kurban bayramının 4 gün olarak belirtildiği halde 3 gün üzerinden gösterildiği, isteklilerin kurban bayramının 4 üncü günü için teklif verip vermeyeceklerinin anlaşılamadığı, teklif fiyatı etkileyecek ve isteklileri tereddüde düşürecek şekilde düzenlendiği,

4-İdari şartnamede cezalara ilişkin miktarların caydırıcı ve rekabeti engelleyecek şekilde yüksek meblağlar içerdiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1-Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

          İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç vb. giderleri teklif edilen fiyata dahildir.

26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Çalıştırılacak olan personelle ilgili olarak:

26.3.1.Çalıştırılacak olan personelin yemek ihtiyacı hastane tarafından bedelsiz karşılanacaktır.

26.3.2.Çalıştırılacak olan personelin yol ücreti isteklilerce ayni olarak karşılanacaktır. Müteahhit firma; işçilere yol (Karaman-şehir merkezi hattı) bedeli olarak, çalışılan her gün için gidiş-dönüş 2(iki), aylık toplam 26x2=52(elliiki) adet belediye otobüs bileti (tam bilet) verecektir.Yıl içinde belediye tarafından yapılacak zamlar müteahhit firma tarafından karşılanacak olup işçilere aynen yansıtılacak, firma bu artıştan dolayı idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.

26.3.3.Çalıştırılacak olan personele yılda 2 adet iş elbisesi verilecektir. Kılık kıyafetin alındığına dair personel tarafından imzalı liste müteahhit tarafından idareye yılda iki kez (ilk hak ediş ve temmuz ayında düzenlenecek hak ediş dosyasında olmak üzere ) verilmek zorundadır.

26.3.4.Resmi ve dini bayram günleri yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ödeme yapılacak olup ödenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır. Resmi ve dini bayram günleri yaptırılacak çalışma gün sayısı 11 (on bir) gün olup, çalışacak işçi sayısı 44 (kırkdört) kişi olarak belirlenmiştir. (Toplam 11x44=484 günlük fazla çalışma ödenecektir.)

26.3.5.Ayrıca ekip sorumlusuna yürürlükte olan asgari ücretin % 50 fazlası ödenecektir. İstekliler tekliflerinde yol ve giyecek bedellerine yer vereceklerdir. 

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı XIII- maddesinin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı alt bendinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

………………………….

11- Yol giderine  ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.”  hükmü yer almaktadır.  

 

   İşin asgari maliyetinin, işçilik maliyeti ve sözleşme giderleri ile toplanması suretiyle bulunması, giyecek giderinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari maliyetin( 100             işçinin yol dahil asgari işçilik maliyeti=687.249,99 YTL, 1 ekip sorumlusunun yol dahil asgari işçilik maliyeti=10.053,32 YTL, resmi tatil ve bayram günleri gideri=11.406,14 YTL olmak üzere toplam=708.709,45 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdarece hesaplanan yaklaşık maliyetin içinde asgari işçilik maliyeti, yol, giyim bedeli ve kardan oluştuğu görülmüştür.

                 

           İdarece idari şartnamede işçilere yol (Karaman-şehir merkezi hattı) bedeli olarak, çalışılan her gün için gidiş-dönüş 2(iki), aylık toplam 26x2=52(elli iki) adet belediye otobüs bileti (tam bilet) vereceğine ilişkin düzenleme yapıldığı, dokümana itiraz edilmediğinden kesinleştiği, ihaleye teklif veren isteklilerin idari şartnamedeki düzenleme gereğince aylık 52 adet belediye otobüs tam bileti (bir tam bilet=1,25 YTL, % 18 KDV düşünce 1,06 YTL, bir günlük 1,06x2=2,12 YTL, 2,12x26 = 55,12)  üzerinden hesaplama yapmaları gerektiği anlaşılmıştır.

          

          İdarece Supervisör İnş. Tem. İlaçlama Sos. Hiz. Tic. Ltd. Şti.-Çağan Güv. Tem. İnş. Sos. Hiz. İlaçlama San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Teknik Güv. Tem. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti., Özgen Tem. Özel Güv. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Adalı Güv. Optik Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif kabul edilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiştir. Asgari işçilik maliyeti dikkate alındığında Supervisör İnş. Tem. İlaçlama Sos. Hiz. Tic. Ltd. Şti.-Çağan Güv. Tem. İnş. Sos. Hiz. İlaçlama San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Teknik Güv. Tem. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti., Adalı Güv. Optik Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, Özgen Tem. Özel Güv. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Tem-Ser Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti., Tolga İnş. Elk. Tem. İlaçlama Güv. TicSan. Ltd. Şti.’nin asgari işçilik maliyetinin üzerinde teklif verdikleri, giysi bedeline ilişkin açıklamaların idarece değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;       

Hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı kararnamesinin 8 inci maddesinde; ihale(son teklif verme) tarihi itibariyle geçerli asgari ücrette meydana gelen artışların fiyat farkı olarak verileceği hükme bağlanmıştır. 2007 yılında ilk 6 ay ve ikinci 6 ay olmak üzere 2 ayrı asgari ücret belirlenmiştir. İhale tarihi, 1.1.2007 tarihinden sonra olan ihalelerde; 1-Fiyat farkı verilecek ise 1.1.2007 tarihinde geçerli asgari ücret dikkate alınarak teklif verilecek ve değerlendirme yapılacak, daha sonra meydana gelen asgari ücret değişiklikleri (1.7.2007 tarihindeki dahil) fiyat farkı olarak hesaplanacaktır. 2-Fiyat farkı verilmeyecek ise ilk 6 ay için 1.1.2007 tarihinde geçerli asgari ücret, ikinci 6 ay için ise 1.7.2007 tarihinde geçerli asgari ücret dikkate alınarak teklif verilecektir. İdari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği düzenlendiğinden başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

Teknik şartnamenin 33 üncü maddesinde kurban bayramı dört gün olarak belirtildiği halde 1. gün 44 kişi, 2. gün 44 kişi, 3. gün 44 kişi şeklinde yazıldığı, başvuru sahibinin dokümana süresinde itiraz etmediği gibi, idarece idari şartnamede resmi tatil ve bayram günlerine ilişkin tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlendiği ve başvuru sahibinin de buna uygun olarak teklif verdiği idareye yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasından anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

            Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinin 28 nolu dipnotunda; “İdareler ihale konusu işin niteliğine göre,   yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde tamamlanmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve ekleri hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintileri burada belirtecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, idari şartnamenin 52 nci maddesinde düzenlenen cezalar ve kesintilerin sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olduğu ve teklif vermeye engel olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul