• Karar No: 2007/UH.Z-1372
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :66
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1372
Şikayetçi:
 Aybil Maden İnş. Tem. Nak. Tur.San. ve Tic. Ltd. Şti., İsmetpaşa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Cad. No:37/3 Milas/MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziler Cad. No:468/1 Yenişehir Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2007 / 7713
Başvuruya konu ihale:
 2006/194907 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 (21 Aylık) 83 Kişi İle Genel Temizlik ve Haşere İlaçlama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.06.78.0022/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 21.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 (21 Aylık) 83 Kişi İle Genel Temizlik ve Haşere İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aybil Maden İnş. Tem. Nak. Tur.San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.03.2007 tarih ve 7713 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale götürü bedelde gerçekleştirildiği halde iş artışına ilişkin İdari Şartnamede düzenleme yapılmış olmasının mevzuata aykırı olduğu,

            2) Teknik Şartnamenin 4 ve 6 ncı maddelerinde personelin işe alınması ve işten çıkarılması hususundaki düzenlemelerin İş Kanunu’na aykırı olduğu,

            3) 1 genel yöneticinin maliyetinin teklif fiyata dahil olup olmadığının anlaşılamadığı ve Teknik şartnamede 1 ekip sorumlusu çalıştırılacağı belirtildiği halde, “bu sorumlular normal ve tatil günleri ile geceleri devamlı olarak işçilerin başında bulunacaktır.” hükmünün yer aldığı, oysaki İş Kanununda günlük çalışma süresi 8 saat ve haftalık çalışma süresi 45 saat olarak düzenlendiğinden, Teknik Şartnamenin ilgili hükmünün yürürlükteki İş Kanunu’na aykırılık teşkil ettiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

            İhaleye ait idari şartnamenin 19 uncu maddesinde ihalenin götürü usulde gerçekleştirileceği belirtilmişken aynı şartnamenin 51 inci maddesinde ise, iş artışı ve iş eksilişine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

            4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinden götürü usulde iş artışının olmayacağı anlaşılmakta olup Tip İdari Şartname’nin 51 inci maddesinin 27 nolu dipnotunda da “Götürü bedel teklif alınan hizmet alımı ihalelerinde bu madde boş bırakılacak, birim fiyat teklif alınan hizmet alımı ihalelerinde ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenleme yapılacaktır.” şeklinde hüküm mevcuttur.

 

            İdarenin düzenlemesi mevzuata uygun olmamakla birlikte, anılan Kanun hükmü karşısında ihaleye ait idari şartnamenin 51 inci maddesinin uygulama imkanı bulunmadığından, mevcut aykırılık sonuca etkili görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

            Teknik Şartname’nin 4 (e) maddesinde, “Özelliği olan bölümlerde (Kliniklerde, idare, kapı ve kat kontrolü, ameliyathane vb.) çalışacak elemanlar idare tarafından seçilecektir ve yüklenici bu elemanları işe almak zorunda olacaktır….” ve 6 (3) maddesinde, “İşçi çıkartılacağı zaman idarenin onayı alınacak ve çok fazla işçi değişimi yapılmayacaktır.İdare genel  usul ve esaslara uymayan işçilerin işe alınmamasını veya değiştirilmesini firmadan isteyebilir. Yüklenici bu isteğe uymak zorundadır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdare ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak işçilerin niteliklerini öngörmüştür. Firmanın yükümlülüğü ihale konusu işte ihale dokümanındaki şartları haiz kişileri çalıştırmaktır. İddia konusu edilen hüküm ise sözleşmenin uygulanması safhasına ilişkin disipliner nitelikte bir hüküm olup işin esasına etkili bir aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

            İhaleye ait İdari Şartname’nin 2 (a) maddesinde, 83 kişi ile işin yürütüleceği belirtilmiş; 7.3.2 maddesinde, 1 genel yönetici, 1 ekip sorumlusu, 81 işçi personel düzenlemesi yapılmış; aynı maddede “1 genel yönetici: Firma sahibinin işin başında devamlı bulunmaması halinde idare ile koordinasyonu sağlayacak ve işlerin genelini yönetecek sorumlu bir genel yönetici Sağlık İdaresi Yüksek Okulu, işletme, otelcilik, Turizm yüksek okulu vb. okul mezunu olması şarttır.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır. İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde de 1 genel yönetici ve 1 ekip sorumlusunun 83 personelin içinde olduğu ve bu kişilerin maliyet hesaplamasında brüt asgari ücretin içinde değerlendirileceği belirtilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” kısmının 57 nci maddesinde, “Firma sahibinin iş başında devamlı bulunmaması halinde idare ile koordinasyonu sağlayacak ve işlerin genelini yönetecek sorumlu bir genel yönetici (Sağlık İdaresi Yüksek Okulu, işletme, otelcilik, Turizm yüksek okulu vb. okul mezunu), bir ekip sorumlusu (Ev ekonomisi, otelcilik, turizm yüksek okulu, sağlık idaresi yüksek okulu vb. okul mezunu olması şarttır.) olacaktır. Genel yönetici ve ekip sorumlusu en azından asgari ücret üzerinden çalıştırılacağı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplamalarında brüt asgari ücret üzerinden bu kişi hesaplanacaktır. Genel yönetici ve ekip sorumlusu ihale toplam kişi mevcudu içerisinde kabul edilecektir.” Şeklinde hüküm öngörülmüştür.

 

            Teknik Şartnamenin “İşçilerin sayısı ve nitelikleri” başlıklı 4 üncü maddesinin (a) fıkrasında ise, “Genel temizlik ve haşere ilaçlama 83 işçinin fiili çalıştırılması suretiyle yürütülecektir. 83 işçinin içerisinden yüklenici üniversite mezunu olan 2 kişiyi, 1 kişi genel yönetici ve 1 kişi ekip sorumlusu olarak bulunduracak ve idarenin onayını aldıktan sonra bu kişilerin ismini bir yazı ile idareye bildirecektir. Ayrıca, firma sahibinin iş başında devamlı bulunmaması halinde idare ile koordinasyonu sağlayacak ve işlerin genelini yürütecek sorumlu bir genel yönetici (Sağlık İdaresi Y.O, işletme, otelcilik turizm meslek y.o. vb. okul mezunu) bulunacaktır. Bu kişiler işçilerden sorumlu, yükleniciyi temsile ve idare tarafından yükleniciye yapılacak tebligat ve yazıları almaya yetkili olacaktır. Yüklenicinin ismini idareye bildireceği 1 kişi genel yönetici ve 1 kişi ekip sorumlusu 83 personelin içersine dahil olup, bu kişiler maliyet hesaplamalarında brüt asgari ücret üzerinden değerlendirilecektir. Bu sorumlular normal ve tatil günleri ile geceleri devamlı olarak işçilerin başında bulunacaktır….” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamedeki ilgili düzenlemede 1 ekip sorumlusu, 1 genel yönetici ve 81 işçinin dışında bir genel yöneticiden daha bahsedildiği gibi bir anlam çıkmakta ise de bunun madde metninin düzgün ifade edilmemiş olmasından kaynaklandığı ve ihale dokümanında yer alan ve yukarıda yer verilen düzenlemelerin tümü dikkate alındığında 83 kişi dışında bir personelin öngörülmediği ve 83 personelin maliyete dahil olduğunun açıkça anlaşıldığı; ayrıca, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde 81 işçi için 3 vardiya şeklinde çalışma saatleri belirlendiği, 26.3 maddesinde 30 işçinin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için fazla mesai ödeneceği hususlarının düzenlendiği görülmüş olup iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

                4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 19 uncu maddesinde ihalenin götürü usulde gerçekleştirileceği belirtilmişken aynı idari şartnamenin 51 inci maddesinde iş artışı ve iş eksilişine ilişkin düzenleme yapılması, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin götürü usulde iş artışının olmayacağını öngören hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Diğer taraftan, ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak işçilerin nitelikleri öngörülmüşken,  idarenin işçiler için dokümanda öngördüğü nitelikler dışında koşulları subjektif olarak artırıcı şekilde ne olduğu baştan belli olmayan kriterlere göre idarenin seçme yetkisi olduğuna ilişkin düzenleme yapılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            Ayrıca, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde 81 işçi için 3 vardiya şeklinde çalışma saatleri belirlenmiş, 26.3 maddesinde 30 işçinin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için fazla mesai ödeneceği düzenlenmiş, bu düzenlemelerde çalıştırılacak 1 genel yönetici ve ekip sorumlusunun fazla çalışmasından bahsedilmemiştir. Bu kişilerin kesintisiz çalışacağı anlaşılmakla birlikte vardiya sayıları ve ücretlerine ilişkin olarak mevzuata uygun düzenleme yapılmadığı görülmektedir.

 

            İncelenen ihalede tespit edilen bu aykırılıklar nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşü ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

                    Namık DAĞALP                   Bilal KARACA                                K. Nejat ÜNLÜ

                        II. Başkan                             Kurul Üyesi                                         Kurul Üyesi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul