• Karar No: 2007/UH.Z-1374
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :68
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1374
Şikayetçi:
 Göktuğ İnş. Taah. Temz. Taşm. Sos. Tesis İşlt. San. Tic. Ltd. Şti., Aşağı Nohutlu Mahallesi Güneş Sokak Nu:7 YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Develik Mahallesi Çamlık Caddesi Nu:9 66200 YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2007 / 8614
Başvuruya konu ihale:
 2007/12285 İhale Kayıt Numaralı “Eleman Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.07.35.0097/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’nce 22.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Eleman Alımı” ihalesine ilişkin olarak Göktuğ İnş. Taah. Temz. Taşm. Sos. Tesis İşlt. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 01.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2007 tarih ve 8614 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

22.02.2007 tarihinde Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile yapılan 2007/12285 İKN’li “7 Kişi İle Bilgisayar Veri Giriş Hizmet Alımı” ihalesine teklif verdikleri;

 

1) İdari şartnamede yemek ve yol giderlerine ilişkin gün sayısının belirtilmediği,

2) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sözkonusu firma üzerinde bırakıldığı,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin “ihale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; işin “7 Kişi İle Bilgisayar ve Veri Girişi Hizmet Alımı” olduğu,

 

İdari şartnamenin “işe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, işin süresinin 05.03.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 207 iş günü, 299 takvim günü olduğu,

 

düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            İdari Şartnamenin  “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3. maddesinde; “Çalıştırılacak personele yemek ve yol bedeli nakdi olarak yemek günlük 3.00 YTL, yol bedeli günlük 1.70 YTL verilecektir. Giyecek bedeli verilmeyecektir. Çalıştırılacak personel bedelini Sağlık Müdürlüğü Yemekhanesine ödemek suretiyle yemek yiyebilecek. Teklif fiyata dahildir” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

İdari şartnamede çalışılacak gün sayısının belirlenmediği,

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabından hesaplamanın kaç gün üzerinden yapıldığının açıkça belirtilmediği ve hesaplamanın hangi süre üzerinden olduğunun anlaşılamadığı,

 

Teknik Şartnamenin 3.f. maddesinde, “ Çalışma süresi 207 iş günü 299 takvim günü olup, günlük 9 saat haftalık 45 saati geçmemek üzere gerektiğinde hafta sonları veya mesai saatleri dışında çalıştırılabilecektir” belirlemesinin yapıldığı,

 

İdarece aşırı düşük teklif sorgulaması da yapılmadığından, isteklilerin tekliflerini hangi bileşenleri esas alarak oluşturduğunun anlaşılamadığı,

 

tespitleri yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlığı altında yer alan G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı düzenlemesinde;  “8-Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamenin 3.f. maddesindeki düzenleme olmasaydı, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.” hükmü doğrultusunda teklif sunmak mümkün olabilirdi.

 

Ancak şartnamelerde yol ve yemeğin kaç gün üzerinden hesaplanacağına ilişkin açık bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle de yukarıda belirtildiği şekilde idare ve isteklilerin işçilik maliyeti hesaplaması yaparken farklı süreler üzerinden hesaplama yaptıkları, isteklilerin tereddüde düştüğü, bu nedenle de ihaleye sağlıklı teklif verilebilmesinin mümkün bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu iddiasında bulunulmuştur.

 

            İhale tarihi 22.02.2007 tarihinde geçerli olan asgari ücret ve idari şartnamede öngörülen yemek ve yol giderlerine göre toplam asgari işçilik maliyetini hesapladığımızda; çalışılacak gün sayısının 26 olduğu ve işçi sayısının 7 olduğu, ihale tarihi itibariyle brüt asgari ücretin 562,50 YTL  olduğu, idari şartnamenin 26.3 maddesine göre yemek bedelinin (3,00x26 gün/ay) ve yol bedelinin (1,70x26 gün/ay) olarak öngörüldüğü, ve % 3 sözleşme giderleri dikkate alındığında 05.03.2007-31.12.2007 tarihleri arasında yapılacak iş için teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 58.733,50 YTL bedele karşılık gelmektedir.

 

İhale  üzerinde  bırakılan   BMB  Soft  Bilg. Yaz. İlet. Sis. San. Tic. Ltd. Şti.  tarafından ise

57.273,35 YTL teklif bedeli sunulduğu ve sunulan teklif bedelinin asgari maliyeti karşılamadığı görülmüştür.

 

            İdarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan, asgari maliyetin altında kalan 57.273,35 YTL’lik teklif bedeli üzerinde ihalenin bırakılması işlemi mevzuata aykırı olduğundan, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale Kurul Kararı ile iptal edilmiştir. Aşağıda açıklanan görüşümüzün Kurul Kararında yer alması gerektiği görüşüne varılmıştır.

           

            4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “7 kişi ile bilgisayar ve veri giriş hizmet alımı” olarak ifade edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine Sağlık Müdürlüğünde 7 personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Açıklanan nedenle; Kurulun aldığı iptal gerekçesine, yukarıda belirtilen görüşün de yer almasının gerektiği oyu ile karara katılıyoruz.

                                                               

 

 

Bilal KARACA                                                                                         K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                           

              Kurul Üyesi                                                                                              Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul