En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1376
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :70
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1376
Şikayetçi:
 Uğur Kendirli, Behzat Caddesi Azim Apt. No:3/5 TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Çeşitli Kamu Kurumları
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2007 / 7864
Başvuruya konu ihale:
 G7864 İhale Kayıt Numaralı “Çeşitli Hizmet Alımları” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 08.07.10.0201/2007-16 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Çeşitli Kamu Kurumlarınca yapılan “Çeşitli Hizmet Alımları” ihalesine ilişkin olarak Uğur Kendirli´nin 13.03.2007 tarih ve 7864 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan 2006/83161 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” ihalesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2006/160362 İKN’li “Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesinin sözleşmesinin uygulama safhasına ilişkin iddialar ile ilgili olarak başvurunun görev yönünden reddine,

 

           İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi tarafından yapılan 2006/191639 İKN’li “Malzemeli Genel Temizlik, İlaçlama, Kaloriferci ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına, bu doğrultuda iddia konusu ile ilgili olarak yapılan inceleme neticesinde; mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 

           Başvuru dilekçesinde belirtilen diğer iddia konularına ilişkin olarak İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Vekaleten temsil ettiği firmalar adına muhtelif ihalelere katıldığı, zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile isteklilerce teklif edilen fiyatlara ilişkin formun ilk oturumda isteyenlere verilmesi gerekmesine rağmen bu belgelerin verilmediği, en son katıldığı Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan ihalede de benzer durumlarla karşılaşıldığı, Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılacak bir değişiklik ile yukarıda bahsedilen belgelerin yalnızca isteyenlere değil, tüm isteklilere verilmesinin zorunlu tutulmasının şeffaflık ve saydamlığı sağlayacağı,

 

            2) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelere idareye veya Kamu İhale Kurumuna şikayet başvurusunda bulunan firmaların çağrılmadığı, Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan 2006/188501 ve 2007/22995 İKN’li ihalelerde de benzer durumlarla karşılaşıldığı, Kamu İhale Genel Tebliğinde idarenin ihalesine katılan veya başvuruda bulunan firmaların davet edilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmasının uygun olacağı,

 

            3) İdareler tarafından iptal edilen ihalelere karşı Kamu İhale Kurumuna yapılan başvurular sonuçlandırılmadan idarelerce yeniden açık ihale usulüne göre ihaleye çıkıldığı, 2006/126626, 2006/126674, 2006/126662, 2006/100586, 2006/109628 ve 2006/103094 İKN’li ihalelerde de henüz Kurumun inceleme süreci tamamlanmadan yeniden ihaleye çıkıldığı, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılacak bir değişiklik ile düzeltilmesi gerektiği,

 

            4) Şikayet başvurularına karşı idarelerce tehdit edici yazılar yazıldığı, bunun sonucunda sözleşme imzalandığında idarenin irade beyanı belli olduğundan yasaklama gibi işlemlerle karşılaşılabileceğinden ihalelere katılım yapılamadığı, 2006/UH.Z-2446 sayılı Uyuşmazlık Kararı ile düzeltici işlem tesis edildikten sonra işçinin bir gün işe gelmemesi nedeniyle firmaya 54.230,70 YTL ceza kesildiği, Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi tarafından yapılan 2006/156936 İKN’li ihaleye şikayet başvuru yapıldıktan sonra idare tarafından haklarında net tavır takınıldığı, idarenin tavrı nedeniyle 2006/191236 İKN’li ihalede iki personelin işe giriş bildirgesi ile kalorifer ateşçi belgesi istenilmek suretiyle mevzuata aykırı davranılmasına rağmen idareye şikayet başvurusunda bulunmadıkları,

 

            5) İstekliler tarafından sunulması gereken ortaklık hisse beyanının nasıl doldurulması gerektiği hususunda tereddüt oluştuğu, bu konunun Kamu İhale Genel Tebliğinde düzenleme yapılmak suretiyle açıklığa kavuşturulması gerektiği,

 

            6) İhaleye katılan firmaların yüzde ellisinden az hissesine sahip şirket ortağının yargılanması durumunda idarelerce firmaların da yasaklandığı, yüzde ellisinden az hisseye sahip şirket ortağının yargılanması durumunda şirketin yasaklanmaması gerektiğinin açık ve net biçimde belirtilmesi gerektiği,

 

            7) İhale yapıldıktan sonra ihale dokümanı ile sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamayacağı belirtilmekle birlikte, idarelerce hatır gönül ilişkisine dayanılarak sözleşme hükümlerine aykırı işlerin yapıldığı, 2006/160362 İKN’li ihalenin teknik şartnamesinde personelin 31 yaş üzerinde olmaması gerektiği belirtilmesine rağmen sözleşme imzalandıktan sonra idarece bir önceki ihalede çalıştırılan personelin çalıştırılmasının istenildiği, sözleşmelerde değişiklik yapılmaması gerektiği hususunun Kamu İhale Genel Tebliğinde açık ve net biçimde ifade edilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İddiaların bir kısmı kamu ihale mevzuatında yapılması gereken değişikliklere yönelik olduğundan, bu hususta herhangi bir inceleme yapılmamıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 53/b-1 maddesinde, Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkileri arasında, “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.” olduğu sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede,

 

1) Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan 2006/83161 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” ihalesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2006/160362 İKN’li “Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine yönelik iddialar sözleşmenin uygulama safhasına ilişkin olup anılan ihalelere ilişkin olarak başvurunun görev yönünden reddine,

 

2) Başvuru dilekçesinde belirtilen diğer iddia konularına ilişkin olarak; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul