• Karar No: 2007/UH.Z-1378
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :72
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1378
Şikayetçi:
 CNS Özel Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti., Poyraz Mahallesi Yeni Diyarbakır Yolu Üzeri Nu:63/1 Mazıdağı/MARDİN
 İhaleyi yapan idare:
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, G.M.K. Bulvarı Nu:68/7 Maltepe Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2007 / 7714
Başvuruya konu ihale:
 2006/176029 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.06.80.0196/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce 25.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak CNS Özel Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin 13.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.03.2007 tarih ve 7714 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin 08.01.2007 onay tarihli ihalenin iptaline yönelik kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Şikayete konu ihalede en avantajlı teklifi firmalarının vermesine rağmen ihale komisyonu tarafından ihalenin iptal edildiği, fakat ihalenin iptal gerekçesinin yerinde olmadığı, bu nedenle firmalarının mağdur duruma düştüğü, iddialarına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından söz konusu ihalenin iptaline ilişkin belirtilen gerekçe ile sınırlı olarak ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

            Şikayete konu ihalenin, 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 2. maddesinde; “İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” hükmünün yer almasına rağmen teknik şartnamede böyle bir hesaplamaya yer verilmediği görülerek, Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe aykırı hareket edilmemesi gerekçesiyle, 04.01.2007 tarihli ihale komisyonu kararıyla
   Oybirliği ile iptaline karar verildiği, bu kararın da ihale yetkilisi tarafından 08.01.2007 tarihinde onaylandığı görülmüştür.

 

            İhalenin iptal kararının başvuru sahibi firmaya tebliği üzerine anılan firma tarafından ihalenin iptal gerekçesinin ayrıntılı olarak bildirilmesi talebiyle idareye açıklama talebinde bulunulduğu, idarenin bu talebe cevabında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışacak güvenlik personeline ilişkin ücret hesaplanmadığı ve ihale dokümanlarında yer almadığı görülerek ihalenin iptal edildiği belirtilmiştir.

 

            İdarenin şikayet başvurusuna cevabında da idari şartnamenin 26.7. maddesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü olarak tespit edilen 12,5 günde, her bir gün çalışacak toplam 27 özel güvenlik personelinin çalışacağı belirtilmiş ancak bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi gereğince hesaplanan ücretin herhangi bir ihale dokümanında yer almadığının görüldüğü, bu nedenle ihalenin iptal edildiği belirtilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;

“İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında ise;

“İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder…” hükmü bulunmaktadır

Anılan hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

Şikayete konu ihalenin idari şartnamesinin 26.7. maddesinde;

“İhale konusu hizmete ait sözleşme süresi içinde, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü olarak tespit edilen 12,5 günde, her bir gün çalışacak toplam 27 özel güvenlik personeline 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi gereği ödenecek ve ücret de teklif fiyata dahil edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

Bu maddede resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısının düzenlendiği görülmüştür. İdare tarafından Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün "VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterlik" başlığının "G. Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımlarında Yeterlik" maddesinde yer alan “İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” hükmünün yanlış yorumlandığı anlaşılmıştır.

            İdare tarafından dokümanda resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısının düzenlenmesi yeterli olup, ihaleye teklif verecek istekliler dokümanda yer alan düzenleme ve 4857 sayılı İş Kanununun “Genel Tatil Ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde yer alan;

            “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

            Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmü doğrultusunda tekliflerini hazırlayabilecektir. İdare tarafından bu günler için hesaplanacak ücrete dokümanda yer verilmesine gerek bulunmamaktadır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında da idare tarafından işçilik hesaplama modülü kullanılarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışacak personelin ücretleri hesaplanabilecektir.

            İdari şartnamede resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısının düzenlendiği görülmüş olduğundan ve idare tarafından bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücrete dokümanda yer verilmesi zorunluluğu bulunmadığından ihalenin idare tarafından belirtilen gerekçe ile iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle,

 

İdarenin 08.01.2007 onay tarihli ihalenin iptaline yönelik kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul