• Karar No: 2007/UH.Z-1380
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :74
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1380
Şikayetçi:
 Turnam Tem. Hiz. Yemek Ürt. Güv. Mad. Hiz. Taah. Tic. San. Ltd. Şti., Osmanağa Mahallesi Misakı Milli Sokak Bilecik Apt. No:18/4 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Gebze Fatih Devlet Hastanesi,Osman Yılmaz Mh. İlyas Uzuner Cd. No:1 41400 Gebze/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2007/10104 İhale Kayıt Numaralı “Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Dilovası Semt Polikiliniği2007 Yılı Malzemeli Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2007 tarih ve 08.07.24.G017/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nce 05.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Gebze

Fatih Devlet Hastanesi ve Dilovası Semt Polikliniği 2007 Yılı “Malzemeli Temizlik Hizmeti

Alımı” ihalesine ilişkin olarak Turnam Tem. Hiz. Yemek Ürt. Güv. Mad. Hiz. Taah. Tic. San. Ltd.

Şti.’nin 09.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.03.2007 tarihli yazısı ile

reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.03.2007 tarih ve 8450 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

19.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)

bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanının bir çok kısmında ihaleye sağlıklı

teklif vermeye engel teşkil edecek ve isteklileri tereddüde düşürecek düzenlemeler olduğu, bu

hususta idareye yaptıkları şikayetin reddedildiği, mevzuata aykırı olduğunu düşündükleri hususlar

olarak;

1) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde ihale kapsamında çalıştırılacak personellerin resmi

tatil, bayram günlerinde çalışacakları gün sayısının 10 gün ve çalışacak personel sayısının da 15

olarak belirtildiği, şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceği için şartnamenin 26

ncı maddesinde 9 aylık iş süresi için teklif verilirken yılın 1. yarısı ve yılın 2. yarısı için geçerli

olan asgari ücret üzerinde fiyat verilmesinin istendiği, bunların teklif fiyata dahil edileceğinin

belirtildiği, ancak iş süresi olan 01.04.2007-31.12.2007 tarihleri arasındaki resmi tatil günlerinin

12,5 gün olmasına rağmen ihale dokümanında 10 gün olarak belirtildiği, ancak 2007 yılı için asgari

ücret hesabında yılın 1. ve 2. yarısı için farklı rakamlar olması nedeniyle 1. altı ay ve 2. altı ay için

kaç resmi tatil günü baz alınarak hesaplanacağının belirtilmediği, bu düzenlemeye göre hesaplama

yapmanın ve sağlıklı teklif vermenin mümkün olmadığı,

2) Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde resmi tatil günleri için 15 kişi/11 gün olarak

belirleme yapıldığı, ancak bu durumun yukarıda açıklanan ihale dokümanında yapılan düzenleme

ile çeliştiği, ihale dokümanının bu şekilde birbiriyle çelişen rakamlar içerdiği, bu düzenlemeler

doğrultusunda sağlıklı teklifler verilemeyeceğini düşünerek ihaleye iştirak etmedikleri iddialarına

yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde “ 26.3. Ayrıca, … 2007 yılı 9 aylık süre içerisinde,

resmi ve dini bayram günlerinde 1 günde 15 kişi temizlik elemanı çalıştıracaktır (toplam 10 gün

çalıştırılacaktır). Bu kişilere çalıştıkları gün sayısı kadar brüt asgari ücret hesaplama sonucu ortaya

çıkacak rakam aylık maaş olarak verilecek ve toplam 10 gün için bu kişilere çalıştıkları gün sayısı

kadar günlük ücret ödenecektir, teklif fiyata dahil edilecektir...” şeklinde açıklama yapılmış, ayrıca

idari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceği belirtilmiştir.

Söz konusu düzenleme Kamu İhale Genel Tebliğinin "XIII- Tekliflerin Alınması ve

Değerlendirilmesi" başlığının "G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif

Fiyata Dahil Olacak Masraflar" maddesinde yer alan, “16- İşin niteliği gereği resmi ve dini

bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi

uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale

dokümanında belirtilecektir” hükmüne uygun olup, idari şartnamede ilgili mevzuat gereğince

genel tatil ücretinin hesaplanabilmesi için gerekli olan çalışılacak gün ve personel sayısı tereddüte

yer bırakmayacak şekilde açıkça düzenlendiğinden bu hususa ilişkin şikayet başvurusu yerinde

bulunmamıştır.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; İstekliler

tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” hükmüne yer

verilmiştir.

Söz konusu ihalede ihale türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği ve idarece ihale

dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı,

birimi ve miktarının yazıldığı tespit edilmiştir. Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki

olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı

özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu

iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan

toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile

Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe

İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde

birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare

tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif

mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim

fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir” hükmüne yer verilmiştir.

Başvuru konusu ihalede, isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iş

kaleminin adı, birimi ve miktarının yazıldığı, 4 sıra no’sunda 15 kişi için 10 gün mesai ücreti iş

kalemi adı altında birimi: 15 kişi/günlük, miktarı:10 günlük ifadelerinin yer aldığı, dolayısıyla

başvuru sahibinin iddia ettiği şekilde bir düzenlemenin olmadığı anlaşılmakla başvuru sahibinin bu

iddiası da yerinde bulunmamıştır.

ıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul