En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1381
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :75
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1381
Şikayetçi:
 Efor Medikal Cihazlar Pazarlama Tabl. Hizm. San. ve Turz. Tic. Ltd. Şti., Fatih Cad. 601/1 Sokak Nu 38 Çamdibi İş Merkezi Çamdibi Bornova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Numune Hastanesi Başhekimliği, Hastane Cad. Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2007 / 792
Başvuruya konu ihale:
 2006/153282 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.03.2007 tarih ve 08.01.08.0177/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Numune Hastanesi Başhekimliği’nce 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Efor Medikal Cihazlar Pazarlama Tabl. Hizm. San. ve Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2007 tarih ve 792 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmalarına ait son ticaret sicil gazetesi kanuni ikametgah adreslerine ulaşmadığından dolayı bu hususu tevsik edici belge olarak; şirket yetkilisine ait imza sirküleri ve ortakların pay durumlarını gösterir belge olarak ticaret sicil memurluğundan tescil edilmiş resmi olan karar defterinin kararlarını ihale dosyalarına koydukları, önemsiz sayılabilecek eksiklikler nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesine göre bu eksikliklerinin tamamlanabileceği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyon kararında belirtildiği üzere şikayetçi firmanın teklifi, şirket ortağı Turgut Baş’ın hisselerini Yılmaz Kılıç’a devrettiğine dair noter tasdikli şirket karar defteri fotokopilerini koyduklarından, teklif dosyasındaki sicil gazetesi hem son durumu gösterir olmadığından hem de müdür olarak imza sirkülerinde adı geçen kişinin bununla ilgili yetkilerini gösteren sicil gazetesi veya bunları tevsik eden diğer belgelere rastlanmadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            İdare Konya Ticaret Sicil Memurluğundan 12.12.2006 tarihinde konu ile ilgili bilgi talep etmiştir. Sicil Memurluğu cevabında; “Belli bir zaman diliminde alınan herhangi bir ticaret sicil gazetesi ya da dosyasında bulunan bir evrakın tasdikli sureti, o şirketin son durumunu göstermede yetersiz yada eksik kalabilir.” şeklinde bilgi vermiştir. Yine söz konusu yazıda tevsik eden belgelerden kastın “şirket yetkililerini gösterir yeni tarihli bir yetki belgesi, ticaret sicil tasdiknamesi yada şirket ortaklarının son durumunu göstermek üzere ise ortaklık teyit belgesi” olduğu belirtilmektedir.

 

            Şikayetçi firma teklifine şirket karar defteri fotokopilerini eklediği, ancak teklifiyle beraber ortaklığının son durumunu gösterir Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış bir yazı yada müdür olarak imza sirkülerinde adı geçen kişinin bununla ilgili yetkilerini gösteren sicil gazetesi veya bunları tevsik eden diğer belgeleri sunmadığı tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde “İdarelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak hizmet alımı ihalelerinde isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin…istenilmesi zorunludur.” hükmü,

 

İdari Şartnamenin 7.1.c.2 nci maddesinde “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri..sunması gerekir.” ifadesi yer almaktadır.

 

İdarece şikayetçi firmanın teklifinin, teklif dosyasındaki sicil gazetesi hem son durumu gösterir olmadığından hem de müdür olarak imza sirkülerinde adı geçen kişinin bununla ilgili yetkilerini gösteren sicil gazetesi veya bunları tevsik eden diğer belgelere rastlanmadığından değerlendirme dışı bırakılmasında, mevzuata aykırılık görülmediğinden şikayet uygun bulunmamıştır.        

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İdari şartnamenin (7.1) maddesinde;      

“İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

………………….

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.”

Hükümleri bulunmaktadır.

İncelenen ihalede başvuru sahibi istekli, şirketin son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi henüz tekemmül etmediği için elde bulunan en son ticaret sicil gazetesini, şirketin son durumunu gösterir karar defterini ve imza sirkülerini sunmuştur.

Mevcut durum itibariyle sunulan belgeler şartnamede yer alan düzenlemeyi karşılar nitelikte olduğundan, bahse konu belgeler uygun bulunarak başvuru sahibi istekli lehine düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum. 

 

 

Yaşar GÖK                                      

                          Kurul Üyesi   

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul