• Karar No: 2007/UH.Z-1382
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :76
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1382
Şikayetçi:
 Şerdil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Selahattin Eyyubi Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cad. 2. Okumuş Apt. Nu:3 Kat.2 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Keşan Devlet Hastanesi, 22800 Keşan/EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2007 / 8473
Başvuruya konu ihale:
 2007/17927 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 2 Aylık 49 Kişi İle Hast. Genel Tem., Kalorifer Yak., Dez. ve İlaçlama İşi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2007 tarih ve 08.07.29.0177/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Keşan Devlet Hastanesi’nce 15.02.2007 tarihinde  Pazarlık Usulü ile yapılan “2007 Yılı 2 Aylık 49 Kişi İle Hast. Genel Tem., Kalorifer Yak., Dez. ve İlaçlama İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şerdil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.03.2007 tarih ve 8473 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin hatalı bir şekilde aşırı düşük teklif olarak nitelendirilerek değerlendirme dışı bırakıldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare 09.02.2007 tarihinde yapılan 49 kişi ile 2 aylık hastane genel temizliği ihalesi iptal olduğundan ve hizmetin kesintisiz devamı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/ (b) maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkmıştır.

           

            İhale Komisyon Kararı ile tüm firmaların tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasına karar verilmiştir.

 

İhale Komisyon Kararı ekinde yer alan tutanakta; Ada Hizm. Taah. Ltd. Şti’nin teklifi yaptığı açıklama ve belgelerin piyasa fiyatlarını yansıtmadığı gerekçesiyle, Şerdil İnş San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi ekipman ve malzeme bedelleri için sunmuş olduğu proforma faturalarda özel iskonto indirimi denmesine rağmen bu bedeller piyasa rayiçlerinin çok altında olduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, Ersan Nal. Tem. Veri Hiz. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük sorgulamasına verdiği cevabın yeterli görüldüğü belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 23.3 üncü maddesinde personele en az asgari ücret üzerinden hesaplama yapılması, 2 adet teknisyen için ise en az asgari ücretin % 30 fazlası kadar ücret verilmesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda asgari işçilik maliyeti 76.835,28 YTL’dir.

 

Ada Hizm. Taah. Ltd. Şti. yaptığı açıklamada;

           

                        Ekipman bedeli:          14,72 YTL

                        Malzeme bedeli:         40,00 YTL

                        İlaçlama bedeli:          10,00 YTL

 

Şerdil İnş San. Tic. Ltd. Şti. yaptığı açıklamada;

 

                        Ekipman ve malzeme bedeli:                        89,72 YTL

 

Ersan Nal. Tem. Veri Hiz. Ltd. Şti. yaptığı açıklamada;

 

                        Malzeme ve ekipman gideri:              7.500,00 YTL

                        İlaçlama gideri:                                      250,00 YTL

 

Öngörmüştür.

 

Firmaların teklifleri asgari işçilik maliyeti de eklendiğinde toplam maliyetleri aşağıdaki gibidir:

 

Ada Hizm. Taah. Ltd. Şti.:                 76.835,28 + 64,72 = 76.900,00

Şerdil İnş San. Tic. Ltd. Şti.:              76.835,28 + 89,72 = 76.925,00

Ersan Nal. Tem. Veri Hiz. Ltd. Şti.:   76.835,28 + 7.750,00= 84.585,28

 

Ada Hizm. Taah. Ltd. Şti. ve Şerdil İnş San. Tic. Ltd. Şti.’nin toplam maliyetleri teklif fiyatlarına eşittir.

 

Teknik Şartnamenin 4.A.12 nci maddesinde “Çalışanların, memur ve hastane kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun olarak giyim kuşamları idarece belirlenecek, firma tarafından sağlanacaktır.” ifadesi,

 

Teknik Şartnamenin 4.A.14 üncü maddesinde “Firma elbiselere logo yaptırabilir. Ancak büyüklüğü hakkında idarenin onayını almak durumundadır.” ifadesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamedeki bahsedilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, idare giyim maliyetinin isteklilere ait olmasını öngörmüştür.

            Teklifi değerlendirme dışı bırakılan iki firma aşırı düşük sorgulamasında giyim maliyetine yer vermediğinden idarece bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul