• Karar No: 2007/UH.Z-1409
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :109
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1409
Şikayetçi:
 Nejat Üreğen Mimarlık İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kılınçarslan Mahallesi 2. Sakarya Sokak Uysal Apt. 2/6 Kaleiçi/ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.04.2007 / 10253
Başvuruya konu ihale:
 2007/13056 İhale Kayıt Numaralı “İzmir-Çeşme-Kervansaray Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 08.08.31.0097/2007-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 26.02.2007 tarihinde yapılan “İzmir-Çeşme-Kervansaray Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Nejat Üreğen Mimarlık İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.04.2007 tarih ve 10253 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde; Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevinin bulunduğu; bu itibarla, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından, başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile yapılan 2007/13056 İKN’li “İzmir-Çeşme-Kervansaray Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması İşi” ihalesine istekli sıfatıyla katıldıkları, 09.03.2007 tarihli kesinleşen ihale kararını bildiren yazı ile “iş deneyim belgesini tamamlayan faturanın aslı yerine fotokopisinin ibraz edilmesi sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının” bildirildiği, idareye yaptıkları şikayet başvurusuna idarece herhangi bir cevap verilmeden ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşmenin imzalandığının öğrenildiği hususlarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (i) bendinde; “21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları” nın bu Kanuna tabi olmadığı düzenlenmiştir.

 

İhale konusu işin “Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması İşi” olduğu ve sözkonusu hizmet alımının 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (i) bendi gereğince istisna kapsamında olduğu, ihalenin “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (a) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul