• Karar No: 2007/UH.Z-1412
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :113
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1412
Şikayetçi:
 Özel Tim Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti., Talatpaşa Bulvarı Bayındır Han Nu:145/25 Dörtyol Altındağ/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi, Ulucanlar Cad. Nu:59 06240 Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2007 / 8508
Başvuruya konu ihale:
 2007/6528 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2007 tarih ve 08.07.30.0177/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi’nce 15.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özel Tim Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin 23.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.03.2007 tarih ve 8508 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin

ve ihale kararının iptaline, Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; Şef konumundaki personele asgari ücretin en az % 50 fazlası, diğer personele ise asgari ücretin en az % 30 fazlasının maaş olarak verileceği, personele verilecek yol ücretinin brüt 3,63 YTL’den hesaplanacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda asgari işçilik maliyeti sözleşme gideri dahil 169.013,53 YTL’dir. İhale üzerine bırakılan firmanın teklif fiyatı ise 169.265,54 YTL olup, asgari işçilik ve sözleşme giderinden 252,01 YTL fazladır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,  

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,  

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.  

 

Yaklaşık maliyet hesaplamasında teklif fiyatına dahil olan kalemlerden giyim bedeli ve Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigorta bedelinin toplamı , ihale üzerine kalan firmanın teklif ettiği fiyat ile asgari işçilik maliyeti farkından çok daha fazla gösterildiğinden idarenin aşırı düşüt teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi sonuçlandırması mevzuata  uygun görülmemiştir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1-            Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2-            Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin mevzuata uygun olarak yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul