En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1414
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :116
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1414
Şikayetçi:
 Umut-Ay İnş. Tem. Turz. Sağ. Güv. Yem. Tıbbi Med. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yıldırım Mahallesi Başsaran Sokak No:11 Blok BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Edremit Devlet Hastanesi Baştabipliği, Habip Ağa Tepesi 10300 Edremit/BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2007 / 7132
Başvuruya konu ihale:
 2007/16624 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Gen.Tem. ve İlaçlama Hizmetleri Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.06.52.G014/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Edremit Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 23.02.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Malzemeli Gen.Tem. ve İlaçlama Hizmetleri Temini” ihalesine ilişkin olarak Umut-Ay İnş. Tem. Turz. Sağ. Güv. Yem. Tıbbi Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.03.2007 tarih ve 7132 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece pazarlık usulü ile yapılan ihalede yeterli görülerek teklif vermeye davet edildikleri, aşırı düşük açıklamasını idareye süresinde sunduktan sonra ihale komisyon başkanının ihaleyi halen işi yapan firmaya vermek istediğini, ihale kararına itiraz etmemelerini aksi takdirde noter onaylı makine ve ekipman taahhütnamesini sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakacağını ve 13.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılacak ihalede de değerlendirmeye almayacağını sözlü olarak beyan ettiği, nitekim noter onaylı makine ve ekipman taahhütnamesi sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, oysa istenilen tüm makine ve ekipmanın demirbaş defterinde kayıtlı olduğu, taahhütname vermelerinin gerekmediği, ayrıca  15 günlük itiraz süresi beklenmeksizin sözleşmenin kanuna aykırı olarak imzalandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “Makine tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmamaktadır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı  olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde; temin edilmesi istenilen ekipman ve temizlik malzemelerinin listesinin verildiği(cila bakım maddesi, saplı süpürge, paspas, çöpçü eldiveni, normal eldiven, lavabo ve tuvalet fırçası…), bu listede elektrik süpürgesi, cila makinesi,paspas makinesi gibi makinelerin belirtilmediği, ancak aynı şartnamenin 3 üncü maddesinde, halı zeminlerin elektrikli süpürgelerle temizleneceği, zeminlerin paspas makineleri ile paspaslanacağı ve haftada bir kez cilalanacağının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

İdarece yapılan düzenlemeden, temizlik işinin yapılması sırasında kullanılacak makinelerin belirtilmemesi bir eksiklik ise de isteklilerin işin görülmesi sırasında kullanacakları makine ve teçhizata ilişkin tevsik edici belgeleri ya da taahhütnameyi idari şartnamenin 7.3.1 maddesi çerçevesinde sunmaları gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, şikayetçi tarafından sunulan belgeler incelendiğinde, makine ekipman taahhütnamesinin noter onaylı olmadığı, ancak demirbaş defterinin noter onaylı suretinin sunulduğu tespit edilmiştir. İdarece şikayet üzerine aldığı kararda, demirbaş defterinin onay tarihinin 2005 yılı olması nedeniyle uygun bulunmadığının belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            Şikayetçi tarafından sunulan belgeler, yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde; isteklinin kendi malı olan makine tesis ve ekipmanın; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı  olduğuna dair noter tespit tutanağı ile belgelendirilmediği, sunulan tevsik edici belgelerden noter onaylı defter suretinin makine ve ekipmanın isteklinin elinde bulunduğuna dair noter tespit tutanağı olmadığı, anılan demirbaş defter suretinin noter tasdikinin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usûl Kanunu çerçevesinde 2005 yılı onayından ibaret olduğu, istekli tarafından taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için sunulan taahhütnamenin ise noter onaylı olmadığı anlaşılmış olup, şikayetçinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

            İdareye 27.02.2007’de yapılan şikayet başvurusunu idarenin aynı gün sonuçlandırarak aldığı kararı aynı tarihte şikayetçiye tebliğ ettiği, tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük itirazen şikayet süresi beklenmeksizin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak 28.02.2007’de sözleşmenin imzalandığı anlaşılmış olup, şikayetçinin iddiaları yerinde bulunmadığından bu aykırılık esasa etkili görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul