• Karar No: 2007/UH.Z-1415
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :117
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1415
Şikayetçi:
 Gözlem Sağlık Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti., Leyla Atakan Caddesi No:11/A KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 İzmit Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yenidoğan D-100 Karayolu Üzeri 41100 İzmit/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2007 / 7839
Başvuruya konu ihale:
 2007/3860 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Tetkik Hizmetlerinin Sonuç Bazında Satın Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.06.81.G014/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmit Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 09.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Tetkik Hizmetlerinin Sonuç Bazında Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Gözlem Sağlık Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 12.03.2007 tarih ve 7839 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tıbbi cihaz tetkik hizmetlerinin sonuç bazında alınması ihalesine çıkıldığı, teknik şartnamede firmanın sistemi işletmek için 1 radyoloji uzmanı, 6 radyoloji teknisyeni, 1 dokümantasyon sekreteri, 1 hemşireyi istihdam edeceğinin belirtildiği, idarece yapılacak hizmet alımının konusunun uzman hekim personel ve teknisyen düzeyindeki personel ile birlikte sonuç bazında hizmet alınması olduğu, bu tür hizmet alımına izin veren düzenleme ve uygulamanın Danıştay 13. Dairesinin 08.01.2007 tarih ve 2006/3097 E nolu Kararıyla durdurulduğu,  Sağlık Bakanlığı’nın 28.02.2007 tarih ve 2007/13 sayılı genelgesinde; “27.06.2006 tarihli ve 2006/70 sıra nolu Genelgenin (g) bendinde yer alan “Hizmet satın alınarak kuruma kurulan tıbbi cihazların işletilmesi için gerekli olan uzman personel ve teknisyen düzeyindeki personel ile birlikte hizmet satın alınabilir” şeklindeki hükmün yürütülmesinin durdurulduğu, bu nedenle ilgili Genelgenin (g) bendinin uygulamadan kaldırıldığı, anılan Genelgeye “j) tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralanarak kuruma kurdurulacak olan cihazın/cihazların bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verilebilmesini temin için gerekli personel bulundurulması istenebilir.” hükmünün eklendiği, ilgili Genelge çerçevesinde akdedilmiş bulunan sözleşmelerin, belirlenen süre sonuna kadar tatbikine devam edileceğinin belirtildiği, idarenin ise verdiği cevapta, Sağlık Bakanlığı’nın 01.03.2007 tarihli yazısıyla  ihale işlemlerine başlanmış olmakla birlikte halen sözleşmeye bağlanmamış bulunan yani ihale süreci devam etmekte olan tıbbi cihaz alım ihalelerinden; ilave edilen (j) bendi ile birlikte yürürlüğü devam eden 2003/70 sıra nolu Genelge hükümlerine uygun olanların ihale sürecinin kesintiye uğratılmadan devam etmesi gerektiğinin talimatlandırıldığı belirtilerek yapılan ihalenin Genelgenin (j) bendine uygun olduğunun ifade edildiği, oysa ihale dokümanında belirtilen ihale konusunun hem (j) bendi eklenen anılan Genelgeye hem de yargı kararına aykırılık teşkil ettiği, bu aşamada idarenin bu ihaleye devam edemeyeceği, böyle bir ihalenin yapılamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru dilekçesinde; tıbbi cihaz ile birlikte uzman personel alınmasının Danıştay Kararına ve Sağlık Bakanlığı Genelgesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte istekli olabileceklerin tanımı: “İstekli Olabilecek: İhale konusu alanda faaliyette bulunan ve ihale veya ön yeterlik dokümanlarını satın almış gerçek veya tüzel kişileri… ifade eder.” şeklinde yapılmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin “Şikayetçinin Ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde: “Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a)      Adaylar ve istekliler, ihale sürecindeki bütün işlem ve eylemlerle ilgili olarak,

b)İstekli olabilecekler ise ancak ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında,

şikayet yoluna başvurabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

Yönetmelikte bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabileceklerin ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Başvuru sahibinin dilekçesinde belirttiği hususlar, ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklarla ilgili olmadığı gibi, bu uygulamalarla başvuru sahibinin doğrudan bir hak kaybına veya zarara uğramadığı  anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede; idarece hazırlanan Multislice Multidedektör Spiral Bilgisayarlı Tomografi Sistemi Teknik Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan;Firma, sistemi işletmek için 1 radyoloji uzmanı, 6 radyoloji teknisyeni, 1 dokümantasyon sekreteri ( en az lise mezunu) , 1  hemşireyi ( en az meslek lisesi mezunu ) istihdam edecektir.Hizmetin aksaması durumunda taraflar arasında anlaşma sağlanarak idare eleman sayısını arttırmaya yetkili olacaktır. Eleman sayıları gerçekleştirilecek hizmetin tamamı için geçerlidir.” düzenlemenin Sağlık Bakanlığı’nca ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi uygun olacaktır.

 

Açıklanan nedenlerle:

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine,

 

2) İlgili Genelge hükümleri çerçevesinde konunun incelenmek üzere Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul