• Karar No: 2007/UH.Z-1416
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :118
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1416
Şikayetçi:
 Melisa Gold Temizlik-Ahmet BIÇAKLI, Görgü Cami Mahallesi Fabrika Caddesi No:7 Yalvaç/ISPARTA
 İhaleyi yapan idare:
 Yalvaç Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği, Cumhuriyet Mahallesi 32400 Yalvaç/ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2007 / 8396
Başvuruya konu ihale:
 2007/1829 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.07.22.G017/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yalvaç Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği’nce 02.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Melisa Gold Temizlik-Ahmet Bıçaklı’nın 28.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.03.2007 tarih ve 8396 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye ait idari şartnamede temizlik ve sarf malzemelerinin teklif fiyata dahil olduğu, verilen tekliflerin ve işin ihale edildiği firmanın teklifinin incelenmesinde teklif ettiği fiyatın sadece işçilik maliyetini karşıladığı, temizlik malzemesi ve diğer sarf malzemeleri için teklif edilen tutarın çok düşük olduğu, bu fiyata bu işin yapılmasının mümkün olmadığı, ayrıca idarenin ihaleyi en düşük fiyatı teklif eden firma uhdesinde bıraktığını belirtmesine rağmen en düşük fiyatı teklif eden firma üzerinde ihaleyi bırakmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Teknik şartnamede milli ve dini bayram günlerinde de gerekli yerlerde temizlik hizmetlerinin devam edeceği belirtilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesinde;  “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamedeki düzenleme ve ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda resmi bayram ve genel tatil günlerinde tatil yapmayarak çalışan personele, çalıştıkları her gün için ayrıca bir günlük ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

 

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin hangi günler olduğu ve bunların süreleri belirlenmiştir. Bu Kanundaki düzenlemeler gereğince, 2007 yılı içinde Mart ayı başından yıl sonuna kadar ulusal bayram, yılbaşı ve genel tatil günleri toplamı 12,5 gündür. İnceleme konusu ihale ile ilgili olarak teknik şartnamede milli ve dini bayram günlerinde de çalışılacağı düzenlendiğinden, bu günler için çalışacak kişilere ücretlerinin de teklif edilmesi gereken asgari maliyete eklenmesi gerekmektedir.

 

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacağı belirtilen toplam personel sayısına göre çalışılan her gün için ayrıca bir günlük ücret ödeneceği esasına göre ödenecek toplam ücretin hesaplanması ve söz konusu ücretin teklif fiyata dahil masraflar arasında alması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte söz konusu ihalede teknik şartnamede milli ve dini bayram günlerinde de personel çalıştırılacağı belirtilmesine karşın, idarece yaklaşık maliyetin hesaplanmasında milli ve dini bayram günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ücrete ilişkin bir hesaplama yapılmadığı ve teklif maliyetini oluşturan masraf kalemleri içerisine dahil edilmediği görülmüştür.

 

İhale konusu işte milli ve dini bayram günlerinde temizlik personeli çalıştırılacağı belirtildiğinden, bu günler için ödeneceği anlaşılan ücretin hesaplanabilmesi için çalışacak personel sayısı ve gün sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu ihaleye ait İdari Şartnamede çalışacak işçi sayısının, işin süresinin ve teklif fiyata dahil olan masrafların belirtildiği, teknik şartnamede ise isteklilerin milli ve dini bayram günlerinde de gerekli yerlerde temizlik hizmetlerinin devam edeceğinin belirtildiği, ancak ihale dokümanında işin süresi dikkate alınarak milli ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak kişi sayısının açıkça belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

Yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi ve istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personellerin çalışma saati ve sürelerinin hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmekte olup, söz konusu ihalede milli ve dini bayram günlerinde çalışacak personel sayısı ve gün sayısı ihale dokümanında belirtilmediğinden bu günlerde çalışacak personele ödenmesi gereken ücret tutarının hesaplanabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda söz konusu ihalede sağlıklı teklif verilmesinin ve tekliflerin objektif değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu haliyle idarece ihale dokümanında yapılan aykırılığın ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul