• Karar No: 2007/UH.Z-1417
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :119
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1417
Şikayetçi:
 Eryıldırım Temz. Malz. ve İth. Mad. Turz. İnş. Oto Tşm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Özankara Toptancılar Sitesi 6. Blok Nu 195-197 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkocağı Sokak No:3 Sıhhiye Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10183
Başvuruya konu ihale:
 2007/13043 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.08.24.G017/2007-25 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 28.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Eryıldırım Temz. Malz. ve İth. Mad. Turz. İnş. Oto Tşm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.04.2007 tarih ve 10183 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun reddine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Söz konusu ihaleye ihale komisyonunca 28.03.2007 tarihinde yapılması planlanan 20 aylık malzeme ve ilaçlama dahil 85 işçi ile temizlik hizmeti alımı işine 05.03.2007 tarihinde doküman satın aldıkları,  ihale dokümanına yönelik yaptıkları incelemede, 4734 sayılı Kanun ve diğer ikincil mevzuata aykırılıklar tespit ettikleri, yapılan inceleme sonucu sağlıklı bir teklif hazırlanmasının mümkün olmadığı, ihale dokümanlarında işin adının çelişki yaratacak şekilde farklı yazıldığı, teklifin hangi işe ait olduğunun tespit edilemediği, Kamu İhale Genel Tebliğine göre bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esas iken şekil ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli öngörüldüğü, benzer iş tanımının mevzuata uygun olmadığı, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerini ihlal ettiği, teknik şartnamede yıllara sair kullanım özelliğine sahip bir ekipmanın her ay yenileriyle değiştirilmesinin öngörüldüğü, idarenin yaklaşık maliyet oluşumunda isteklinin de fahiş fiyat çıkarmasına sebep olacak bir uygulamaya yol açtığı, ihale komisyonunun oluşmasında olması gereken kriterlere uyulmadığı, kişilerin belli bir grup ya da kişiye yönelik tutum içinde oldukları, isteklilere eşit mesafede olmadıkları kanısının uyandığı, Hastanenin kaç yataklı olduğu, tıbbi atıkların muhafazası için gerekli tıbbi atık deposunun olmadığı ancak olması gerektiği, 4857 sayılı İş Kanununa göre hafta sonu çalışmasının fazla mesaiye tabi olduğu, temizlik personelinin güvenlik, tesisatçı, kaloriferci, teknik eleman, sekreter vs. işlerde çalıştırıldığının gözlemlendiği, idarenin tıbbi atık kontrol yönetmeliği, ve ilgili mevzuat çerçevesinde temizlik sırasında oluşan veya daha önceden birikmiş olan tıbbi atıklara ilişkin kendisi açısından gerekli yükümlülükleri yerine getirmeden isteklilerden bazı yükümlülüklere uyulmasını talep ettiği, sevk ve idareden sorumlu koordinatör, müdür, şef gibi yönetici personelin ücretlerinin teklif fiyata dahil edilip edilmediğinin anlaşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 05.03.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 27.03.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul