En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1419
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :122
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1419
Şikayetçi:
 Teknik ışık Temizlik Mad. Taşr. Hizm. Yapı Mlz. ve Turz. Tic. Ltd. Şti., Meltem Mahallesi Belgen Sitesi Sitesi, 13. Blok, 4.Kat, D:1, ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Balçova Belediye Başkanlığı, Korutürk Mah., Vali Hüseyin Öğütcen Cad., No:55, 35330 Balçova / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.03.2007 / 8023
Başvuruya konu ihale:
 2007/6684 İhale Kayıt Numaralı “Kontrol, Tetkik, Bakım, Onarım ve Büro Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.06.91.0199/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balçova Belediye Başkanlığı’nca 19.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kontrol, Tetkik, Bakım, Onarım ve Büro Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Teknik Işık Temizlik Mad. Taşr. Hizm. Yapı Mlz. ve Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.03.2007 tarih ve 8023 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, yalnızca 2006 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu veya buna eşdeğer belgeleri olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan istekliler olan Teknik Işık Ltd. Şti., Hakyürek Ltd. Şti., Karataş Ltd. Şti., Yamanlar Ltd. Şti., Biltem Ltd. Şti. ve Vira Ltd. Şti.’nin tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması  hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararını 27.02.2007 tarihinde faks yoluyla aldıkları, aynı yazıyı 01.03.2007 tarihinde tebellüğ ettikleri, 27.02.2007 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulundukları, yılın ilk üç ayında vermekle yükümlü olmadıkları bilanço ve gelir tablosunun eğer hazırsa istenmesi yerine itirazlarının reddedilerek ihaleden elendikleri iddia edilmektedir.   

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak, İdari Şartname’nin 7.2 nci maddesinde isteklilerin sahip olması gereken ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerin belirtildiği görülmüştür.

 

İhale komisyonu tarafından oluşturulan 22.02.2007 tarihli “Değerlendirme Sonucu Tutanağı’nda”, ihaleye teklif veren 11 istekliden yalnızca “2006 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu veya buna eşdeğer belgelerin bulunmaması” gerekçesi ile yetersiz bulunarak değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin Teknik Işık Ltd. Şti., Hakyürek Ltd. Şti., Karataş Ltd. Şti., Yamanlar Ltd. Şti., Biltem Ltd. Şti. ve Vira Ltd. Şti. olduğu belirlenmiştir.

 

Değerlendirme dışı bırakılan isteklilerden, en düşük teklifi sunan Teknik Işık Ltd. Şti. ile en düşük ikinci teklifi sunan Yamanlar Ltd. Şti.’nin, idare tarafından kesinleşen ihale kararında belirtilen 2006 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu veya buna eşdeğer belgelerin bulunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine karşı idareye şikâyet başvurusunda bulundukları, ancak bu başvuruların idarece reddedildiği tespit edilmiştir.

 

İsteklilerin sunması gereken bilanço ve eşdeğer belgeler ile ilgili düzenleme, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesinde yapılmıştır. Söz konusu maddede; “Bu Yönetmeliğin 36ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin istenilmesi zorunludur…

…İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile  üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

İhale tarihinin 19.02.2007 olduğu görüldüğünden, ihalenin yılın ilk üç ayı içinde gerçekleşmesi sebebiyle, yukarıda belirtilen Yönetmelik maddesi gereğince bir önceki yıl olan 2006 senesine ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin iki önceki yıl olan 2005 senesine ait ilgili belgeleri sunabilecekleri belirlenmiştir.

 

Yukarıda da belirtildiği gibi, ihale komisyon kararına göre yalnızca 2006 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu veya buna eşdeğer belgeleri olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin, Teknik Işık Ltd. Şti., Hakyürek Ltd. Şti., Karataş Ltd. Şti., Yamanlar Ltd. Şti., Biltem Ltd. Şti. ve Vira Ltd. Şti. olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen 6 isteklinin teklif dosyaları incelendiğinde, tamamının ihale tarihinden iki önceki yıl olan 2005 yılına ait bilançolarını sundukları belirlenmiştir.

 

            Sonuç olarak, anılan Yönetmeliğin 39 uncu maddesindeki düzenlemeye dayanarak, idare tarafından alınan 2006 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu veya buna eşdeğer belgeleri olmadığı gerekçesiyle isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması kararı mevzuata uygun bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yalnızca 2006 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu veya buna eşdeğer belgeleri olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan istekliler olan Teknik Işık Ltd. Şti., Hakyürek Ltd. Şti., Karataş Ltd. Şti., Yamanlar Ltd. Şti., Biltem Ltd. Şti. ve Vira Ltd. Şti.’nin tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması  hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul