• Karar No: 2007/UH.Z-1420
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :124
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1420
Şikayetçi:
 Ademoğulları İnş.Tur. Nak. Taah. Tic. San. Ltd. Şti, Gündoğdu Mahallesi 115.Cadde No:92 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin PTT Başmüdürlüğü, Akdeniz Mah. Atatürk Cad. No:4 Pk.33102 Karacailyas/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2007 / 8352
Başvuruya konu ihale:
 2007/8247 İhale Kayıt Numaralı “Servis Otobüsü Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.07.20.0201/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin PTT Başmüdürlüğü’nce 22.02.2007 tarihinde  ile yapılan “Servis Otobüsü Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Ademoğulları İnş.Tur. Nak. Taah. Tic. San. Ltd. Şti’nin 26.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.03.2007 tarih ve 8352 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Firmaları tarafından ihalenin tamamına teklif verildiği, şartnamede kısmi teklif verilebileceği belirtilmekle birlikte kısmi teklif verilmesi konusunda zorunluluk bulunmadığı, teklif mektubuna ilişkin standart formun uygun olarak doldurulduğu, idarece teklif mektubunun 7 nci maddesinin 2 numaralı dipnotuna yer verilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhale dosyasında sunulan ticaret sicil gazetesi, ticaret sicil tasdiknamesi ve imza sirkülerinde Abdulkadir Böke’nin şirket temsilcisi olduğunun belirtildiği,

 

            3) Sunulan iş deneyim belgesinin belgeyi düzenleyen idareden sorularak teyit edildiği, teyit edilen belge ile firmalarınca sunulan iş deneyim belgesinin süresi ile bedelinin birbirini tutmadığı ve bedele KDV’nin eklendiği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye sunulan iş deneyim belgesinin TCDD Mersin Liman İşletmesi Müdürlüğünden alındığı, belgenin firmaları tarafından düzenlenmediği, kesinleşen ihale kararında belirtilen elenme gerekçeleriyle şikayet başvuruları üzerine verilen cevabi yazıda belirtilen elenme gerekçelerinin farklı ve çelişkili olduğu,

 

            4) İhale üzerinde bırakılan Ardıç firmasının taahhüt ettiği aracın 1988 model olduğu ve teknik şartnamenin 2.c.1 maddesine aykırı olarak aracın 19 yaşından küçük olma şartını taşımadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 22 nci maddesinde kısmi teklif verilebileceğine dair düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Birim Fiyat Teklif Mektubu Standart Formunun (KİK019.0/H) 2 nolu dipnotunda;

 

Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, istekliler, aşağıdaki açıklamaya 7 nci maddenin devamı olarak yer vereceklerdir:

Kısım/Kalem : .....=...... (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

Kısım/Kalem : .....=...... (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

Kısım/Kalem : .....=...... (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

Toplam        : ..... =......(KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)” hükmü,

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir...” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu teklif mektubunun 7 nci maddesinin devamında her bir kısım için teklif edilen bedelin KDV hariç olmak üzere rakam ve yazıyla yazılmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen düzenleme gereğince, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerin tekliflerini kısımlar ve bu kısımlar için öngörülen tutarlar ile bu tutarların toplamı şeklinde düzenlemesi gerekmektedir. Dolayısıyla, sadece toplam teklif miktarının belirtilmesi nedeniyle standart forma uygun bir şekilde düzenlenmeyen söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece şikayet başvurusuna verilen cevabi yazıda “…Başvuranın ihale dosyasında sunmuş olduğu Mersin Birinci Noterliği 25.01.2007 tarih 1419 yevmiye nolu imza sirkülerinde şirket işlerinde yetkilendirilmeye dayanak olarak 21.01.1999 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 605. sayfası dayanak olarak yazılmıştır. Ancak teklif dosyasında adı geçen bu gazete çıkmamıştır. Bu dayanağı tevsik edecek bahsedilen bu gazete teklif dosyanızda bulunmadığından mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca imza sirkülerinizde bahsedilen 21.01.1999 tarihli Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde Ademoğulları şirketi yada Abdülkadir Böke ile ilgili herhangi bir ilan yada haber bulunmamaktadır...” ifadesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde;

“İdarelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak hizmet alımı ihalelerinde isteklilerden;


c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,


İstenilmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan 09.08.2006 tarih ve 6617 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 288 inci sayfasında, tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki görevlilerin belirtildiği; ayrıca başvuru sahibi tarafından sunulan tüzel kişiliğin imza sirkülerinde 09.08.2006 tarih ve 6617 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin de dayanak olarak gösterildiği göz önüne alındığında başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde bulunduğu anlaşılmış, ancak teklif mektubunun usulüne uygun düzenlememesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığından  sözkonusu aykırılık esasa etkili bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.2.1. maddesinde teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmiş olup, başvuru sahibi tarafından TCDD Mersin Liman İşletme Müdürlüğü tarafından 22.11.2005 tarihinde düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu, sözleşme tarihi 26.10.2001, sözleşme bedeli 253.582.000.000 (KDV Dahil) ve belge tutarı 165.753.078.038 TL (KDV Dahil) olan “Liman Personel Servisi ve Araç Kiralama İşi”ne ilişkin belgede ortaklık oranının %50 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            İdarece ihale tarihi olan 22.02.2007 tarihli değerlendirme sonucu tutanağında başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin süre aşımından dolayı geçersiz olduğu belirtilmiş, şikayet başvurusuna verilen cevabi yazıda ise sunulan iş bitirme belgesi ile bu belgeye dayanak teşkil eden sözleşme arasında karşılaştırma yapıldığı, sözkonusu belgelerde yer alan sözleşme tarihinin, sözleşme süresinin, sözleşme bedelinin birbirini tutmadığı ayrıca iş bitirme belgesindeki rakamlara KDV eklendiği ifade edilmiştir.

 

            İdare tarafından başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin teyidi amacıyla 27.02.2007 tarih ve 2956 sayılı yazı ile belgeyi düzenleyen TCDD Mersin Liman İşletmesi Müdürlüğünden sözleşme tarihi, sözleşmenin süresi, ilk sözleşme bedeli ile toplam sözleşme bedeli sorulmuştur. TCDD Mersin Liman İşletmesi Müdürlüğünün 02.03.2007 tarih ve 1468 sayılı yazısı ile iş deneyim belgesine esas sözleşmenin Ademoğulları İnş. San. Tur. Ltd. Şti. ve Ardıç Tur. Taah. Ltd. Şti. ortak girişimi ile imzalandığı, ortaklık oranının %50 olduğu, sözleşmenin 25.10.2001 tarihinde imzalandığı ve bedelinin KDV dahil 253.582.000.000 TL olduğu, işin süresinin 3 ay uzatıldığı, hak edişler toplamının KDV dahil 331.506.156.076 TL olduğu ve Ademoğulları İnş. San. Tur. Ltd. Şti.’nin ortaklık oranı %50 olduğundan bu firmanın kestiği fatura toplamının KDV dahil 165.753.078.038 TL bulunduğu ifade edilmiştir. Akabinde İdare tarafından 08.03.2007 tarih ve 3469 sayılı yazı ile başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesi ile belgeye dayanak teşkil eden sözleşmenin farklılık arz ettiği, belgelerin doğruluğunun teyit edilmesi istenilmiş, TCDD Mersin Liman İşletmesi Müdürlüğünün 09.03.2007 tarih ve 1758 sayılı faks iletisinde 02.03.2007 tarih ve 1468 sayılı yazıda belirtilen bilgilere yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin (e) bendinde “ iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterliğin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının sözleşme bedelinin asgari %70’i oranında ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerinden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, bu belgelerin zorunlu nedenlerle ibraz edilemediği durumlarda, son beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.  şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasından, iş deneyim belgesine esas sözleşmenin Mersin Beşinci Noterliğinde 25.10.2001 tarihinde 1 yıl için imzalandığı anlaşılmıştır. Üç aylık süre uzatımı yapıldığı göz önüne alındığında işin 25.01.2003 tarihinde bitirildiği anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu işin ilanı Kamu İhale Bülteninde 31.01.2007 tarihinde yayımlanmış olup; başvuru sahibinin ibraz ettiği iş bitirme belgesinde yazılı tutarın bir kısmının ihale ilan tarihine göre son beş yıllık sürenin dışında kalması sebebiyle, 31.01.2002 tarihinden önce yapılan işlere ilişkin kısım belge tutarından düşüldükten sonra kalan tutarın tespit edilmesi gerekmektedir.

 

Sözleşme bedelinin asgari %70’i oranında ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususuna yönelik olarak işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetvelinin esas alınması, bu belgelerin zorunlu nedenlerle ibraz edilememesi halinde, son beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarlarının doğrusal orantı yoluyla bulunması gerekirken idarece gerekli inceleme yapılmaksızın iş deneyim belgesinin süre aşımından dolayı geçersiz olduğunun belirtilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmış, ayrıca sözleşme ile iş deneyim belgesi arasındaki farkın belgeyi düzenleyen idareden kaynaklandığı, ancak başvuru sahibinin teklif mektubunun usulüne uygun düzenlememesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığından  sözkonusu aykırılık esasa etkili bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait personel taşıma teknik şartnamesinin 3.a maddesinde, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler tarafından araçların kendilerine ait olduğunu gösteren trafik tescil belgelerinin noter onaylı suretinin sunulmasının zorunlu olduğu belirtilmiş, 2.c.1 maddesinde ise “Kiralanacak araç fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 19 yaşından küçük olacak”  ifadesine yer verilmiştir. “PİM Müdürlüğü şehir içi posta dağıtıcı servisi” teknik şartnamesinin 1.3. maddesinde “Hizmet alımının yapıldığı yılın başında kiralanacak araçlar; 19 yaşını doldurmamış olacaktır.” ifadesi bulunmaktadır.

 

25/02/2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinin “Personel Servis Araçlarında Aranacak Şartlar” başlıklı 12 nci maddesinde,

“Personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtların;

a) Fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla ondokuz yaşından küçük,


olması zorunludur.” hükmü mevcuttur.

 

İdarece şikayet başvurusuna verilen cevabi yazıda “Ardıç Turizm firmasının araçlarının şartname şartlarına uygunluğu kontrol edilmiş ve şartnamede istenilen şartları taşıdığı tespit edilmiştir. Teknik şartnamede açıkça belirtildiği gibi ayrıca da 28.02.2004 tarihli 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servisi Hizmet Yönetmeliğinde araç yaşı için imal edildiği yıldan sonra gelen ilk takvim yılı esas alınır hükmü bulunmaktadır.” ifadesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Ardıç Turz. Taah. Ltd. Şti. tarafından sunulan 33 S 0132 plakalı araca ait motorlu araç tescil belgesi incelendiğinde, aracın modelinin 1988 olarak belirtildiği ancak fabrikasından imal edildiği tarihe ilişkin bir bilgiye yer verilmediği görülmüştür. Model yılı itibariyle aracın 19 yaşında olduğu, model yılının imal yılı olarak kabul edilmesi halinde ise, sonra gelen ilk takvim yılının (1989 yılının) esas alınması gerekeceğinden 19 yaşından küçük olma şartını taşıdığı anlaşılmaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) “PİM Müdürlüğü şehir içi posta dağıtıcı servisi” teknik şartnamesinin 2.4. maddesinde “Çalışma süresi (resmi tatil günleri hariç) 6 gündür. 7. gün ile resmi tatil günlerinde çalıştırma yetkisi idareye aittir.” düzenlemesine, 2.5. maddesinde “Tatil günleri ve resmi tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, mesai günlerinde yapılan çalışmalar gibi değerlendirilecek ve ek bir ödeme yapılmayacaktır.” düzenlemesine, personel taşıma teknik şartnamesinin 9.15 maddesinde “yüklenici firma, idare gerek gördüğü takdirde uygulanmakta olan güzergahların kontrolü için 1 adet ücretsiz kontrol aracı görevlendirir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler sağlıklı teklif verilmesini engelleyebileceği gibi, tekliflerin değerlendirilmesi ve işin yürütülmesi aşamasında subjektif uygulamalara neden olabileceğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmenin uygulanması aşamasında da ihtilaflara yol açabileceği sonucuna ulaşılmış, sözkonusu belirsiz düzenleme nedeniyle teklif vermeyen firmalar da bulunabileceği göz önüne alındığında anılan maddenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde hüküm bulan rekabet ilkesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.2.8 maddesinde isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceği düzenlenmiş, “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde ise “İstekli her araç için teklif edilen birim fiyatlarım çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde verecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Sözkonusu çelişkili düzenleme nedeniyle ihale üzerinde bırakılan Ardıç Turz. Taah. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunun başlığında “Götürü bedel teklif mektubu” yazılmasına rağmen, teklif mektubunun 7 nci maddesinde “…teklif mektubumuz ekindeki fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz fiyatlar üzerinden…” ifadesine yer verilmek suretiyle birim fiyat teklif mektubuna benzer şekilde düzenlendiği ve bu haliyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Götürü Bedel Teklif Mektubu Standart Formuna (KİK018.0/H) uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/M numaralı maddesinde, “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında “…Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir…” hükmü mevcuttur.

 

Başvuru konusu ihalede, isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iş kaleminin adı ve kısa açıklamasına yer verilmekle birlikte, birimi ve miktarının idare tarafından doldurulmadığı ve birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin yukarıda anılan mevzuat hükmüne aykırı düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına ilişkin bir başvuruda Kurum incelemesi sırasında tespit edilen ve mevzuata aykırı görülen ihale dokümanındaki bir kısım düzenlemeler de iptal gerekçeleri arasında kabul edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme” başlıklı 56 ncı maddesinde, başvuru sahiplerinin;

- Bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği,

- Kurulun, itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle;

a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlem,

 b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerini iptali,  

c) İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

kararlarından birini verebileceği hükme bağlanmış, böylece maddede geçen; “iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla”, “itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak”, “itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı” ifadelerinin getirdiği açık engel dolayısıyla bahse konu kararların verilebilmesi şikayet konularıyla sınırlandırılmıştır. 

Öte yandan 17.01.2003 tarih ve 24996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Re’sen inceleme” başlıklı 15 inci maddesinde;

“İhale sürecine ilişkin başvurular üzerine başvuranın iddialarından bağımsız olarak idareler ve Kurum tarafından re’sen inceleme yapılır. Re’sen inceleme; ihale sürecinin şikayet tarihine kadar gerçekleşmiş kısmına ilişkin ve iddialardan bağımsız incelemeyi ifade eder.”

Şeklinde bir düzenleme varken bahse konu hüküm Kanunun yukarıda ifade edilen düzenlemelerine uygunluk sağlamak amacıyla;

“İtirazen şikayet başvurularında şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelemesi yapılır.”

Şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmelikte geçen “şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemler” den amaçlanın ise; şikayet konusunun ilgili olduğu aşama veya aşamalarda (ihale dokümanına veya teklif değerlendirme aşamasına) gerçekleşen ve şikayet konusuyla bağlantılı olan işlemlerin de mevzuata uygunluk ve özellikle eşit muamele ilkesinin gözetilip gözetilmediği noktalarından incelenmesine yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Böylece örneğin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki bir idari işleme itiraz eden isteklinin bu talebi yanında bu aşamada gerçekleşen aynı ve benzer nitelikli işlemlere bakılabilecek, ya da teklif değerlendirilmesine yönelik bir başvuruda bu başvuruyla ilgili ve başvurunun mevzuata uygun biçimde sonuçlandırılabilmesi için belirleyici olan önceki aşamalardaki işlemler de incelenebilecektir. Ancak bu amaç aşılarak, şikayete konu aşamanın dışında kalan ve şikayet konusuyla hiçbir bağlantısı bulunmayan işlemlerin de inceleme konusu yapılması ve 56 ncı madde çerçevesinde sonuçlandırılması hem Kanunun, hem de Yönetmeliğin bahse konu hükümlerine  aykırılık taşıyacak, dayanağını Kanundan almayan bir yetkinin kullanımı sonucunu doğuracaktır.

Kuşkusuz Kurum incelemeleri sırasında şikayet konuları dışında kalan hususlarda da mevzuata aykırılıklar veya suç teşkil eden fiiller tespit edebilecektir. Bu tür durumlarda iddiaların incelenmesi yönteminde olduğu gibi idaresine veya ilgili mercilere yazılması yeterli olacaktır.

Nitekim Kurum itirazen şikayet biçiminde başvuru konusu yapılmayan veya bu şekilde yapılmakla birlikte usulüne uygun olmayan başvurularda tespit ettiği aykırılıklar için, Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisini vermemekte, idaresine veya ilgili mercilere bildirilmesine karar vermektedir.

Bütün bu gerekçelerle itirazen şikayet konuları içerisinde yer almayan ve şikayetin yöneldiği aşamayla da Yönetmeliğin amaçladığı anlamda bağlantısı olmayan aykırılık tespitlerinin, iddiaların incelenmesi sonucunda verilen kararlarda olduğu gibi ilgili mercilere yazılması şeklinde sonuçlandırılması gerektiği düşüncesiyle kararın bahse konu kısmına katılmıyorum. 

 

 

Yaşar GÖK                                      

                          Kurul Üyesi   

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul