• Karar No: 2007/UH.Z-1421
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :125
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1421
Şikayetçi:
 Makrosan Peyzaj Temz. İnş. Asf.Müth. İth.İhrc.San. ve Tic. Ltd. Şti., Palmiye Mahallesi 1214 Sokak İşlek Apt. Nu:4/3 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Aliağa Belediye Başkanlığı, Kültür Mah. İstiklal Cad. Nu:66 Aliağa/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.03.2007 / 8332
Başvuruya konu ihale:
 2007/646 İhale Kayıt Numaralı “Kentiçi Temizlik ve Çöp Toplama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.07.18.0196/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aliağa Belediye Başkanlığı’nce 27.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kentiçi Temizlik ve Çöp Toplama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Makrosan Peyzaj Temz. İnş. Asf.Müth. İth.İhrc.San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.03.2007 tarih ve 8332 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceğinin düzenlenmiş olmasına rağmen, idari şartname ve birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde asgari ücrette meydana gelecek farkların teklife dahil olduğunun düzenlenmesinin isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olduğu,  

 

            2) İdari şartnamede yemek bedeline ilişkin olarak aylık 30 gün üzerinden hesaplama yapılacağının öngörüldüğü, bu düzenleme doğrultusunda işçilerin hafta sonunda da çalışacağı anlamının çıktığı, bu nedenle de fazla mesai ücreti hak edecekleri, ancak fazla günde çalışacak personelin fazla çalışma ücretinin idari şartnamede belirtilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İhale dokümanında resmi ve dini bayramlar ile resmi tatil günlerinde çalıştırılacak personelin sayısının belirtilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin 26.3. maddesinde; “Ayrıca,

            A) Vasıfsız işçilerin (57 kişi) her birine aylık ücret olarak 15.03.2007/30.06.2007 döneminde aylık yasal asgari ücret olan 562,50 YTL; 01.07.2007/31.12.2007 döneminde aylık yasal asgari ücret olan 585,00 YTL ödenecektir.

            B) Vasıflı işçilerin (20 kişi) her birine aylık ücret olarak 15.03.2007/30.06.2007 döneminde aylık yasal asgari ücretin % 25 fazlası olan 703,13 YTL; 01.07.2007/31.12.2007 döneminde atlık yasal asgari ücretin %  25 fazlası olan 731,25 YTL ödenecektir.

 

            …” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından düzenlenen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinin de idari şartnameye uygun olarak işçilik ücretlerinin 2007 yılının birinci ve ikinci dönemleri için ayrı ayrı düzenlendiği görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 48.1. maddesinde ise; “Fiyat farkı verilecektir. Asgari ücrette artma, işçi ve işveren paylarında artma sonucu meydana gelecek fark, harç ve vergiler 2002/5037 ve 2004/7221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları hükümlerine göre İdarece ödenecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından 15.03.2007/30.06.2007 dönemi ve 01.07.2007/31.12.2007 dönemi için işçilere ödenecek ücretin idari şartnamede ayrı ayrı gösterilmiş olduğu görüldüğünden isteklileri teklif verme aşamasında tereddüde düşürecek bir husus bulunmadığı, 01.07.2007/31.12.2007 dönemi için asgari ücrette meydana gelecek artışın teklif fiyata dahil edileceğinin düzenlenmesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

             2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin 26.3. maddesinde;    “...

            C) Her bir işçiye günlük brüt 6,79 YTL tutarında yemek ücreti nakdi olarak ödenecektir. Brüt yemek bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacaktır. Yemek bedeli, aylık 30 gün üzerinden hesaplanacaktır. Yemek bedeli bordroda gösterilecektir. ...” hükmü yer almaktadır.

 

            4857 sayılı İş Kanununun “Hafta Tatili Ücreti” başlıklı 46 ncı maddesinin ilk fıkrasında; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu hüküm uyarınca işçilere haftada bir gün izin verilmesi zorunlu olup, işçilerin ayda 30 gün çalışması İş Kanunu açısından mümkün olmamakla beraber, idare tarafından yemek bedelinin nakdi olarak ödeneceği düzenlenmiş olup, idari şartnamede yemek  bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılmış olduğu görüldüğünden, idare tarafından ayda 30 gün üzerinden yemek bedeli ödeneceği düzenlemesinin isteklilerin teklif vermesine engel bir durum teşkil etmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle de başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayete konu ihalenin teknik şartnamesinin 3-15. maddesinde;  “Yüklenici hiçbir surette temizlik işini yavaşlatamaz, aksatamaz, işletme merkezini kapatamaz ve uzun süreli iş merkezini terkedemez. Pazar günleri ( ulusal ve genel tatil günleri) dahil her gün çalışma saatleri dahilinde iş merkezini açık tutup yetkili bulundurur. Aksi taktirde şartnamede yazılı cezai müeyyideler uygulanacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından pazar günleri (ulusal ve genel tatil günleri) dahil her gün çalışma saatleri dahilinde iş merkezini açık tutup yetkili bulunduracağı düzenlenmesi ile yaklaşık maliyetin hesaplanmasında da ulusal ve genel tatil günleri yapılacak çalışma için hesaplama yapılmaması ve idarece hazırlanan birim fiyat teklif mektup eki cetvelde de bu günlerde yapılacak çalışmaya ilişkin bir kaleme yer verilmemesinden resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yapılmayacağı anlaşılmaktadır. Şikayet konusu düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul