• Karar No: 2007/UH.Z-1423
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :10
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1423
Şikayetçi:
 Bayıktem İnş. Temz. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., Aydınlar Mahallesi Fehmi Tacer Sokak Aksoylar Apt. 12/15 Dikmen Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Cihan Sok. No:2 06430 Sıhhıye Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.04.2007 / 10807
Başvuruya konu ihale:
 2007/20751 İhale Kayıt Numaralı “9 Ay Süre İle 69 Personelle Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.04.2007 tarih ve 08.08.65.0148/2007-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 22.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “9 Ay Süre İle 69 Personelle Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Bayıktem İnş. Temz. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.04.2007 tarih ve 10807 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde; idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair karar açısından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan kararın iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            22.03.2007 tarihinde yapılan ihaleye katılmak için 21.03.2007 tarihinde doküman satın alındığı, dokümandaki aykırılıklara ilişkin olarak 27.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu,

 

            İdarece şikayet başvurusuna ilişkin bir cevap verilmeden 05.04.2007 tarih ve 6614 sayılı yazı ile “ ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması’’ kararının kendilerine bildirildiği,

 

            10.04.2007 tarihinde tebellüğ edilen ilgili yazının somut ve inandırıcı olmadığı gibi hukuki dayanağının da bulunmadığı,

 

            İvedilik ve kamu yararı hakkında inceleme yapılarak karar verilmesi,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

                4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

            İncelenen ihalede; 27.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması üzerine idarenin 05.04.2007 tarih ve 6614 sayılı yazısı ile ihale işlemlerine devam kararı aldığı, ilgili kararda gerekçenin “İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması’’ şeklinde belirlendiği, ancak  gerekçenin mevzuatın aradığı şartları taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale yetkilisince ihale işlemlerinin devamına yönelik olarak alınan kararın iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi
.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul