En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1427
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :29
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1427
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak 16/15 06440 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Isparta Belediye Başkanlığı, Mimar Sinan Cad. 32100 Isparta
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.04.2007 / 10818
Başvuruya konu ihale:
 2007/7428 İhale Kayıt Numaralı “İşçilik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.04.2007 tarih ve 08.08.68.0130/2007-27 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Isparta Belediye Başkanlığı tarafından 06.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İşçilik  Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.04.2007 tarih ve 10818 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 19.03.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1- Şikayet başvurusunun idare  tarafından süre yönünden reddedilmesini mevzuata aykırı olduğu,

 

2- Kalite ve standarda ilişkin belgelerin ortak girişim isteklilerde tüm ortaklarca verilmesinin idari şartnamede öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

3- Aynı iş yerinde farklı işlerde işçi çalıştırılacak olan ihale konusu işte, tehlike primi en yüksek olan işe ilişkin % 2 oranının iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranı olarak belirlenmesi gerekirken bu oranın idari şartnamede % 1,5 olarak öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu ve tekliflerin hazırlanmasında tereddüt oluşturduğu,

 

4- Personele verilecek kıyafetlerin özelliklerinin tam olarak belirtilmemesi nedeniyle tekliflerin hazırlanmasında ve nasıl değerlendirileceği konusunda tereddüt oluşturduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 19.03.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 İptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul