• Karar No: 2007/UH.Z-1429
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :31
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1429
Şikayetçi:
 Sofra Keyfi Yemek Temz. Turz. Güv. İnş. Tic. Ltd. Şti., Başiskele Yuvacık Sapağı Başarslan Akaryakıt İstasyonu Yanı No:11 KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Derince Devlet Hastanesi İbn-i Sina Mah. Lojman Sok. 41900 Sopalı Mevkii Derince/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.03.2007 / 8819
Başvuruya konu ihale:
 2007/12562 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz İle Hastanemize Bağlı Hereke Semt Polikliniğinin 4 Aylık Yemek İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.07.46.G012/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Derince Devlet Hastanesi’nce 09.02.2007 tarihinde Pazarlı Usulü ile yapılan “Hastanemiz ile Hastanemize Bağlı Hereke Semt Polikliniğinin 4 Aylık Yemek İhalesiihalesine ilişkin olarak Sofra Keyfi Yemek Temz. Turz. Güv. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.03.2007 tarih ve 8819 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1-İhale üzerinde bırakılan firmanın sunmuş olduğu; imza sirküleri, çalışma izin ve gıda sicil belgesi, gıda üretim izin belgesi, kalite standart belgelerinin aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin idarece aslı görülmüştür şerhi verildiği, bu şekilde kabul edilen belgelerin idari şartnamenin 34 üncü maddesine aykırı olduğu, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan Çelikler Tem. Teks. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            2-İkinci en avantajlı teklif olarak belirlenen Savaş End. Gıda A.Ş.’nin standart form KİK027.1 sunulması gerekirken KİK027.0 sunulduğu, yine tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilerin son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi sunmadığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

                1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

                İdari şartnamenin; 14 üncü maddesinin 14.1. alt maddesinin,

                ( c) bendinde; “Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

                1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

                2-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

                (m) bendinde; Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 41. maddesine istinaden ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerden aşağıda istenilen;

                TARIM ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Üretim İzin Belgesi veya Gıda Üretim Sertifikasının aslı veya noter tasdikli sureti(Bu belgeler ihale tarihi itibariyle geçerliliğinin olması gerekmektedir.) ……..” ,

               

                “Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 14.3.4. maddesinde; “Yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri işi ile ilgili ISO 9001:2000 belgesi aslı veya noter tasdikli sureti…” düzenlemesi yer almaktadır.

         

     Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 37 nci maddesin de;

 

“Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adaylar veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Adaylar veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.

 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir…………” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan Çelikler Tem. Teks. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu imza sirküleri, Gıda Üretim İzin Belgesi, ISO 9001:2000 kalite yönetim belgesinin daha önceden aslına uygun olduğuna ilişkin noter onaylı olduğu, idarece 08.02.2007 tarihli aslı idarece görülmüştür şeklinde şerh düşülen suretlerin dosyada yer aldığı, aslına uygunluğu noter onaylı belgelerin idarece kabul edileceği, idarece bu belgeler görülerek aslı idarece görülmüştür şerhi konularak suretlerinin kabul edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale dokümanında Pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde yeterlik aşamasında ihale dışı bırakılacak  ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname (KİK027.1/H )standart form örneği bulunması gerekirken Açık ihale usulü ve Belli istekliler arasında ihale usulünde ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname (KİK027.0/H) standart form örneğinin konulduğu, istekli Savaş End. Gıda A.Ş.’nin de idarece ihale dokümanında verilen (KİK027.0/H) standart formu doldurduğu, her iki standart formu aynı sonucu doğurduğu, 25.09.2006 tarih ve 6649 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin ortakları ve temsile yetkili kişilerin belli olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul