• Karar No: 2007/UH.Z-1431
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :33
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1431
Şikayetçi:
 Ağarlar Temz. Gıda Tur. İnş. ve Özel Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. Girne Bulvarı Nu:74/1 Karşıyaka/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Saim Çıkrıkcı Caddesi Nu: 59 35720 Bozyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10194
Başvuruya konu ihale:
 2007/2680 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Veri Kayıt Operatörleri Sağlama Hizmeti ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.04.2007 tarih ve 08.08.25.0041/2007-22EK sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 27.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Veri Kayıt Operatörleri Sağlama Hizmeti ” ihalesine ilişkin olarak Ağarlar Temz. Gıda Tur. İnş. ve Özel Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.04.2007 tarih ve 10194 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; ihalenin idarece iptal edildiği anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına

 

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalenin yılın ilk üç ayı içerisinde yapıldığı halde idarece hazırlanan idari şartnamenin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 7.2.2 ve  “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3 üncü maddelerinde yapılan düzenlemede; yılın ilk üç aynıda gerçekleştirilen ihalelere ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 ve 40 ncı maddelerinde ihalenin yapıldığı yıldan iki önceki yıla ait belgelerin sunulmasına imkan veren kısımlara yer verilmediği,

 

            2) İdari şartnamenin “Benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 7.4 üncü maddesinde ihale konusu işle benzer özellikte olmayan “Güvenlik Hizmetleri”nin de sayıldığı; bahse konu düzenlemenin Yönetmeliğin 42 nci maddesine aykırı olduğu ,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Kurumca esasın incelenmesine geçilen ihaleye ilişkin ihale işlem dosyası, idarenin 09.04.2007 tarih ve 1186 sayılı yazısı ile Kuruma gönderilmiş olup ihale işlem dosyasında yer alan belgelerden; şikayete konu ihalede, kesinleşen ihale kararına karşı Biltem. Tem. ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti.nin 22.03.2007 tarih ve 4243 sayı ile idare kayıtlarına alınan şikayet başvurusunun incelenmesi sonucunda  ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (e)  bendinde “İhalenin idare tarafından iptal edilmesi veya başvuru konusu ihale işleminin daha önce Kurul tarafından iptal edilmiş olması halinde karar verilmesine yer olmadığına… ”  karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

İhalenin iptal edilmesi, ihale sürecini ortadan kaldıran bir işlem niteliğindedir.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihalenin, 02.04.2007 tarihinde idarece iptal edildiği anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul