• Karar No: 2007/UH.Z-1433
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :35
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1433
Şikayetçi:
 Ar-Gün Temizlik İnş.Gıda Güv. Otom. Sos. Hizm. Taah. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Dr.Mediha Eldem Sokak Nu:81/2 Kocatepe-Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Aliağa Belediye Başkanlığı, Kültür Mah. İstiklal Cad. Nu:66 Aliağa/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.03.2007 / 9090
Başvuruya konu ihale:
 2007/646 İhale Kayıt Numaralı “Kentiçi Temizlik ve Çöp Toplama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.07.60.0196/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aliağa Belediye Başkanlığı’nca 27.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kentiçi Temizlik ve Çöp Toplama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ar-gün Temizlik İnş.Gıda Güv. Otom. Sos. Hizm. Taah. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 05.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.2007 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  23.03.2007 tarih ve 9090 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde işin süresinin, 3 ay 17 gün olarak belirtilmesi gerekirken 3,5 ay olarak belirtildiği, bunun teklifi değiştiren unsur olduğundan ihaleye sağlıklı teklif verilmesini engelleyici unsur olarak dikkate alınması gerektiği,

            2) İdari şartnamede fiyat farkı verileceği düzenlenmiş olmasına rağmen idari şartname ve birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde asgari ücrette meydana gelecek farkların teklife dahil olduğunun düzenlenmesi nedeniyle ihale üzerinde bırakılacak firmaya asgari ücret farkını talep etme hakkını doğuracağı, bunun da kamu zararına olacağı,

            3) Benzer iş tanımının rekabeti engelleyici unsurlar içerdiği,

            4) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin teklif fiyata dahil olduğunun düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde; “... İşe 15.03.2007 tarihinde başlanıp 31.12.2007 gününde iş bitirilecektir.

49.2. İşin süresi 291 (ikiyüzdoksanbir) takvim günüdür.” hükmü yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde ise idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda işçilik ücretlerinin 2007 yılının birinci ve ikinci dönemleri için ayrı ayrı düzenlendiği görülmüştür. 15.03.2007-30.06.2007 dönemi için işin birimi ay olarak, miktarı ise 3,5 ay olarak düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamede işin süresinin takvim günü olarak düzenlenmiş olduğu, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde de işin başlangıç ve bitiş tarihi iki dönem için ayrı ayrı belirlenmiş olup, bu tarihler arasındaki toplam gün sayısı da belli olduğundan, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yer alan düzenlemenin isteklilerin teklif vermesine engel bir durum teşkil etmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle de başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.  

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin 26.3. maddesinde; “Ayrıca,

            A) Vasıfsız işçilerin (57 kişi) her birine aylık ücret olarak 15.03.2007/30.06.2007 döneminde aylık yasal asgari ücret olan 562,50 YTL; 01.07.2007/31.12.2007 döneminde aylık yasal asgari ücret olan 585,00 YTL ödenecektir.

            B) Vasıflı işçilerin (20 kişi) her birine aylık ücret olarak 15.03.2007/30.06.2007 döneminde aylık yasal asgari ücretin % 25 fazlası olan 703,13 YTL; 01.07.2007/31.12.2007 döneminde atlık yasal asgari ücretin %  25 fazlası olan 731,25 YTL ödenecektir.            …” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından düzenlenen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinin de idari şartnameye uygun olarak işçilik ücretlerinin 2007 yılının birinci ve ikinci dönemleri için ayrı ayrı düzenlendiği görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 48.1. maddesinde ise; “Fiyat farkı verilecektir. Asgari ücrette artma, işçi ve işveren paylarında artma sonucu meydana gelecek fark, harç ve vergiler 2002/5037 ve 2004/7221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları hükümlerine göre İdarece ödenecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından 15.03.2007/30.06.2007 dönemi ve 01.07.2007/31.12.2007 dönemi için işçilere ödenecek ücretin idari şartnamede ayrı ayrı gösterilmiş olduğu görüldüğünden isteklileri teklif verme aşamasında tereddüde düşürecek bir husus bulunmadığı, 01.07.2007/31.12.2007 dönemi için asgari ücrette meydana gelecek artışın teklif fiyata dahil edileceğinin düzenlenmesinin mevzuata aykırı olmadığı, isteklilerin de tekliflerini asgari ücrette meydana gelecek artışı göz önünde bulundurarak verecekleri düzenlendiğinden asgari ücretteki artışın fiyat farkı olarak ödenmesinin söz konusu olamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin ikinci maddesinde, işin adı, 4 adet çöp kamyonu ve 77 işçi ile kentiçi temizlik, çöp toplama ve nakli hizmet alımı olarak düzenlenmiştir

 

            İdari şartnamenin 7.4. maddesinde;  “Bu ihalede benzer iş olarak kent temizliğine yönelik çöp toplama, çöplerin kamyon ile nakli, cadde-sokak süpürme işleri bir bütün olarak kabul edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde;  “Benzer iş; İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” olarak tanımlanmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde;  “…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

            Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir…”  hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru konusu ihalede ihale konusu işin kapsamında, kentiçi temizlik, çöp toplama ve nakli hizmet işlerinin tümünün bulunduğu dikkate alındığında, idarece yapılan benzer iş tanımının yukarıda yer alan mevzuat hükmüne aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle de başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

             4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 26.1. maddesinde;  “Yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, damga, resim ve harç giderleri, işyeri hekimliği, amortisman, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.” Hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmının birinci maddesinde ise; Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Tebliğin Birinci Bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” kısmında ise;  “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır…

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir…” hükmü yer almaktadır.

 

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacağı düzenlemesi personel çalıştırılmasına hizmet alımı niteliğinde olan ihalelere münhasır olup, şikayete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olmadığı Kamu İhale Genel Tebliğinde düzenlenmiş olduğundan idare tarafından iş yeri hekimliği, amortisman, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olduğu yönünde yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul