• Karar No: 2007/UH.Z-1434
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :36
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1434
Şikayetçi:
 Ada Koruma ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Hacı Miktat Mahallesi Fatih Caddesi No:16/1 -GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.03.2007 / 8859
Başvuruya konu ihale:
 2007/13418 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (6 Ay 17 Kişi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.04.2007 tarih ve 08.07.41.0165/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 14.02.2007 tarihinde Pazarlık Usulü (21/f) ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (6 Ay 17 Kişi)” ihalesine ilişkin olarak Ada Koruma ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin 06.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 22.03.2007 tarih ve 8859 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin idari şartnamenin 14.1, 14.3.1, 14.2 ve 14.2.3 maddeleri gereği değerlendirme dışı bırakıldığı, tespit edilen eksikliklerin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifi ile ilgili olarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İdarece ihaleye katılacak isteklilerden idari şartnamenin 14.2.1. maddesinde bankalar nezdindeki kredi durumunu gösterir mali durum bildirimi, bankalarca düzenlenen belgeler, 14.2.2. maddesinde bilanço ve eş değer belgeler, 14.2.3. maddesinde iş hacmini gösteren belgeler ve 14.3.1. maddesinde teklifin %25’i oranında iş deneyim belgesi istenmiştir.

 

            İdarece başvuru sahibinin teklifi yukarıda da belirtildiği üzere, mali durum bildirimi ve referans mektubunu sunmadığı, sunduğu bilanço ve gelir tablosu serbest muhasebeci tarafından onaylandığı, özel sektöre yapılan iş sonucu düzenlenen iş deneyim belgesi ekindeki sözleşmenin faks olarak sunulması ve işe ilişkin faturalar sunulmadığı gerekçeleri ile değerlendirme dışı bırakılmıştır. İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde idarenin tespitlerinin yerinde olduğu görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi idarenin yapmış olduğu tespitlere itiraz etmemekle birlikte tespit edilen eksikliklerin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiğini iddia etmektedir. İdare başvuru sahibinin konuya ilişkin şikayetini, idari şartnamenin 34.1.1 maddesi gereği sunulması gereken ve sunulması gereken bu belgeye eklenmesi zorunlu bir belgenin sunulmamış olması halinde bu belgelerin tamamlatılamayacağı gerekçesi ile uygun bulmamıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinde ve Kamu ihale Genel Tebliğinde idarelerce eksik belge ve bilgilerin tamamlatılmasına ilişkin yer alan düzenlemede, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin sunulmaması halinde bu eksik belge ve eklerinin tamamlatılamayacağı, ancak sunulmuş olan belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği belirtilmektedir.

 

            Diğer yandan istekliden sunmaları istenilen bilanço ve gelir tablolarının da Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 ve 40 ıncı maddeleri gereği yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylanması gerekmektedir.

 

            Anılan mevzuat hükümleri gereği başvuru sahibinin sunmamış olduğu belgeler tamamlatılamayacağından ve sunulmuş olan belgeler usulüne uygun bir şekilde onaylatılmadığından bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenlerle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibi ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifine ilişkin olarak fiyat açıklaması yapılmadığını iddia etmektedir. İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve firmadan teklifine açıklama getirmesinin istendiği ve firmanın yaptığı açıklamanın da idarece uygun bulunduğu tespit edilmiştir.

 

            İdarece yaklaşık maliyetin tespitinde sigorta risk prim oranı %2 olarak alınmıştır. Ancak Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve tip idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 23 üncü maddesinin dip notunda sigorta risk prim oranının ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek idari şartnamede belirtilmesi gerektiği düzenlendiği halde idari şartnamede bu düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

Diğer yandan Kamu İhale Genel Tebliğinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masrafları düzenleyen bölümünde “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” işlerinde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabileceği belirtilmektedir.

 

İdari şartnamede sigorta risk prim oranına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediğinden, idare yaklaşık maliyetini %2 oranına göre hesapladığı halde ihale üzerinde bırakılan firma teklifini bu %1,5 oranını dikkate alarak hesaplamıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yaptığı açıklamalar incelendiğinde, firma stoklarında yeterli miktarda tescilli kıyafetleri olduğu halde tekliflerinde giyim bedeli öngördüklerini, personelin görev yerlerine ulaşımının firmaya ait araçlar ile sağlayacaklarından ulaşım için herhangi bir bedel öngörmedikleri, bu bağlamda bir işçinin asgari işçilik maliyetinin 683,44.-YTL olarak belirlendiği, birim fiyat teklif cetvelinde toplam maliyet işçilik, giyim bedeli, mali mesuliyet sigortası, KİK payı, harç ve vergiler dahil 71.802,21.-YTL olarak belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif bileşenlerini açıklamak üzere aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabın ekine, 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasında aylığı 200,00.-YTL üzerinden taşıt kiralama sözleşmesini, Alternatif Sigorta Aracılık Hizmetlerince düzenlenen özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk poliçesini, Performans Personel Kıyafetleri ve Doğuş Resmi & Personel Giyim Sanayi’den aldığı proforma faturayı eklemiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın açıklama yazısı ve bu yazısına eklediği belgeler dikkate alındığında teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti, giyim, yol ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bedeli ve bu giderlere eklenecek sözleşme gideri hariç 71.802,21.-YTL olarak hesaplanmıştır. İhale üzerinde bırakılan firma da ihaleye yukarıda belirtildiği üzere aynı tutarı teklif etmiştir. İdari şartnamede teklif fiyata giyim ve yol giderinin de dahil olduğu ve ayni olarak verileceği belirtilmektedir. Teklif edilmesi gereken işçilik maliyetine yol giyim ve zorunlu mali sorumluluk sigortası pirimi de ilave edildiğinde ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamayacağı ortadadır.

 

Diğer yandan 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlıklı  "H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" maddesinin (b) fıkrasında; “…Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan firma teklifine ilişkin olarak aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında teklif bileşenleri arasında yer alan mali sorumluluk sigortasının tevsiki için Alternatif Sigorta Aracılık Hizmetlerince düzenlenen özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk poliçesini sunduğu, ancak yukarıda anılan mevzuat gereği bu belgeye ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan ve yetkili kişilerin imzasını taşıyan teyit yazısının eklenmediği tespit edilmiştir.

 

Bu durumda asgari maliyet içerisinde önemli bir bileşen olarak kabul edilen mali sorumluluk sigortasının tevsiki için sunulması gereken teyit belgelerini sunmayan ve teklifi asgari işçilik maliyetini karşılamayan Per-Pa Koruma Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, neticesinde ise ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale onay belgesinden özel güvenlik alımı ihalesine 6 süreyle ve pazarlık usulüyle (21/f) çıkıldığı, yaklaşık maliyetin 93.083,47.-YTL olarak tespit edildiği, ihale konusu iş için ise 200.000.-YTL ödenek ayrıldığı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesinde ihalelerde temel usulün açık ihale ve belli istekliler arasında ihale” usulü olduğu, diğer ihale usullerinin özel hallede kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalenin konusu özel güvenlik hizmet alımı olduğu, ihale onay belgesinde de yeterli ödeneğinin bulunduğu dikkate alındığında ihalenin açık ihale usulü ila yapılması gerekirken 6 ay süreyle ve pazarlık usulüyle yapılmasının ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul