• Karar No: 2007/UH.Z-1435
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :39
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1435
Şikayetçi:
 Sadettin GÖK, Hüseyin Gazi Mahallesi 135.Sokak No:12/14 Mamak / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,Müdafa Caddesi No:18 06100 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.04.2007 / 10833
Başvuruya konu ihale:
 2006/196589 İKN|li “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.04.2007 tarih ve 08.08.69.0167/2007-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından 05.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sadettin GÖK’ün 11.04.2007 tarih ve 10833 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 

Başvuru dilekçesinin bir örneğinin ihaleyi yapan İdareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kurumun internet sitesinde bulunan Kamu Satınalma Platformu / Vatandaş girişi bölümünde yer alan bilgilere göre; M&B Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. İnş. Bilg. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin söz konusu ihaleye katıldığı, yapılan ihale sonucunda idare tarafından 12.02.2007-13.02.207 tarihlerinde şirket ile ilgili, 13.02.2007- 14.02.2007 tarihlerinde şirket müdürlerinden olan Metin BAKIŞ ile ilgili, 12.02.2007- 14.02.2007 tarihlerinde ise en zon Ticaret Sicil Gazetesine göre şirketin hissedarı ve idare-temsile yetkili müdürlerinden Mustafa BAKIŞ ile ilgili elektronik teyit istendiği, 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-612 sayılı Kurul Kararında; “Kamu İhale Kurumu İstatistik Sicil İzleme Dairesi Başkanlığının 24.01.2006(2007) tarih ve 15 sayılı yazısı uyarınca Mustafa BAKIŞ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu davası açıldığı ve dolayısıyla 06.11.2004 tarihinden başlamak üzere yargılama sonuçlanıncaya kadar kamu ihalelerine katılmasının yasaklandığı” tespit edildiği, ilgili Kurul Kararında ayrıca, 06.11.2006 tarihinden itibaren ihale yasaklısı olan Mustafa BAKIŞ’ın 22.06.2006 tarihinde M&B Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. İnş. Bilg. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne %15 ortak olduğu ve 04.08.2006 tarihinden itibaren şirketin müdürlüğü görevini üstlendiği, Kamu İhale Kanunun 59 uncu maddesinde, Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında Kamu davası açılanlar ile ayrıca sermaye şirketinde ortak olmaları halinde sermayesinin yarıdan fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketlerinin de ihalelere katılamayacağı hüküm altına alındığı, Kamu İhale Genel Tebliğinde, yasaklama kararı verilen veya Kamu davası açılan ortağın sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olduğu sermaye şirketlerinin de yasaklı olduğu veya açılan kamu davası sonuçlanıncaya kadar Kanun kapsamındaki ihalelere katılamayacağının düzenlendiği, İstatistik Sicil İzleme Dairesi Başkanlığının 24.01.2006(2007) tarih ve 15 sayılı yazısı, M&B Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. İnş. Bilg. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ortaklık ve yönetimindeki görevlileri ile ilgili yapısı, Kamu İhale Mevzuatının ilgili hükümleri birlikte değerlendirildiğinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinin XV.H.2 nci maddesinin son fıkrasında yer alan; “Ayrıca ,haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.” hükmü göz önüne alındığında, hakkında 06.11.2004 tarihinde kamu davası açılmasından sonra, Mustafa BAKIŞ’ın ortak olduğu ve ihale tarihinde yayınlanmış olan en son Ticaret Sicil Gazetesine göre müdürlük görevini yerine getirdiği, M&B Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. İnş. Bilg. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklanmış olduğu sonucu çıktığı, Kamu İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (a) bendinde açıkça belirtilmiş olmakla birlikte yine aynı Kanunun 17 nci maddesinde bu durumda olmasına rağmen ihalelere katılan isteklilerin Kanuna göre yasak fiil ve davranışlarda bulunmuş olacağı hüküm altına alındığı, 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde; “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.” hükmünün yer aldığı, açıklanan nedenlerle gereğinin yapılması talep edilmektedir.

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görev alanı ihalenin başlangıcından itibaren sonuçlandırılması aşamasına kader yapılan ihale işlemlerinin denetlenmesi ile sınırlıdır.

4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun hükmü uyarınca, yasaklama kararının ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verileceğinden, söz konusu hususla ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun görev yönünden reddine,

 

2) Başvuru dilekçesinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle TMO Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul