• Karar No: 2007/UH.Z-1439
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :56
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1439
Şikayetçi:
 Nezaket Yılmaz, K. Kazımbey Cad. Nu: 25 ARDAHAN
 İhaleyi yapan idare:
 Kafkas Üniversitesi (İdari ve Mali İşler Dairesi), Paşaçayır Mah. Üniversite Kampüsü 36040 KARS
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10154
Başvuruya konu ihale:
 2007/17625 İhale Kayıt Numaralı “15 İşçiyle 8 Ay Süreli Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.04.2007 tarih ve 08.07.63.0202/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Kafkas Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi tarafından 15.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “15 İşçiyle 8 Ay Süreli Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Nezaket Yılmaz´ın, 04.04.2007 tarih ve 10154 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunduğu, düzenlenen 11.04.2007 tarih ve 08.07.63.0202/2007-25 sayılı Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 12.04.2007 tarih ve 2007/AK.H-763.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Yazılı Başvuruda  özetle;

 

1) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2007/17625 İKN’li “Temizlik İşi” ihalesine ait ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin 25 ve 26 ncı kalemlerinde “kar payı” ve “sözleşme giderlerinin” ayrı birer iş kalemi olarak belirlendiği, bunun Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm VIII/M bendinin “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” şeklindeki düzenlemesine aykırı olduğu, aynı şekilde birim fiyat teklif cetvelinin 4,5,6,7 ve 8 inci iş kalemlerinde yer alan makine-ekipman için amortisman bedelinin öngörüldüğü, bu hususun da Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/(b) bendinin “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.” düzenlemesine aykırı olduğu,

 

2) İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.1. maddesinde yer alan “İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek üzere idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.” düzenlemesinin, Kamu İhale Genel Tebliğine ve Uygulama Yönetmeliğine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde teklif türünün toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat olarak ifade edildiği başvuru konusu ihalede, anılan maddeye paralel olarak hazırlanan birim fiyat teklif mektubu cetvelinde 25 ve 26 ncı kalemlerin kar payı ve sözleşme gideri olarak belirlendiği, düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm VIII/M bendinin “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

  Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” şeklindeki düzenlemesine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Öte yandan, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı birer kalem olarak, elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, zemin cila makinesi ve paspas arabası için amortisman bedeli öngörüldüğü, düzenlemenin, Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/(b) bendinin “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır.” şeklindeki düzenlemesine aykırı olduğu, aykırılığın, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin anılan kalemler için herhangi bir bedel öngörmemesi, buna karşılık ikinci en avantajlı teklif sahibinin amortisman bedeli olarak 120 YTL. tutarındaki meblağa teklifinde yer vermiş olması, aradaki farkın ihalede en avantajlı teklif sahibini değiştirecek miktarda olması nedenleriyle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde yer alan “İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek üzere idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.” düzenlemesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” şeklindeki hükmüne aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                       

 

K.  Nejat ÜNLÜ                            Bilal KARACA                Adnan ZENGİN                   

              Kurul Üyesi                                  Kurul Üyesi                       Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul