• Karar No: 2007/UH.Z-1440
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :58
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1440
Şikayetçi:
 Anadolu Veri İşletmeciliği Hizmet Tic. Ltd. Şti., Kubilay Sokak No:3/1 Tandoğan Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Pınarbaşı Mah. Sanataryum Cad. No:1 KEÇİÖREN / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2007 / 9851
Başvuruya konu ihale:
 2007/12953 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.04.2007 tarih ve 08.08.04.G016/2007-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından 23.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Anadolu Veri İşletmeciliği Hizmet Tic. Ltd. Şti.’nin 02.04.2007 tarih ve 9851 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            İdare tarafından 23.03.2007 tarihinde ihalesi yapılan “veri hazırlama ve kontrol işletmeni” ihalesine istekli sıfatıyla katıldığı,

 

            İhaleye 5 firmanın teklif verdiği ve tek geçerli teklifin kendi firmaları olduğu, ihale kararının onaylanmasını beklerken idarece, 28.03.2007 tarihinde “İdari şartnamenin 7.3.2 maddesi ile diğer hususlar bölümünün 8. maddesindeki düzenlemelerin 15.10.2006 tarihinde yapılan Kamu İhale Genel Tebliğindeki değişikliğe aykırı olduğu, ihaleye teklif suna 5 firmadan 4’ünün Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olarak düzenlenen idari şartnamenin 7.3.2 maddesi ile diğer hususlar bölümünün 8. maddesinde istenilen evrakları sunamadığı için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı” gerekçesiyle ihalenin iptal edildiğinin kendilerine bildirildiği, bu iptal kararının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 10.04.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İdarece, 26.03.2007 tarihinde ihalenin iptal edildiği 28.03.2007 tarihinde başvuru sahibine bildirilmiştir. İdare tarafından, tek geçerli teklifin bulunması ve ihale dokümanındaki mevzuata aykırı düzenlemeler dolayısıyla ihaleye teklif veren diğer isteklilerin istenilen evrakları sunamadığı bu nedenle; ihalenin iptal edildiği, bu iptal kararının hizmet gerekleri ve kamu yararına uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihale idarece iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul