En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1441
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :61
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1441
Şikayetçi:
 Mertefe Medikal Tıbbi Mak. ve Cihz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Sakarya Mahallesi Yıldız Sokak Demirci İşhanı 37/1 Osmangazi/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü,Çayırlar Mahallesi Asma Köprü Yanı 17400 Çan/ÇANAKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2007 / 3610
Başvuruya konu ihale:
 2006/184503 İhale Kayıt Numaralı “Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğündeki 4 Adet Isı Merkezinin İşletilmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.04.2007 tarih ve 08.03.74.0102/2007-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü tarafından 10.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan“Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğündeki 4 Adet Isı Merkezinin İşletilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Mertefe Medikal Tıbbi Mak. ve Cihz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 01.02.2007 tarih ve 3610 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Söz konusu ihalede Vap firmasının teklif mektubunun yanlış olduğu, İdari Şartnamenin 7/d maddesindeki evraklarının noksan olduğu, teklif ettiği fiyatın aşırı düşük olmasına karşın Vap firmasından açıklama istenilmediği, ihale sonucu ile ilgili olarak katılımcı firmalara yazılı bildirim yapılmayarak, sonucun gizlendiği ve itiraz haklarının engellendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 28.03.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul