• Karar No: 2007/UH.Z-1443
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :63
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1443
Şikayetçi:
 Damla İnşaat Taah. Temz. ve Yemek Hizm. Tic. Ltd. Şti., İskenderpaşa Mahallesi İskele Cad. Gümüş-Batu İşmerkezi K.6 D.26 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Fatsa Belediye Başkanlığı, M.K.P.Mahallesi Plevne Cad. Nu:6 52400 Fatsa/ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10625
Başvuruya konu ihale:
 2007/9504 İhale Kayıt Numaralı “Cadde, Sokak, Parklar ve Pazaryerlerinin Süpürülmesi, Evsel ve Tıbbi Atık Toplama ve Nakletme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.08.57.0097/2007-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Fatsa Belediye Başkanlığı tarafından 19.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cadde, Sokak, Parklar ve Pazaryerlerinin Süpürülmesi, Evsel ve Tıbbi Atık Toplama ve Nakletme İşi” ihalesine ilişkin olarak Damla İnşaat Taah. Temz. ve Yemek Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.04.2007 tarih ve 10625 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan kararın iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) 19.03.2007 tarihli ihaleye ilişkin 16.03.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldıkları, Teknik Şartnamenin  “Hizmetin Yapılması” başlıklı 4 üncü maddesinde “Dini ve milli bayramlar ve özel günler dahil haftanın 7 günü çalışılacak, kontrolörlerin isteklerine aynen uyulacaktır” şeklinde düzenlemeye yer verildiği, bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan düzenlemelere aykırı olduğu ve bu düzenlemenin teklif fiyatının hesaplanmasını olanaksız kıldığı,

 

            2) İdari şartnamenin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta primini belirlemesi gereken 26.5. maddesinin düzenlenmediği, bunun ihale dokümanında belirsizlik yarattığı ve tekliflerin sağlıklı hazırlanmasını engellediği,

 

            3) İdareye 28.03.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece ihale konusu işle ilgili olarak “ihalenin ivedi ve yapılmasında kamu yararı olması” gerekçesiyle 02.04.2007 tarihinde karar alındığı ve kararın 05.04.2007 tarihinde tebliğ edildiği, alınan bu kararın mevzuata aykırı olduğu zira ihale sürecinin uzaması ihtimaline binaen aynı ihale konusu işe ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre pazarlık usulü ile ihale yapılabileceği,

 

            iddia edilerek, idarece alınan ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan kararın iptali ile nihai karar verilinceye kadar ihale sürecinin durdurulması gerektiği,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

İdarenin 28.03.2007 tarihli şikayet başvurusu üzerine aldığı 02.04.2007 tarihli şikayet başvurusunu esastan sonuçlandıran ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönündeki kararında; “ihalenin çevre ve insan sağlığı ile ilgili olduğundan sürecin uzaması halinde hizmetin aksayacağı” şeklinde gerekçeye yer verildiği, anılan kararın mevzuatın aradığı şekilde gerekçelendirilmediği ve somut olayda nasıl gerçekleştiğinin açıkça belirtilmediği, anılan kararın 05.04.2007 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, henüz sözleşme imzalanmadığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin son fıkrasında; “İhale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki, ihale yetkilisince onaylanan idare kararı başvuruyu sonuçlandıran nitelikte olmayıp, başvuru idare tarafından sonuçlandırılıncaya kadar geçecek sürede uygulanacak geçici tedbir niteliğinde bir karardır. Bu karara itiraz edilmesi veya edilmemesi, başvuruyu sonuçlandıran karara karşı veya 30 günlük sürede bir karar alınmaması üzerine yapılacak başvuruyu etkilemez” hükmü bulunmaktadır.

 

04.09.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I-A) 4/b maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca, şikayet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde karar alınabilir. Bu kararda gerekçe olarak sadece “ivedilik ve kamu yararı bulunduğu” şeklinde Kanun ve Yönetmelik hükmünün tekrarıyla yetinilmesi halinde, kararın gerekçeli olma şartı yerine getirilmediğinden, usulüne uygun bir karar sayılmayacaktır. Bu nedenle, idarenin gerekçelerini kararda açık olarak belirtmesi ve gerekçeli olarak alınan bu kararın sahibine tebliğ edilmesi gerekmektedir... Ancak, Yönetmelikte ihale sürecinin devamına ilişkin kararın geçici tedbir niteliğinde olduğu belirtildiğinden, idarece şikayeti sonuçlandıran nihai karar verilmesi halinde aynı kararda veya nihai karar verildikten sonra başka bir kararla ihale sürecinin devamına dair karar alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda ihale sürecinin devamına ilişkin karar usulüne uygun alınmış bir karar olarak değerlendirilmeyecektir” şeklinde açıklamalar yapılmıştır.

 

Başvuru konusu ihalede; ihale sürecine devama ilişkin kararın mevzuatın belirlediği şartları taşımadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

İdarece ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın iptaline,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul