• Karar No: 2007/UH.Z-1447
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :48
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1447
Şikayetçi:
 Berkant Taşımacılık Turz. Pet. San. Tic. Ltd. Şti., Yenimahalle, 5. Dere Sokak, No:1/c, ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Hoşnudiye Mah., Ambarlar Sok., 26130, ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2007 / 9813
Başvuruya konu ihale:
 2007/24227 İhale Kayıt Numaralı “İki Adet Servis Otobüsünün Şoförü İle Birlikte Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2007 tarih ve 08.08.02.0199/2007-31 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 09.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İki Adet Servis Otobüsünün Şoförü İle Birlikte Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Berkant Taşımacılık Turz. Pet. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.04.2007 tarih ve 9813 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

1)                 Söz konusu ihalede, ihale üzerinde kalan firmanın kendi adına kayıtlı aracının olduğuna dair gerekli belgelerinin veya çalıştıracağı araçlarla ilgili kira sözleşmesinin veya noter onaylı taahhütnamenin olmadığı,

2)                 İtirazlarına rağmen itiraz süresi beklenmeden sözleşmenin imzalandığı,

3)                 İhale tarihinden önce kesinleşmiş ve ödenmemiş vergi borcundan dolayı ihale üzerinde kalan firmanın geçici teminatının irad kaydedilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden; şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin, idareye yapılan şikayetin tarihinin, idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin, idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 02.04.2007 tarihli başvuru dilekçesinin incelenmesi neticesinde; 14.03.2007 tarihinde idareye yapılan şikâyet başvurusuna idare tarafından verilen cevabın başvuru sahibi tarafından 16.03.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, söz konusu ihaleye ait sözleşmenin 21.03.2007 tarihinde imzalandığı, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinin ise 02.04.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiği, isteklinin dilekçesinde tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 14.04.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı, söz konusu eksikliklerin 20.04.2007 tarihinde tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul