En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1448
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :52
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1448
Şikayetçi:
 Okyanus Taahhüt A. Ş. Vekili Av. İlker Turdan, Musalla Bağları Mahallesi Ruhi Bağdadi Sokak Dünya İş Merkezi No: 10 42060 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Vali İzzetbey Cad. No: 25 42050 Karatay/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.04.2007 / 11715
Başvuruya konu ihale:
 2006/115236 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2007 tarih ve 08.09.29.0182/2007-8 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 03.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Av. İlker Turdan, Okyanus Taahhüt A. Ş. Vekili’nin 19.04.2007 tarih ve 11715 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair karar alınan bu kararda mevzuata aykırılık görülmediğinden, ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan karara karşı itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idare tarafından alınan ivedilik kararının mevzuata uygun olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

İhale yetkilisince alınan ve şikayete konu edilen kararın yukarıda açıklanan koşulları taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale yetkilisince ihale işlemlerinin devamına yönelik olarak alınan karara karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul