En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1453
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :66
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1453
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Üniversite Caddesi Bornova / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 12105
Başvuruya konu ihale:
 2007/18917 İKN|li “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Temizlik Hizmet Alımı (950 Kişi / 7 Ay) İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2007 tarih ve 08.09.62.0167/2007-33 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 11.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Temizlik Hizmet Alımı (950 Kişi / 7 Ay) İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarih ve 12105 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan ivedilik ve kamu yararı kararının kaldırılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale dokümanının Kamu İhale Mevzuatına aykırı olması nedeniyle idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idare tarafından şikayetleri hakkında herhangi bir karar verilmeksizin 13.04.2007 tarih ve 2238 sayılı yazı ile; “İhale konusu işin sağlık hizmeti olması nedeniyle mutlak suretle 01.06.2007 tarihinde işe başlanması gerekmekte olduğundan, hijyenin üst seviyede tutulması gerektiğinden aksi halde ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle hastanenin zarara uğrayacağı ve kamu zararı doğacağından” bahisle ivedilik kararı alındığı,  idarece alınan ivedilik kararının mevzuata uygun olmadığı, idare tarafından daha önce yapılan ihalenin idareye yaptıkları başvuru üzerine iptal edildiği ve hizmetin pazarlık usulü ile ihale edilerek yürütüldüğü, idare tarafından ihale dokümanı düzenlenirken 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerine aykırı işlem tesis edilerek rekabetin engellendiği, ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki, ihale yetkilisince onaylanan ivedilik ve kamu yararı kararı hakkında inceleme yapılarak karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13ü ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu uyuşmazlıkta ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale yetkilisince ihale işlemlerinin devamına yönelik olarak alınan kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul