• Karar No: 2007/UH.Z-1454
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :67
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1454
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kaynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/3 G.O.P. Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Üniversite Caddesi Bornova / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 12082
Başvuruya konu ihale:
 2007/18917 İKN|li “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Temizlik Hizmet Alımı (950 Kişi / 7 Ay) İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2007 tarih ve 08.09.60.0167/2007-32 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 11.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Temizlik Hizmet Alımı (950 Kişi / 7 Ay) İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kaynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarih ve 12082 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan ivedilik ve kamu yararı kararının kaldırılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idareye yaptıkları başvuruda; “İdari şartnamede işin adı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Temizlik Hizmet Alımı olarak tanımlandığı, benzer iş olarak ise kamu hastanelerine veya özel hastanelere verilen temizlik hizmeti işinin kabul edileceğinin belirtildiği, kamu ve özel sektörde yapılmış her türlü temizlik hizmetinin benzer iş olarak kabul edilmesi gerekirken kamu hastanelerine veya özel hastanelere verilen temizlik hizmetinin benzer iş olarak belirlenmesinin Kamu İhale Mevzuatına aykırılık teşkil ettiği, bu tanımda vakıf hastaneleri ve diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların dışlandığı, hastane dışında kamu veya özel kurumlarda yıllardan beri faaliyet göstermekte olan temizlik firmalarının bu tanıma göre ihaleye katılma şansının bulunmadığı, ayrıca 24.07.2006 tarih ve 2006/UH.Z-1721 sayılı Kurul Kararında; “… Benzer iş tanımında, ihale konusu iş ile “aynı” işin tarif edilmesinde, mevzuata uyarlık bulunmadığı” kararı verildiği,” ifade edildiği ve şartnamenin düzeltilmesi istenildiği, idarenin cevap yazısında, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale sürecine devam edilmesine karar verildiği belirtilerek şikayetlerinin uygun bulunmadığı, diğer taraftan, idareye yaptıkları şikayet başvurusunda yer almayan, ayrıca tespit etmiş oldukları aykırılıklarında bulunduğu, idari şartnamenin 26.4 üncü maddesinde, resmi – dini bayram günlerinde çalışacak işçi sayısı 400, gün sayısı ise 9 gün olarak belirtildiği, oysa ki, ihalenin kapsadığı tarihler arasındaki resmi tatil günleri sayısının 10,5 gün olduğu, olması gereken resmi tatil gün sayısı ile şartnamede verilen resmi tatil gün sayısı arasındaki farktan dolayı maliyet hesabının gerçek değerlere göre yapılmasında tereddüt ortaya çıktığı ve ihaleye teklif veremediği, idari şartnamenin 52 nci maddesinin 10 uncu bendinde; “Portör tarama ve aşılama işlerinin yerine  getirilmemsi durumunda tespit edilen her işçi için aylık 550 YTL ceza kesilir.” denildiği, oysa ki idari şartnamenin 26.1 inci maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflar içinde sadece portör tarama bedelinin dahil edildiği, aşılama konusunda ne idari şartnamede ne de teknik şartnamede bir açıklama bulunmadığı, bu durumda bahis konusu aşıların neler olduğu bilinmediği gibi maliyetleri konusunda da bir tahmin yapılamadığı, şartnamelerde yer almayan aşılama işi için ceza kesilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle, ihale için alınan ivedilik kararının durdurularak ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale işlemlerinin devamına yönelik olarak alınan kararın Kamu İhale Kurulunun 27.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1453 nolu kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul