• Karar No: 2007/UH.Z-1465
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :93
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1465
Şikayetçi:
 Arı-Tem İnş. Tem. Güv. Yemek Ürt. Hiz. Tekstil Zirai İlaç Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., İstasyon Caddesi Hatapoğlu Sitesi A Blok Nu:7 K.1 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Valilik Binası Arka Giriş 3. Kat Yenişehir/ DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 11978
Başvuruya konu ihale:
 2007/16947 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.04.2007 tarih ve 08.09.54.G014/2007-34 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 14.03.2007 tarihinde açık ihale usulü  ile yapılan “Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Arı-Tem İnş. Tem. Güv. Yemek Ürt. Hiz. Tekstil Zirai İlaç Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarih ve 11978 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair karar açısından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan kararın iptaline,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdareden değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerini sordukları, idarenin cevap yazısında tekliflerinin değerlendirmeye alındığını ve 8. en avantajlı teklif olduğunun belirtildiği, en uygun teklifin kendilerine ait olduğu,

            2) İdarece alınan ivedilik kararının gerekçesinde, işin yapılacağı yerde aksamaların ve yetersizliklerin bulunduğu, bu kararın alınmaması halinde telafisi güç zararlar oluşacağının belirtildiği, oysa ihale konusu hizmetin başka bir firma tarafından halen yürütüldüğü, aciliyet ve telafi edilmezlik halinin bulunmadığı, idarenin her yıl yaptığı ihalelerde aynı sorunları ortaya çıkardığı, idarenin 2006 yılında yapılan ihale sonucunda da ivedilik kararı aldığı, Kamu İhale Kurulu’nun 2007/UH.Z-52 sayılı Kararıyla bu kararın iptal edildiği, idarenin yaklaşık maliyet tespitlerini doğru belirlemediği, her  yıl çelişkili ve orantısız muhammen bedellerin söz konusu olduğu,  idari şartnamenin 26.3 maddesine göre yaptıkları maliyet tespitine  göre diğer firmaların verdikleri tekliflerin bu maliyetlerin altında kaldığı,

iddialarıyla kesinleşen ihale kararının ve ivedilik kararının iptal edilerek ihalenin en uygun teklif sahibi olarak kendilerine verilmesi talep edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu idare kararında, her ne kadar ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın şikayet başvuruları sonuçlandırıldıktan sonra alındığı, yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin süreci Kurul’un 27.04.2007 tarih ve 2007/AK.H-968.1 sayılı kararıyla durdurulduğundan idarece alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde kararın uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

27.04.2007 tarih ve 2007/AK.H-968.1 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile ihale süreci durdurulduğundan idarece ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın iptaline ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul