• Karar No: 2007/UH.Z-1480
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :14
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1480
Şikayetçi:
 Hasan Yılmaz, Kızılırmak Sok.22/12 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 1-Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Talasyolu 38000 Melikgazi/KAYSERİ 2- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2007 / 9996
Başvuruya konu ihale:
 1- 2007/2153 İhale Kayıt Numaralı “758 Kişi İle Ev İdaresi ve Destek Hizmetleri Hizmet Alımı” İhalesi 2-2007/2161 İhale Kayıt Numaralı “351 Kişi ile Destek Sağlık Hizmetleri Hizmet Alımı “ İhalesi 3-2006/86905 İhale Kayıt Numaralı “Park Bahçeler Genel Temizlik ve Bakım İşi Hizmet Alımı” İhalesi 4-2006/120679 İhale Kayıt Numaralı “ Genel Temizlik ve Kat Temizliği Hizmet Alımı” İhalesi 5-2006/127558 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.04.2007 tarih ve 08.08.17.0163/2007-32 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yukarıda adı ve İhale Kayıt Numarası yazılı bulunan   Açık İhale Usulü ile yapılan ihalelere ilişkin olarak Hasan Yılmaz´ ın 03.04.2007 tarih ve 9996 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde;

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;  İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 2007/2153, 2007/2161, 2006/127558, 2006/86905 ve 2006/120679 İhale Kayıt Numaralı ihalelerde yaklaşık 20 trilyon kamu zararına yol açılmış olduğu ve dolayısıyla bu ihalelerin incelenmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru dilekçesinde yer alan birinci ihaleye ilişkin olarak idarece gönderilen belgelerin incelenmesi sonucunda; 2007/2153 İKN li “758 Kişi İle Ev İdaresi ve Destek Hizmetleri Hizmet Alımı” ihalesinde 6 adet ihale dokümanının satıldığı, açık ihale usulü ile yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyetten yaklaşık olarak 1.777.924 YTL teklif veren Par. Tem.ve Özel Güv. San. ve  Tic. Ltd. Şti. nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, diğer isteklinin geçici teminat mektubu vermediğinden değerlendirme dışı bırakıldığının ifade edildiği, işin 2 yıl süreli olduğu,

 

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak Kuruma yapılan bir diğer yazılı başvurunun bulunduğu ve bu başvurunun da ihale dokümanının rekabeti önleyici nitelik taşıdığına ilişkin olduğu,

 

08.02.2007 tarihli zeyilname ile idari şartnamenin 26 ncı maddesinde ve  “kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlığı altında yer alan bölümde söz konusu belgelerin iş ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklardan birinin sunmasının yeterli olduğunun belirlendiği halbuki, ilanda belgelerin sadece pilot ortak tarafından sunulması yeterli olduğunun bildirildiği,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı XII/C maddesi uyarınca; ilanda yapılabilecek düzeltmelerin ancak ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde ilanda yapılabileceği, ilanın yayınlanmasını izleyen 10 günlük süre içerisinde düzeltme ilanı yayınlanmadan ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı hususları düzenlendiği halde, Yerel Gazetede ve Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanın ilgili maddesine ilişkin bir  düzeltme ilanının yayımlanmamasına rağmen, idarece 08.02.2007 tarihli zeyilname ile ilanın 4 üncü maddesinde değişiklik yapılmasının mevzuata aykırı olduğu gibi, rekabeti ve katılımı sınırlandırıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

         2) Başvuru dilekçesinde yer alan ikinci ihaleye ilişkin olarak idarece gönderilen belgelerin incelenmesi sonucunda; 2007/2161 İKN’li “351 Kişi ile Destek Sağlık Hizmetleri  Hizmet Alımı “ İhalesine ilişkin olarak 7 adet ihale dokümanının satıldığı, aynı idare tarafından yapılan ve yukarıda yer alan ihalede olduğu gibi;

 

Açık ihale usulü ile yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyetten yaklaşık olarak 1.897.639 YTL teklif veren Par. Tem.ve Özel Güv. San. ve  Tic. Ltd. Şti. nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, diğer isteklinin belgeleri usulüne uygun vermediğinden değerlendirme dışı bırakıldığının ifade edildiği, işin 2 yıl süreli olduğu,

 

08.02.2007 tarihli zeyilname ile idari şartnamenin 26 ncı maddesinde ve  “kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlığı altında  yer alan bölümde söz konusu belgelerin iş ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklardan birinin sunmasının yeterli olduğunun belirlendiği halbuki, ilanda belgelerin sadece pilot ortak tarafından sunulmasının yeterli olduğunun bildirildiği,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı XII/C maddesi uyarınca; ilanda yapılabilecek düzeltmelerin ancak ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde ilanda yapılabileceği, ilanın yayımlanmasını izleyen 10 günlük süre içerisinde düzeltme ilanı yayımlanmadan ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı hususları düzenlendiği halde, Yerel Gazetede ve Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanın ilgili maddesine ilişkin bir  düzeltme ilanının yayımlanmamasına rağmen, idarece 08.02.2007 tarihli zeyilname ile ilanın 4 üncü maddesinde değişiklik yapılmasının mevzuata aykırı olduğu gibi, rekabeti ve katılımı sınırlandırıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru dilekçesinde yer alan üçüncü ihaleye ilişkin olarak idarece gönderilen belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Park Bahçeler Genel Temizlik ve Bakım İşinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı,  5 adet ihale dokümanının satıldığı, 06.10.2006 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı, 09.10.2006 tarihli ihale komisyon kararı  ile ihalenin Kürşat Turz. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, işin süresinin 01.01.2007 tarihi ile 30.06.2009 tarihleri arası olduğu görülmüştür.

 

2006/86905 İKN’li “Park Bahçeler Genel Temizlik ve Bakım İşi Hizmet Alımı” İhalesine ilişkin olarak Flaş Turz. İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 27.11.2006-37451 tarih ve sayılı itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu ve tekliflerin değerlendirilme aşamasına dair mevzuata aykırılık iddialarında bulunduğu tespit edilmiştir. 25.12.2006 tarih 2006/UH.Z-3293 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile başvurunun reddine ve iddiaların yerinde olmadığına karar verilmiştir. Dolayısıyla İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesi gereğince iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru dilekçesinde yer alan dördüncü ihaleye ilişkin olarak idarece gönderilen belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

             2006/120679 İKN li  “ Genel Temizlik ve Kat Temizliği Hizmet Alımı” ihalesinin açık ihale usulü ile yapıldığı, ihaleye 2 isteklinin katıldığı, Kürşat Turz. Yat. San. Tic. Ltd. Şti. nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 5 Asya Loj. İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. nin ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklif olarak belirlendiği, işin 01.01.2007 -30.06.2009 tarihleri arasında devam edeceği, idarece 15.09.2006 tarihli ihale ilanı ile kalite standarda ilişkin TS 8353, TS 12524, 13111 hizmet yeri yeterlilik belgeleri ve İSO 9001-2000 belgelerinin istenildiği, 01.11.2006 tarihli ihalede 25.09.2006 tarihli zeyilname ile TS 12524 sayılı belgenin isteklilerin kendi işyerlerine ait standartları belirleyen belge olması sebebiyle istenilmeyeceğine karar verildiği ancak, ihaleye katılımdaki yeterlik kriterlerine ait katılımı artıracak bu değişikliğin düzeltme ilanı ile ilan edilmediği,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı XII/C maddesi uyarınca; ilanda yapılabilecek düzeltmelerin ancak ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde ilanda yapılabileceği, ilanın yayımlanmasını izleyen 10 günlük süre içerisinde düzeltme ilanı yayımlanmadan ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı anlaşıldığından, Yerel Gazetede ve Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanın ilgili maddesine ilişkin bir  düzeltme ilanı yayımlanmadığı halde, idarece 25.09.2006 tarihli zeyilname ile ilanın 4 üncü maddesinde değişiklik yapılmasının mevzuata aykırı olduğu gibi, rekabeti ve katılımı sınırlandırıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru dilekçesinde yer alan 5 inci ihaleye ilişkin olarak idarece gönderilen belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2006/127558 İKN’li “Özel Güvenlik  Hizmet Alımı” İhalesinin  Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, kaç adet ihale dokümanının satıldığına dair herhangi bir belge bulunmadığı, 26.10.2006 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, 13.11.2006 tarihli ihale komisyon kararı  ile ihalenin Kürşat Turz. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, işin süresinin 01.01.2007 tarihi ile 30.06.2009 tarihleri arası olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1-İddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

            2- Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından yapılan 2007/2153 İhale Kayıt Numaralı “758 Kişi İle Ev İdaresi ve Destek Hizmetleri Hizmet Alımı” ihalesi ile 2007/2161 İhale Kayıt Numaralı  “351 Kişi ile Destek Sağlık Hizmetleri  Hizmet Alımı “ İhalesine ilişkin olarak ise mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında, gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı´na bildirilmesine,

 

3- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 2006/120679 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve Kat Temizliği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak ise mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında, gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

4- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 2006/86905 İhale Kayıt Numaralı “Park Bahçeler Genel Temizlik ve Bakım İşi Hizmet Alımı” İhalesi ile 2006/127558 İhale Kayıt Numaralı  “Özel Güvenlik  Hizmet Alımı” İhalesine ilişkin olarak öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşılmadığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelenen ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

                  Bilal KARACA                            Abdullah DÜNDAR                                     

                                 Kurul Üyesi                                       Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul