• Karar No: 2007/UH.Z-1481
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :15
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1481
Şikayetçi:
 Sadettin Gök, Hüseyin Gazi Mah. 135.Sok. Nu:12/14 Mamak/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Talasyolu 38000 Melikgazi/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.04.2007 / 11170
Başvuruya konu ihale:
 2007/2153 İhale Kayıt Numaralı “758 Kişi İle Ev İdaresi ve Destek Hizmetleri Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.04.2007 tarih ve 08.08.89.0163/2007-31 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’ nce 23.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “758 Kişi İle Ev İdaresi ve Destek Hizmetleri Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sadettin Gök´nin 13.04.2007 tarih ve 11170 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından 23.02.2007 tarihinde yapılan ihaleye 2 (iki) isteklinin katıldığı ve ihale komisyonunca isteklilerden birisinin değerlendirme dışı bırakıldığı, işin geçerli kalan tek teklif sahibi olan Par-Temizlik ve Özel Güvenlik Tur. Hay. San. Tic. Ltd. Şti.´ne ihale edildiği, adı geçen isteklinin teklif ettiği bedelin yaklaşık maliyetten 1.777.924,00 YTL daha fazla olduğu,

 

İdarece mevzuat hükümlerine aykırı olarak yeterlilik kriteri olarak belirlenen aşağıda belirtilen belge ve yine idare tarafından yapılan benzer iş tanımı nedeni ile rekabetin oluşmasının engellendiği ve bu sayede hazinenin zarara uğratıldığı,

 

1- İlan   metninin   4.1.2.3.   ncü   maddesinde   "İsteklinin   iş yerinde veya kendi iş yaptığı kurumda tetkik geçirilerek almış olduğu Ev İdaresi veya Destek Hizmetlerini kapsayan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan iş yeri kurma ini ve işletme belgesi alınması hakkındaki yönetmeliğin 6.maddesi gereği iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınması zorunlu olan işletme belgesi" nin yeterlilik kriteri olarak belirlendiği, bu hususun mevzuata aykırı olduğu, yine aynı idare tarafından düzenlenen 2006/142590 İKN´li ihale ile ilgili olarak alınan Kamu İhale Kurulunun 2006/UH.Z-3205 sayılı kurul kararının da bu doğrultuda olduğu,

 

2- İhale ilanının 4.4. üncü maddesinde benzer işin "Kamu veya özel hastanelerde yapılan ortaöğretim düzeyinde eğitim atmış elemanlarla yürütülen Ev İdaresi Hizmetleri (Hijyen, Sanitasyon, Dezenfeksiyon, Yemek Dağıtım» (Malzemesiz), Bulaşıkların Toplanması ve Yıkanması,Atıkların Toplanması) veya Hasta Taşıma Hizmetleri veya Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmetleri veya Büro Yönetimi Sekreterlik Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir," şeklinde tanımlandığı,

 

Aynı ilan metninin 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale konusu hizmetin "2 (Yıl) Süre ve 758 Kişi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin (Mehmet ve Yılmaz Öztaşkın Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Semiha-Asım Kibar Organ Nakli ve Dializ Hastanesi İle M.Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi) ve Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezinin Ev İdaresi Hizmetlerini (Hijyen,sanitasyon,dezenfeksiyon,yemek Sunumu (Malzemesiz), Bulaşıkların Toplanması ve Yıkanması, Atıkların Toplanması), Hasta Taşıma Hizmetlerinin Yürütülmesi olduğu,

 

İncelemeye konu ihalede "ihale konusu iş" ile "benzer iş " tanımının genelde aynı işleri kapsar şekilde yapıldığı, ihale konusu işlere ek olarak benzer nitelikte tanımlanan Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmetleri veya Büro Yönetimi Sekreterlik Hizmetlerinin ise ülkemizde nadiren yapılan ve sözleşme bedelleri genellikle düşük olan hizmetler olduğu da göz önüne alındığında rekabetin oluşmamasının en önemli nedenlerinden birinin de ihale ilanında idarece yapılan benzer iş tanımının, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen şartları taşımaması olduğu, yine aynı idare tarafından düzenlenen 2006/142590 İKN´ li ihale ile ilgili olarak alınan Kamu İhale Kurulunun 2006/UH.Z-3203 sayılı kurul kararının da bu doğrultuda olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru dilekçesindeki iddialarla sınırlı biçimde yapılan incelemede;

 

1) Başvuru dilekçesinde yer alan ihaleye ilişkin olarak bir başka yazılı başvuru üzerine idarece gönderilen belgelerin incelenmesi sonucunda; 2007/2153 İKN li “758 Kişi İle Ev İdaresi ve Destek Hizmetleri Hizmet Alımı” ihalesinde 6 adet ihale dokümanının satıldığı, açık ihale usulü ile yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyetten yaklaşık olarak 1.777.924 YTL teklif veren Par. Tem.ve Özel Güv. San. ve  Tic. Ltd. Şti. nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, diğer isteklinin geçici teminat mektubu vermediğinden değerlendirme dışı bırakıldığının ifade edildiği, işin 2 yıl süreli olduğu anlaşılmıştır.

 

 İlan   metninin   4.1.2.3.   ncü   maddesinde   teklifle birlikte sunulması istenilen belgelerden “İşletme Belgesi”; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen bir belgedir. Anılan Yönetmeliğin, “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesine göre “İşyeri Kurma İzni: İşyerlerinin kurulmadan önce sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun kurulması için yapılan inceleme sonucunda verilen izin belgesi”  ve “İşletme Belgesi: İşyerlerinin kurma iznine uygun olarak kurulduğunun tesbiti için yapılan incelemede iş sağlığı ve güvenliği konusunda noksan husus bulunmaması halinde verilen izin belgesi” ni  ifade etmektedir.

 

Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde ise Yönetmelik kapsamı;

 

Bu Yönetmelik; a) 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerini,

 

b) Çalışan sayısına bakılmaksızın, 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı işyerlerini,

 

c) İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarının sabit tesislerini, kapsar.”

 

şeklinde belirlenmiştir.

 

Söz konusu Yönetmeliğin Kapsam ve Tanımlar başlıklı maddelerinde yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; teklifle birlikte sunulması istenilen “İşletme Belgesi”nin, işyeri kurulmadan önce alınan işyeri kurma izninden sonra  bu izne uygun olarak kurulması halinde düzenlenen belgedir.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.”; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde ise “ İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükümleri yer almaktadır.

 

İşyeri İzin Belgesinin, isteklinin kendi işyerinin kuruluş ve faaliyetine ilişkin bir belge olduğu ve TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi’ne ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan açıklama paralelinde, idare bünyesinde gerçekleştirilecek işlerde TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin istenilmeyeceğine ilişkin hüküm dikkate alındığında; isteklilerin kendi işyerlerine ilişkin olarak aldıkları “İşletme  Belgesi” de aynı gerekçelerle istenilmemelidir.

 

4734 sayılı Kanunun 12 ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi hükümleri çerçevesinde; idare binasında gerçekleştirilecek hizmet için, işyerlerinin kuruluş aşamasında alınması gereken “İşletme Belgesi” nin yeterlik şartı olarak konulmasının, şartnamelerde yapılan düzenlemelerin verimlilik ve fonksiyonelliğin sağlanması amacına yönelik olması hükmüyle bağdaşmadığı gibi bahse konu düzenlemenin ihalede rekabet ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

2- İhale ilanının 4.4 üncü maddesinde benzer işin "Kamu veya özel hastanelerde yapılan ortaöğretim düzeyinde eğitim atmış elemanlarla yürütülen Ev İdaresi Hizmetleri (Hijyen,Sanitasyon,Dezenfeksiyonf Yemek Dağıtım» (Malzemesiz), Bulaşıkların Toplanması ve Yıkanması,Atıkların Toplanması) veya Hasta Taşıma Hizmetleri veya Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmetleri veya Büro Yönetimi Sekreterlik Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir," şeklinde tanımlandığı,

 

Aynı ilan metninin 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale konusu hizmetin "2 (Yıl) Süre ve 758 Kişi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin (Mehmet ve Yılmaz Öztaşkın Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Semiha-Asım Kibar Organ Nakli ve Dializ Hastanesi İle M.Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi) ve Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezinin Ev İdaresi Hizmetlerini (Hijyen,sanitasyon,dezenfeksiyon,yemek Sunumu (Malzemesiz), Bulaşıkların Toplanması ve Yıkanması, Atıkların Toplanması), Hasta Taşıma Hizmetlerinin Yürütülmesi olduğu,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkrasında “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihalede “ihale konusu iş” ile “benzer iş” tanımı aynı işleri kapsamakla beraber “Ev İdaresi Hizmetleri” , “Hasta Taşıma Hizmetleri” veya “Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmetleri gibi başlıklar altında gruplandırıldığı, bu grupların kapsamının da ayrıntılı olarak belirtildiği,  hizmet gerekleri ve personel nitelikleri bakımından birbirinden farklı hizmet kollarının herhangi birine veya bir kısmına ait iş deneyim belgesi sunulmasının da yeterli görüleceği hususu göz önüne alındığında, idarece yapılan benzer iş tanımının, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen şartları taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1-İddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

            2- Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından yapılan 2007/2153 İhale Kayıt Numaralı “758 Kişi İle Ev İdaresi ve Destek Hizmetleri Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak  mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında, gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı´na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

                  Bilal KARACA                            Abdullah DÜNDAR                                     

                                 Kurul Üyesi                                       Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul