• Karar No: 2007/UH.Z-1482
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :16
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1482
Şikayetçi:
 Alpo Mühendislik İnş. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Gülbahar Mahallesi Cemal Sururi Sokak No:25/26 Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Barbaros Bulvarı No:111 Balmumcu Beşiktaş/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.04.2007 / 10977
Başvuruya konu ihale:
 2006/171328 İhale Kayıt Numaralı “Emniyet Müd. Ait 57 Adet Muhtelif Hizmet Binaları Deprem Güvenliği Projelerinin Hazırlanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.05.2007 tarih ve 08.08.71.0022/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 08.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Emniyet Müd. Ait 57 Adet Muhtelif Hizmet Binaları Deprem Güvenliği Projelerinin Hazırlanması” ihalesine ilişkin olarak Alpo Mühendislik İnş. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  12.04.2007 tarih ve 10977 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başka bir ihaleye ait sözleşmelerinin feshedilmiş olması ve yasaklanmaları nedeniyle bu ihalede değerlendirme dışı bırakılmış olmalarının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

           Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu iş “Emniyet Müdürlüğü’ne ait toplam 57 adet muhtelif hizmet binaları ile lojmanların deprem güvenliği analizleri ile gerekmesi halinde güçlendirme projesi hazırlanması” olup miktarı ve türü, “ 184.747,00 m2 ve deprem güvenliği analizleri ile gerekmesi halinde güçlendirme projelerinin hazırlanması” olarak belirtilmiştir. İşin süresi 180 takvim günü olup götürü bedel teklif alınmıştır. 

 

            İhale işlem dosyası içinde yer alan, uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanakta Alpo firmasına ilişkin olarak “4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun yasak fiil ve davranışlar başlıklı 25 inci maddesinin (f) bendi Mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” hükmünce ve aynı kanunun ihalelere katılmaktan yasaklama başlıklı 26 ncı maddesinin 3. bendi uyarınca ihalelere iştirak ettirilemezler hükümleri nedeniyle, ihale dosyası değerlendirmeye alınmamıştır” ifadelerine yer verilmiştir.

 

            Firmaya gönderilen kesinleşen ihale kararında, “İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca hizmet ihalesi yapılan, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tetkik ve tasdiki yapılacak olan İstanbul-Ümraniye Alemdar ve İstanbul-Beykoz-Bozhane J. Krk. K.lığı Hizmet Binası ve Alarm İskan Tesisleri ile İstanbul Şile Ağva j.Kırk.K.lığı Hizmet Binası Uygulama Projeleri ile Zemin Etüd İşi’ne ait taahhüdün yerine getirilmediği ve işin feshi nedeniyle 4735 sayılı İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 ve 26 ncı maddeleri gereğince yapılan işlem nedeniyle, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı” bildirilmiştir.

 

            Kesinleşen ihale kararının tebellüğü üzerine firma tarafından bir yazı ile 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin hangi bendine dayanıldığı, ihale tarihi olan 08.01.2007 tarihi itibari ile sözleşmenin feshinin ve yasaklama kararının bulunmadığı, yasaklamanın gerekçesinin ne olduğu hususlarında idareden açıklama talep edilmiştir.  

 

            İdarenin 02.03.2007 tarihli cevabi yazısında,

 

            “1- İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca hizmet ihalesi yapılan, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne hizmet işinin tasdik ve tetkiki yapılacak olan İstanbul-Ümraniye Alemdar ve İstanbul-Beykoz-Bozhane J. Krk. K.lığı Hizmet Binası ve Alarm İskan Tesisleri ile İstanbul Şile Ağva J. Krk. K.lığı Hizmet Binası Uygulama Projeleri ile Zemin Etüd İşleri Taahhüdünü, Alpo firmasının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği ve işi süresinde bitirmediği için sözleşmenin 27 nci maddesi ve 4735 sayılı Kanunun madde 20 (a) fıkrası gereğince İl Jandarma Komutanlığınca işin feshedildiği,

 

            4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (f) fıkrasının “Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” hükmü uyarınca firma fiilinin yasak fiil ve davranışlar kapsamına girdiği,

 

            2- 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 3 üncü bendinde yer alan “Bu fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilemezler.” hükmü nedeniyle bugün itibariyle yasaklama kararı gerçekleşmemiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 3 üncü bendi gereğince idare; işin sahibi İl Jandarma Komutanlığı, kontrol ve denetim teşkilatı ise Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü olduğundan, yasaklama kararı verilene kadar bu Kurumların yaptığı ihalelerde bu sebepten değerlendirme dışı bırakılmalarının uygun olduğu,

 

            Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığınca işin 24.01.2007 tarihinde sözleşmenin feshedildiği, Bayındırlık İskan Müdürlüğünün ihalesinin ise 08.01.2007 tarihinde yapıldığı, ihalenin onayının 14.02.2007 tarihinde gerçekleştiği, İl Jandarma Komutanlığının ihalesinin kendi idarelerinin ihale süreci içinde feshedilmiş olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmalarının kanuna aykırılık teşkil etmediği hususları belirtilmiştir.         

 

            İhale dosyası üzerinden yapılan incelemede, (İçişleri Bakanlığı) İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca “İstanbul-Ümraniye Alemdar ve İstanbul-Beykoz-Bozhane J. Krk. K.lığı Hizmet Binası ve Alarm İskan Tesisleri ile İstanbul Şile Ağva J. Krk. K.lığı Hizmet Binası Uygulama Projeleri ile Zemin Etüd İşleri hizmet alımı” ihalesi yapıldığı, bu ihalenin Alpo firması üzerinde kaldığı ve sözleşme imzalandığı, bu ihalenin konusu olan iş için kontrol teşkilatının idare dışından Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü bünyesinden belirlendiği,

 

            Alpo firması ile imzalanan sözleşmenin “işin sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim edilmemesi nedeniyle” İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca 24.01.2007 tarihinde feshedildiği, kesin teminatın hazineye irat kaydedildiği,

 

            Bu işlemlerin ardından 01.03.2007 tarih ve 26449 sayılı Resmi Gazetede Alpo firmasına ait yasaklama kararının yayımlanarak yürürlüğe girdiği, yasaklama kararını veren kurumun İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı olduğu,

 

            Başvuru konusu ihalede ihale yetkilisinin il özel idaresi genel sekreteri olduğu, dolayısıyla ihaleyi yapan idarenin de İçişleri Bakanlığı ile ilişkili bulunduğu, inceleme konusu ihalenin 08.01.2007 tarihinde yapıldığı, firmanın değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin komisyon kararının 14.02.2007 tarihinde onaylandığı,

 

Başvuru sahibinin sözleşmesinin feshedildiği idarenin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve dolayısıyla yasaklama kararını veren Bakanlığın da İçişleri Bakanlığı olduğu, bu haliyle tekliflerin değerlendirmesi aşamasında ihaleyi yapan idarenin İçişleri Bakanlığı ile ilişkili olması nedeniyle söz konusu firmanın yasaklama işlemlerinden haberdar olduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde; “..Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir. İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelerde iştirak ettirilmezler.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “G. Teminatların Gelir Kaydedilmesi” başlıklı XV/G maddesinde; “..İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. İhale sürecine göre, ihale komisyonu kararı veya ihale yetkilisinin onayı iptal edilecek ve usulüne uygun olarak verilmiş diğer teklifler değerlendirilmeye tabi tutularak ihale süreci tamamlanacaktır. Bu durum hakkında, usulüne uygun şekilde teklif vermiş olan diğer aday veya isteklilere yazılı olarak bilgi verilecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi firma hakkındaki yasaklama kararının 01.03.2007 tarihinde Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve bu dönemde de ihale sürecinin devam ettiği anlaşıldığından, anılan Tebliğ hükmü gereğince başvuru sahibi firmanın değerlendirme dışı bırakılması kararında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.       

 

            Açıklanan nedenlerle,

           

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul