• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1483
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :17
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1483
Şikayetçi:
 Sadettin Gök, Hüseyin Gazi Mahallesi 135.Sokak No:12/14 Mamak/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Baştabibliği, Meşrutiyet Mahallesi Huzur Sokak No:10 67030 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2007 / 11193
Başvuruya konu ihale:
 2007/25201 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik, İlaçlama,Teknik Destek, Çamaşır Yıkama ve Ütüleme İşi hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.05.2007 tarih ve 08.09.01.0022/2007-32 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Baştabibliği’nce 16.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik, İlaçlama, Teknik Destek, Çamaşır Yıkama ve Ütüleme İşi  hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sadettin Gök´ün 16.04.2007 tarih ve 11193 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu incelendi;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 16.04.2006 tarihinde yapılacak olan “Malzemeli Genel Temizlik, İlaçlama, Teknik Destek, Çamaşır Yıkama ve Ütüleme İşi” hizmet alımı ihalesinin ilanından görüldüğü üzere ihale konusu işin 4 ayrı işten oluştuğu; bu işlerin her birinin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranların farklı olduğu,

 

            Aynı idare tarafından daha önce 14.11.2006 tarihinde yapılan “Malzemeli Genel Temizlik, İlaçlama, Teknik Destek, Çamaşır Yıkama ve Ütüleme İşi” ihalesinin incelenmesi neticesinde alınan 18.12.2006 tarih ve 2006/UH.Z-3210 sayılı kararda; “İdari Şartnamenin 26.5 inci maddesinde; ‘Personelin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 3,5 olarak tespit edilmiştir.’ düzenlemeleri yapılmıştır.” tespitinin yapıldığı,

 

            Şayet başvuru konusu ihalede de aynı düzenleme yapılmış ise, 506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi’nin 4 üncü maddesindeki, “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz eden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı” hükmünde tarifi yapılan “mahiyetleri bakımından ayrı özellik arz eden” hizmetlerin bir arada ihale edildiği, ihale konusu hizmetlerden teknik destek hizmetinin, işin karakteristik niteliğini oluşturan temizlik ve ilaçlama işlerinin “feri ve mütemmimi” yani tamamlayıcı bir parçası olmadığı, teknik destek hizmetinin ihale konusu işlerden farklı bir iş olduğu, farklı uzmanlık alanı gerektirdiği ve ilgili idare tarafından aralarında doğal bir bağlantı bulunmayan hizmetlerin bir arada ihale edilmek istendiği sonucunun çıkacağı, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince aralarında doğal bir bağlantı bulunmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği, başvuru konusu ihalede prim oranı 3,5 olarak belirlenmişse bunun hazinenin zararına sebep olacağı,

 

            İhalede benzer iş olarak yalnızca temizlik ve ilaçlama işlerinin gösterilmesi nedeni ile ana faaliyet konusu teknik destek hizmeti olan isteklilerin ihaleye katılımının ve dolayısıyla rekabetin oluşumunun engelleneceği, benzer iş tanımına teknik destek hizmetlerinin eklenmesi durumunda bile, teknik destek hizmetleri ile aralarında doğal bir bağlantı bulunmayan temizlik, ilaçlama ve çamaşır hizmetlerinin maliyetlerinin de eklenmesi nedeniyle ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ile iş deneyim belgelerinin sınırın üzerine çekildiği ve ayrıca kısmi teklif ve konsorsiyumların teklif vermesi engellendiğinden yalnızca temizlik ve ilaçlama hizmet alımı işini yürütmüş olanların işi alabileceği ve böylece teknik deneyim ve uzmanlık gerektiren teknik destek hizmetinin bu firmalara yaptırılmasına neden olunacağı bunun da kanunun ruhuna aykırılık teşkil ettiği,

 

            İddia edilmektedir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul