• Karar No: 2007/UH.Z-1484
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :18
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1484
Şikayetçi:
 Tamer Endüstriyel Proje ve Uygulama Tic. Ltd. Şti. Ehlibeyt Mahallesi 7. Sokak No: 10/11 Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Devlet Hastanesi Başhekimliği / AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10212
Başvuruya konu ihale:
 2006/137130 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.04.2007 tarih ve 08.08.28.0119/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aydın Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 10.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tamer Endüstriyel Proje ve Uygulama Tic. Ltd. Şti.’nin 26.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.04.2007 tarih ve 10212 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, idarece 05.02.2007 tarihinde iptali edilmesine ilişkin işleminin iptaline,        

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak daha önce firmalarının Kuruma yaptıkları itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 15.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-102 sayılı Kurul Kararı ile; “Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

            Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verildiği,

 

            Ancak idarece Kurul Kararının uygulanmayarak ihalenin iptal edildiği, ihalenin iptaline ilişkin kararın iptal edilmesi ve ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenilmektedir.

 

 

            Diğer yandan başvuru sahibinin 11.04.2007 tarih ve 10898 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ise;

 

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak alınan 15.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-102 sayılı Kurul Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle firmalarının açtığı davada, Ankara 15. İdare Mahkemesince verilen 05.04.2007 tarih ve E:2007/833 sayılı yürütmeyi durdurma kararının, 04.04.2007 tarih ve 10212 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusunun değerlendirilmesinde dikkate alınması talep edilmektedir.

 

Başvuru, ihalenin idarece 05.02.2007 tarihinde iptal edilmesi işlemine ilişkin olup, inceleme ihalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak yapılmıştır. İhalenin idarece iptal edilmesine ilişkin gerekçelerle sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            10.11.2006 tarihinde gerçekleştirilen şikayet konusu ihalede, 15.11.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale Aydın Grup Kurumsal Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakılmıştır. Tamer Endüstriyel Proje ve Uygulama Tic. Ltd. Şti.’nin 22.12.2006 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunması üzerine Kurulun 15.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-102 sayılı Kararı ile;   Bu durumda ihale üzerinde bırakılan firma da dahil olmak üzere geçerli teklif olarak belirlenen sekiz isteklinin teklif fiyatları asgari maliyetin altında kaldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. Diğer yandan sadece şikayet sahibinin teklif fiyatının asgari maliyeti karşıladığı, ancak söz konusu fiyatın aynı zamanda ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin üzerinde olduğu görülmüştür.

  Kamu İhale Genel Tebliğinin, Birinci Bölümünün Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı XIII inci Maddesinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı (c) bendinde;  “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri dikkate alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” gerekçesi ile;

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Kurul Kararı üzerine alınan ihale komisyonunun 05.02.2007 tarihli kararında özetle; “anılan Kurul Kararındaki hukuki gerekçeler dikkate alınarak konunun tartışıldığı, asgari maliyeti karşılayan bir tek firmanın bulunduğu ve bu firmaya ait teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu tespit edildiğinden, sonuç olarak rekabet şartlarının oluşmayacağı kanaatiyle ihalenin iptal edilmesine karar verildiği” belirtilmiştir. Bu konuda başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusuna idarece verilen 16.03.2007 tarihli cevap yazısında ise; 15.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-102 sayılı Kurul Kararında yer alan karşı oy gerekçeleri de dikkate alınarak ihalenin iptal edildiği ifade edilmiştir.

 

Diğer yandan, anılan Kurul Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle başvuru sahibi Tamer Endüstriyel Proje ve Uygulama Tic. Ltd. Şti.’nce açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 05.04.2007 tarih ve E:2007/833 sayılı Kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu mahkeme kararı üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından 13.04.2007 tarih ve 2007/ MK-41 sayılı Karar alınmıştır.

 

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak alınan 15.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-102 sayılı Kurul Kararında Tamer Endüstriyel Proje ve Uygulama Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının asgari maliyeti karşılayan tek teklif olduğu belirlenmiş olmakla birlikte, söz konusu fiyatın aynı zamanda ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin üzerinde olduğu belirtilmiş, idarece Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı XIII inci Maddesinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı (c) bendinde yer alan hükümlerin dikkate alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi şeklinde düzeltici işleme karar verildiğinden, idarece anılan Kurul Kararı doğrultusunda ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi aşamasında idarece “asgari maliyeti karşılayan bir tek firmanın bulunduğu ve bu firmaya ait teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu tespiti ile rekabet şartlarının oluşmadığı gerekçesi ile” ihalenin iptal edilmesine karar verildiği ve yeni bir idari işlem tesis edildiği  anlaşılmış olup, idarece ihalenin iptali yönündeki yeni işleminin gerekçesinde anılan Kurul Kararının içeriğine aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İdarenin   ihaleyi  iptal gerekçesinin  “ihalede tek  geçerli teklif  olması ve bu teklifin  ise  yaklaşık  maliyetinin  üzerinde olması” hususuna  dayandırıldığı

 

            Ancak  idare yargı  merciince  bu gerekçenin  2.002.339,15 YTL  bulunarak  davacı şirketin  teklifinin  ihalede  geçerli  tek teklif olduğunun  tespit edildiği  ve bu tutara  idarece  yaklaşık  maliyet hesabında  öngörülen  %10  Firma Karı ve  genel gider karşılığı  eklendiğinde  yaklaşık maliyetin  2.202.573,07 YTL  olması gerektiği karşısında  davacı şirketin  2.222.000,000 YTL  teklif fiyatı  ile doğru yaklaşık  maliyet arasındaki  farkın  %1  den daha düşük olması  ve teklif fiyatının  söz konusu  iş için belirlenen  3.250.000,00 YTL  ödeneğin  çok altında olduğu  dikkate alındığında, söz konusu  ihalede  yukarıda yer alan  tebliğ hükmü gereği  ihalenin  ekonomik  açıdan  en avantajlı  teklif olduğu anlaşılan  davacı şirket  üzerine  bırakılmasının  düzeltici işlem  olarak belirlenmesi suretiyle  itirazen şikayet  başvurusunun  sonuçlandırılması  gerekirken, sonuca etkili  olmayacak  bir şekilde  alınan dava  konusu   15.1.2007  gün ve  2007/UH.Z-102 sayılı  Kamu İhale  Kurulu  kararında  4734 sayılı Kanunun  5. maddesinde  yer alan  “ihtiyaçların  uygun  şartlarda ve zamanında  karşılanması” temel  ilkesine  uyarlık  görülmemiştir. Denilerek  hukuka  aykırı bulunduğu  anlaşılmaktadır.  Dolayısıyla  Kurulun  mahkeme kararında  belirtilen gerekçe  ve tespitleri  dikkate alarak  ihaleyi iptal  kararına  itirazen  şikayeti kararına  bağlanması  gerekmektedir. Söz konusu  mahkeme  kararıyla  idarenin dayandığı  gerekçe  hukuka aykırı  hale gelmiştir. Bu nedenle  idarenin  iptal kararının  iptali  gerekmektedir.

 

            Kurulun  şikayetin  uygun bulunmadığı  yolundaki  çoğunluk  kararına  katılmamaktayız.

 

 

 

 

Abdullah  DÜNDAR                                                      Bilal KARACA

                Kurul Üyesi                                                                    Kurul Üyesi

 

 

 

           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul