En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1485
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :19
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1485
Şikayetçi:
 Özgün Turizm Nak. ve Taşm. Ltd. Şti. VEKİLİ: Avukat M.Nedim Kolan - Avukat Murat Aksu, Fabrikalar Cad. Aybar Sitesi B2 Blok Kat.1 No:43 Osmaniye Bakırköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 S.S.K.İstanbul Sigorta İl Müdürlüğü Meclisi Mebusan Yokuşu No:19/21 Ssk İşhanı Fındıklı / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.03.2007 / 9741
Başvuruya konu ihale:
 2006/181292 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.04.2007 tarih ve 08.07.37.0119/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            S.S.K.İstanbul Sigorta İl Müdürlüğü’nce 16.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özgün Turizm  Nak. ve Taşm. Ltd. Şti. Vekili Avukat M.Nedim Kolan - Avukat Murat Aksu’nun 06.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  21.03.2007 tarih ve 8788 sayı, 30.03.2007 tarih ve 9741 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2007 tarihli dilekçeler ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihale işlemleri idare tarafından iptal edildiğinden, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

4734 sayılı Kanunun 58. maddesinde yer alan yasaklama hükümlerinin uygulanmaması yönündeki başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede firmalarının en düşük teklifi verdiği ve ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığı, idarenin 14.02.2007 tarihinde firmalarını sözleşmeye davet ettiği, sözleşme imza aşamasında idare yetkilisi tarafından şifahi olarak firmalarının vergi borcu bulunduğunun beyan edildiği, bunun üzerine firmalarının vergi borcu bulunmadığına dair yazıları ilgili kuruma teslim ederek yeniden sözleşmenin imzalanmasını talep ettiği, daha sonra Bursa Gelir İdaresi Başkanlığı Setbaşı Vergi Dairesinin 02.02.2007 tarih ve 6667 sayılı cevabi yazısında 01.11.1997 öncesi olması sebebi ile tahsil zamanaşımı içinde bulunan ve eski unvanı İşanlar Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti. adına tahakkuk etmiş ve ödenmemiş bir borcu olduğunun bildirildiği, aynı şekilde daha önce firmanın borcu bulunmadığını söyleyen Büyükçekmece Vergi Dairesinin bu kez vergi borcu bulunduğunu bildirdiği, firmalarının vergi dairesinin hatalı işlemi ile mağdur edildiği, firmalarının ihale dışı bırakılarak ihalenin ikinci en iyi teklifin kabulü halinde kamunun zarara uğratılacağı, bu nedenle sözleşmenin firmaları ile imzalanması gerektiği, aksi kanaat hasıl olduğu takdirde teminatın irat kaydedilmesine yer olmadığı ve ihaleden yasaklamaya ilişkin 58. madde hükümlerinin uygulanmamasına karar verilmesi talep edilmektedir. 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           16.01.2007 tarihinde gerçekleştirilen şikayet konusu ihalede, 19.01.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Özgün Turizm ve Nakliye Taşımacılık Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı, idarece Özgün Turizm ve Nakliye Taşımacılık Ltd. Şti.´nin 14.02.2007 tarih ve 22797 sayılı yazı ile sözleşmeye davet edildiği, bunun üzerine adı geçen firmanın vergi borcu olmadığına ilişkin olarak Uludağ Vergi Dairesinden alınan 19/02/2007 tarih ve 10414 sayılı, Büyükçekmece  Vergi Dairesinden alınan 20/02/2007 tarih ve 3741 sayılı, Bursa Setbaşı Vergi Dairesinden alınan 19/02/2007 tarih ve 3954 sayılı, Halkalı Vergi Dairesi´nden alınan  09/02/2007 tarih ve 4004 sayılı yazıları sunduğu görülmüştür.

    Bu aşamada anılan isteklinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu olduğu hususunda idareye yapılan bir şikayet başvurusu üzerine, idarece ilgili vergi dairelerine yazı yazılarak ihale üzerinde bırakılan firmanın vergi borç durumunun sorulduğu, bu çerçevede Bursa Setbaşı Vergi Dairesi´nden gelen 02/03/2007 tarih ve 4914 sayılı yazıda; “4810061728 vergi kimlik numarasında, İşanlar Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti.  unvanında kayıtlı iken tahakkuk etmiş ihale tarihi olan 16/01/2007 tarihi itibariyle 341,00 YTL kesinleşmiş vergi borcu bulunduğu”, 05/03/2007 tarih ve 4569 sayılı Büyükçekmece Vergi Dairesi yazısında; “bahsi geçen firmanın 16/01/2007 tarihi itibarıyla 2.240,00 YTL vergi borcu olduğu ve daha önce mükellefe hitaben yazılan yazıların dikkate alınmaması gerektiği  belirtilmiştir.

 

  Dolayısıyla anılan istekli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi (d) bendinde istenilen ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığını gösteren belgeleri ibraz edemediğinden adı geçen firma ile sözleşme yapılamadığı, idarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren Platform Turizm Taş.Gıda Tem. Hiz. San. ve Tic. A. Ş. ile sözleşme imzalanması için Yönetim Kurulundan onay istenildiği, Yönetim Kurulunca yapılan inceleme neticesinde 15.03.2007 tarih ve 2007/119 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile adı geçen firma ile sözleşme imzalanmasının uygun bulunmadığı , sonuç itibariyle 15.03.2007 tarihinde ihalenin iptal edildiği anlaşılmaktadır.

 

  S.S.K. İstanbul Sigorta İl Müdürlüğünün anılan ihalesinin 15.03.2007 tarihinde idare tarafından iptal edildiği ve ihale süreci sona erdiğinden, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda şikayetçinin, ihalenin ikinci en iyi teklif üzerinde bırakılması halinde kamunun zarara uğratılacağı, sözleşmenin firmaları ile imzalanması gerektiği yönündeki iddiasının değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

            Diğer yandan başvuru sahibinin firmalarının teminatının irat kaydedilmesine yer olmadığı ve ihaleden yasaklamaya ilişkin 58. madde hükümlerinin uygulanmamasına karar verilmesi yönündeki talebine ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53 üncü maddesinin (b) bendinde bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkileri:

 

“1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.

2) Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek.

3) İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak.

4) Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak.

5) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak.

6) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

7) İhale ilânları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak.

8) Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak.

9) Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak.” olarak sayılmıştır.

 

            4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görev alanı ihalenin başlangıcından itibaren sonuçlandırılması aşamasına kadar yapılan ihale işlemlerinin denetlenmesi ile sınırlıdır. İhalelerden yasaklama kararlarına karşı Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulacağına ve bu kararlardan doğan zararların giderilmesi yolunda karar verileceğine dair yetki ve görev Kamu İhale Kurumuna verilmemiştir. İdarelerin mevzuatta belirtilen nedenlerle isteklilere uygulayacakları müeyyidelere itiraz ve inceleme mercii idari yargı organlarıdır. Kaldı ki bu güne kadar idarelerin yasaklama kararları üzerine Kamu İhale Kurumunca bir inceleme yapılmadığı gibi yargı mercilerince de öncelikle Kamu İhale Kurumuna başvurulması gerektiği yolunda bir karar verilmeksizin doğrudan yargısal incelemeye geçilmiştir.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin geçici teminatının irat kaydedilmesine yer olmadığı ve ihaleden yasaklamaya ilişkin 58. madde hükümlerinin uygulanmamasına karar verilmesi yönündeki talebinin Kurumun görev alanı dahilinde bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Başvuru konusu ihale işlemleri idare tarafından iptal edildiğinden, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

2- 4734 sayılı Kanunun 58. maddesinde yer alan yasaklama hükümlerinin uygulanmaması yönündeki başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 (a) maddesi uyarınca görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul