En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1486
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :20
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1486
Şikayetçi:
 Mehri AL , Cumhuriyet Caddesi IĞDIR
 İhaleyi yapan idare:
 Iğdır İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Haydar Aliyev Parkı Yanı 76100 IĞDIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.04.2007 / 10360
Başvuruya konu ihale:
 2007/27085 İhale Kayıt Numaralı “Personel Çalıştırılması İle İlgili Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.04.2007 tarih ve 08.08.36.0097/2007-1 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Iğdır İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nce  03.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Çalıştırılması İle İlgili Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mehri AL’ın 06.04.2007 tarih ve 10360 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan kurumumuzca yapılmasına, mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

           Başvuru dilekçesinde özetle; Iğdır İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2007/27085 İKN’li “Personel Çalıştırılması İle İlgili Hizmet Alımı” ihalesine ait idari şartnamenin 26.5. maddesinde; iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 1.5 olarak belirlendiği, oysaki sosyal sigortalar kurumu mevzuatına göre sözkonusu hizmet alımı işinde çalıştırılacak personelin iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının % 3 olmasının gerektiği, mevzuata aykırı bu düzenlemenin teklifin esasını etkileyecek nitelikte olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

       Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihaleyi yapan idareden 10.04.2007 tarihli yazı ile ihale mevzuatına aykırılık iddiaları hakkında incelemeye esas olmak üzere belge ve bilgi istenmiş, idare tarafından sözkonusu belge ve bilgiler 12.04.2007 tarihinde Kurumumuza gönderilmiştir.

         

          İdare tarafından 16.02.2007 tarih ve 140 sayılı yazı ile; SSK Iğdır Sigorta İl Müdürlüğü’nden “İl Özel İdaresi hizmet binasının temizliği, bahçe çalışmaları ve iş makinelerini kullandırmak için (operatör, şoför, usta, düz işçi) hizmet alımı yapılacağı” belirtilerek, sözkonusu işe ait brüt asgari işçilik maliyeti ile iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının bildirilmesinin talep edildiği,

 

         SSK Iğdır Sigorta İl Müdürlüğü’nün 16.02.2007 tarih ve 1250 sayılı yazısı ile; “veri giriş hizmetleri” ne ait prim oranının % 1,5 olduğunun bildirildiği,

         

         SSK Iğdır Sigorta İl Müdürlüğü’nün 10.04.2007 tarih ve 2486 sayılı yazısı ile; 16.02.2007 tarih ve 1250 sayılı yazılarında sehven “veri giriş hizmetleri” ne ait prim oranının bildirildiği, idarece istenen “temizlik, bahçe çalışmaları ve iş makinaları kullandırmak işleri” için öngörülen prim nispetinin % 3 olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

          İhale konusu hizmet alımı işine ait idari şartnamenin 26.5. maddesinde ise; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 (Bir nokta beş) olarak tespit edilmiştir” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.  

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde; Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir. İdareler, idari şartnamede yazan prim oranı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenip düzenlemediğini kontrol ederek hakediş ödemelerini yapacaklardır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

 

         İdarece işin adı ayrıntılı şekilde belirtilerek SSK Iğdır İl Sigorta Müdürlüğü’nden iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının bildirilmesi talep edilmişken, İl Sigorta Müdürlüğü tarafından sehven “veri giriş hizmeti” ne ait prim oranının bildirildiği, bunun neticesinde idarece idari şartnamenin 26.5 maddesinde veri giriş hizmetine ait  % 1,5 oranındaki prim oranının öngörüldüğü, Iğdır İl Sigorta Müdürlüğü tarafından daha sonra  temizlik, bahçe çalışmaları ve iş makinaları kullandırmak işleri için prim nispetinin 3 olduğunun bildirildiği anlaşılmıştır.

 

         Dolayısıyla, idari şartnamede iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının mevzuata uygun olarak düzenlenmediği tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurumumuzca yapılmasına,

 

2) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine

                                     

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

                  Bilal KARACA                            Abdullah DÜNDAR                                     

                                 Kurul Üyesi                                       Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul