• Karar No: 2007/UH.Z-1494
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :7
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1494
Şikayetçi:
 Vega Tim Özel Güvenlik Eğitimi Ltd. Şti., Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Cad. Vahdet Apt. Asma Kat NO::27 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü., Seyhan Barajı 01170 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.04.2007 / 11848
Başvuruya konu ihale:
 2006/182343 İhale Kayıt Numaralı “Adana-Mersin-Osmaniye-Hatay Bölgesi Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.04.2007 tarih ve 08.09.48.0182/2007-11 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü. tarafından 24.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana-Mersin-Osmaniye-Hatay Bölgesi Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Vega Tim Özel Güvenlik Eğitimi Ltd. Şti.’nin 20.04.2007 tarih ve 11848 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun reddine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Tekliflerinin ihaledeki maliyet kalemlerini karşılamasına rağmen idare tarafından geçerli sayılmadığı,

 

            2) Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasındaki teminat limitlerinin sigorta şirketi tarafından yanlışla yazıldığı,

 

            3) İdari şartnamede bayram ve dini tatil günleri ile makine ve ekipmana ilişkin düzenlemelerin gerçeği yansıtmadığı,

 

            4) Kıdem ve ihbar tazminatı konusunda şartnamelerde bir düzenlemenin olmadığı,

İddiasına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibine 26.02.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği, bu tebliğ sonucunda 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre idareden açıklama talep edildiği, idare tarafından anılan bu talebe ilişkin cevabın 28.02.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunmadan 12.03.2007 tarihli yazı ile 14.03.2007 tarihinde doğrudan Kuruma başvurulduğu, bu başvurunun doğrudan Kuruma yapıldığının anlaşılması üzerine 15.03.2007 tarihli yazımızın idaresine 20.03.2007 tarihinde, başvuru sahibine 19.03.2007 tarihinde tebliğ edildiği, başvuru sahibi tarafından 20.04.2007 tarihinde tekrar doğrudan Kuruma başvurulduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler” başlıklı maddesinin 2 nci fıkrasında, “Daire Başkanlığı tarafından öncelikle başvurunun itirazen şikayet başvurusu niteliğinde olup olmadığı araştırılır. Doğrudan Kuruma yapılan şikayet başvuruları, idareye başvurulmuş olmakla birlikte Kurumun da bu başvurudan haberdar edilmesine yönelik başvurular, idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve 30 günlük karar verme süresi beklenilmeden yapılan başvurular, Daire Başkanlığı tarafından ihaleyi yapan idareye gönderilir.” hükmü mevcuttur.

 

           Anılan Yönetmeliğin “Ön İnceleme Konuları ve Ön İnceleme Üzerine Yapılacak İşlemler” başlıklı 20 nci maddesinde, “Dilekçeler öncelikle:

a) Başvuru konusunun Kamu İhale Kurumunun görev alanında bulunup bulunmadığı,

b) Başvuranın ehliyeti,

c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

d) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygunluğu,

e) İhale sürecinin durdurulmasına gerek olup olmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.” hükmü mevcuttur.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

            İdareye başvurmak için gereken 15 günlük sürenin 15.03.2007 tarihinde dolduğu, doğrudan Kuruma gönderilen ve Kurum tarafından da anılan Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca idareye gönderilen ve idarenin kaydına 20.03.2007 tarihinde giren dilekçeden sonra 20.04.2007 tarihinde Kuruma başvurulduğu anlaşılmıştır

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Diğer Yerlere Başvuru ve Posta Yoluyla Başvuru” başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu durumda ve posta yoluyla yapılan başvurularda, başvurunun ilgili idare veya Kurum tarafından kayda alındığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.” hükmü uyarınca idareye 15.03.2007 tarihi mesai saati bitimi başvurulması gerekmekte iken Kurum tarafından idareye gönderilen ve idarenin kaydına 20.03.2007 tarihinde giren dilekçe ile idareye süresinden sonra başvurulduğu anlaşılmıştır.

 

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesinin önkoşulu idareye usulüne uygun başvuru yapılmış olmasıdır.

 

Yukarıda ifade edildiği üzere, başvuru sahibi tarafından idareye usule uygun olarak başvuru yapılmamıştır.

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Kabul Koşulları” başlıklı 28 inci maddesinde, İddiaların incelenmesine Kurulca karar verilebilmesi için, sırasıyla aşağıdaki koşullar aranır:

a) Başvuruda ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin gösterilmesi,

b) Başvurudaki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olması,

c) Aynı ihalede ve aynı konuda esas incelemesi sonucu verilen ret kararıyla sonuçlanmış bir şikayet başvurusunun olmaması veya şikayet başvurusu üzerine alınan karara karşı Kuruma itiraz edilmemiş olması veya itirazın esasının incelenmemiş olması,

d) İhale süreci tamamlanmış ve aynı konuda bir şikayet ve/veya itirazen şikayet başvurusu olmamışsa; iddiaların niteliği ve konusuna göre, yapılacak idari denetimden elde edilecek kamu yararının ihale edilen işin sürdürülüp tamamlanmasıyla sağlanacak yarardan daha yüksek olması.” hükmü mevcuttur.

 

Ayrıca başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak başka bir başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine 03.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1514 sayılı Kurul Kararı ile ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul