• Karar No: 2007/UH.Z-1497
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :10
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1497
Şikayetçi:
 Temiztürk Mühendislik Elekt. İnş. Mak. Doğalgaz San. ve Tic. Ltd. Şti., İstiklal Mah., Atatürk Cad., No:145, OSMANİYE
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Çukurova Devlet Hastanesi, H. Ömer Sabancı Cad., Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10478
Başvuruya konu ihale:
 2007/4124 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Mekanik Tesisata Ait Proje Çizimi Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2007 tarih ve 08.08.48.0199/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Çukurova Devlet Hastanesi’nce 16.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Mekanik Tesisata Ait Proje Çizimi Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Temiztürk Mühendislik Elekt. İnş. Mak. Doğalgaz San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.04.2007 tarih ve 10478 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmaları tarafından sunulan iş deneyim belgesinin idari şartnamenin 7.4. maddesinde belirtilen benzer işle alakalı kısmının uzman üyelerin raporları doğrultusunda %35 olarak belirlenmesi sebebiyle iş deneyim belgelerinin uygun olmamasından dolayı değerlendirmede yeterli bulunmadıkları, ancak iş deneyim belgesi tutarlarının şartnamede belirtilen tutarı sağladığı, dokümanda iş deneyim belgesinin benzer işle ilgili olması gereken oranın belirtilmediği, ayrıca idarece belirlenen oranın nasıl hesaplandığının açıklanması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak ihale komisyon kararında; “Temiztürk Müh. Elk. İnş. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının; Adana Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliğinden almış olduğu 160.000,00 YTL tutarındaki iş deneyim (yüklenici-iş bitirme) belgesinin idari şartnamenin 7.4. maddesinde belirtilen benzer işle alakalı kısmının %35 olduğu uzman üyelerin raporları doğrultusunda anlaşılmıştır. Temiztürk Müh. Elk. İnş. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının sunduğu iş deneyim (yüklenici- iş bitirme) belgesinin benzer işle alakalı kısmının 160.000,00x%35=56.000,00 YTL’ye tekâbül ettiği ve sunulan iş bitirme belgesinde ihaleye katılan firmaya (Temiztürk Müh. Elk. İnş. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.) ait kısmın %25 olduğu görülmüştür. Bunun da 56.000,00x%25=14.000,00 YTL payının ilgili firmaya ait olduğu anlaşılmıştır. Firmanın teklif ettiği götürü fiyatının 89.000,00 YTL olduğu göz önüne alındığından bu miktarın idari şartnamenin 7.3.1. maddesinde belirtilen oranı sağlamaması nedeniyle anılan firma yeterlik alamamıştır.”, açıklaması mevcuttur.

 

İş deneyim belgesi ile ilgili olarak, yukarıda aktarılan ihale komisyonu kararında metninde geçen %35 oranının nasıl bulunduğuna ilişkin olarak şikâyetçi firmanın idareye yaptığı şikâyet başvurusuna verilen cevaba dayanak olan ve idare tarafından hazırlanan 27.02.2007 tarihli rapora, Temiztürk Ltd. Şti.’ne Adana Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından verilen iş deneyim belgesinin alındığı ihaleye ait idari ve teknik şartnamenin ilgili sayfalarının ek olarak konulduğu görülmüştür. Söz konusu ekler arasında bulunan teknik şartnamenin ilgili sayfasındaki “İşin Bedeli ve İş Kalemlerine Göre Dağılımı” başlıklı 9 uncu maddesinde bulunan “İnceleme ve Güçlendirme İşleri ve Proje Hizmetlerinin İş Kalemlerine Dağılımı” başlıklı 1.1 numaralı çizelgede, işin iki kısımdan oluştuğu belirtilmektedir. İhale komisyon kararında, iş deneyim belgesinin benzer iş tanımı ile alakalı kısmının, söz konusu çizelgenin ikinci kısmında belirtilen iş grubu olduğu belirtilmiştir. Söz konusu işin ikinci kısmını, “Onarım-revizyon, güçlendirme” ile “Keşif, metraj ve teknik şartname”  isimli iş kalemlerinin teşkil ettiği, bu kalemlerin işin tamamının %35’lik kısmını kapsadığı ve bu orana dayanarak başvuru sahibinin iş deneyim belgesindeki tutarın hesaplandığı ve yetersiz bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu raporun eki olarak verilen teknik şartnamenin 21. sayfasında, ilgili ihaleye ait işin birinci kısmının, “Binaların depreme karşı tahkik edilmesi işi” olarak tanımlandığı, ikinci kısmın ise “Birinci kısım sonunda güçlendirilmesine gerek görülen binaların onarım-revizyon güçlendirme projelerinin, ihaleye esas metraj ve keşiflerin, ihale dosyalarının hazırlanması işi” olarak tanımlandığı görülmüştür.

 

Temiztürk Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesi incelendiğinde, adı geçen isteklinin ihaleye iş ortaklığı bünyesinde katıldığı ve ortaklık oranının %25 olduğu görülmüştür. İş deneyim belgesinde, işin adı ve hizmetin tanımı olarak “Depreme Dayanıklılık Testi ve Güçlendirme Projesi İşi” yazıldığı görülmektedir. Sonuç olarak, iş deneyim belgesinde belirtilen hizmet tanımının, teknik şartnamede işin birinci ve ikinci kısımları için yapılan tanımları kapsadığı görülmektedir.

 

Yapılan incelemede; başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin ait olduğu ihalenin 23.11.2005 tarihinde yapıldığı, İhale Kayıt Numarasının 2005/137600 olduğu, ilgili ihaleye ait ilânda ihale konusu hizmetin niteliğinin “Hastane binalarının deprem dayanıklılık testinin yaptırılması ve güçlendirme projesi hazırlanması” şeklinde tanımlandığı görülmüştür. Söz konusu ilânda ihaleye kısmi teklif verilebileceğine dair bir ibare yer almamaktadır. Bunun dışında, adı geçen ihaleye başvuru sahibinin de yer aldığı iş ortaklığı dışında teklif veren başka firma olmadığı da tespit edilmiştir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin işin tamamını yaptığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

 

Şikâyet konusu ihalenin benzer iş tanımı ile iş deneyim belgesinin alındığı ihalenin konusu karşılaştırıldığında; itirazen şikâyet konusu ihalenin benzer iş tanımında, hastane projesi ile hesap ve detay çizimlerinin hazırlanmasından bahsedilmesine rağmen, iş deneyim belgesinin alındığı 2005/137600 İKN’li ihaleye ait işin hastane binalarının depreme karşı tahkik edilmesi, ihtiyaç duyulan binaların onarım-revizyon güçlendirme projelerinin, metrajlarının, keşif ve teknik şartnamelerinin yapılması ile ilgili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, ihale konusu iş ile iş deneyim belgesindeki iş konularının birbirlerinden ayrı niteliklere sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durumda, başvuru sahibinin iş deneyim belgesindeki konu ile şikâyet konusu ihalenin benzer iş tanımındaki konuların birbirlerinden farklı nitelikte olduğu kabul edildiğinde, ihaleye teklif veren diğer iki isteklinin iş deneyim belgelerindeki konuların da benzer iş tanımındaki konudan farklı niteliklere sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Bu tespitler haricinde, şikâyet konusu ihalenin benzer iş tanımı ile iş deneyim belgesinin alındığı ihalenin idari şartnamesinde yer alan benzer iş tanımı incelendiğinde, ihalelerin adları ve nitelikleri  farklı olmasına rağmen, benzer iş tanımlarının aynı olduğu ve “Bu ihalede, yataklı sağlık hizmeti veren resmi veya özel tam teşekküllü hastane projesi ile hesap ve detay çizimlerine ait iş deneyimine ilişkin belgeler benzer iş olarak kabul edilecektir.”, şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Yukarıdaki tespite ek olarak, iş deneyim belgesinin alındığı ihaleye ait ilândaki benzer iş tanımının, idari şartnamedeki benzer iş tanımından farklı olduğu ve “Bu ihalede benzer iş olarak, Jeoteknik/Genetik Etüt Raporu düzenleme işi, Güçlendirme Projesi Hazırlama İşleri kabul edilecektir.”, şeklinde tanımlandığı belirlenmiştir.

 

            İtirazen şikâyet konusu 2007/4124 İhale Kayıt Numaralı mevcut ihalenin idari şartnamesinin 2 nci maddesinin (a) maddesinde ihalenin adı; “Hastane Mekanik Tesisata Ait Proje Çizimi Hizmeti” olarak belirlenmiştir. Aynı maddenin (c) bendinde işin miktarı ve türü; “Isıtma Projesi, İklimlendirme Projesi, Havalandırma Projesi, Sıhhi Tesisat Projesi, Basınçlı Hava ve Vakum Tesisatı Projesi ve Tıbbi Gaz Tesisatı Projeleri Çizimi Hizmeti”, olarak belirlenmiştir. Bu tespitlerden, söz konusu işin makine mühendisliği ile ilgili olduğu ve isteklilerden hastane binasının mekanik tesisat projesinin çizilmesi hizmetinin istendiği anlaşılmaktadır. Mekanik Tesisat Projesi Teknik Şartnamesi’nde de işin miktarı ve türü ile ilgili benzer ifadelerin yer aldığı ve daha detaylı bilgilerin verildiği görülmüştür.

 

            Daha önce de belirtildiği gibi, şikâyet konusu ihalede benzer iş tanımı, “Bu ihalede, yataklı sağlık hizmeti veren resmi veya özel tam teşekküllü hastane projesi ile hesap ve detay çizimlerine ait iş deneyimine ilişkin belgeler benzer iş olarak kabul edilecektir.”, şeklinde yapılmıştır. Söz konusu benzer iş tanımında yer alan “hastane projesi ile hesap ve detay çizimleri” ibaresinden ne kastedildiği açık değildir. Söz konusu ibarede, isteklilerin bir hastanenin mimari, statik, mekanik, sıhhi tesisat ve elektrik projelerinin tamamını yaptıklarına ait bir iş deneyim belgesine sahip olmaları mı gerektiği, yoksa bu sayılan proje tiplerinden herhangi birine ait iş deneyim belgesinin yeterli mi olacağı konusunda belirsizlik olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            İdari şartnamede bulunan benzer iş tanımı ile ilgili olarak ihaleye teklif veren üç isteklinin iş deneyim belgeleri incelendiğinde; teklifi değerlendirme dışı bırakılan Yamaç Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinde geçen işin adı “Kafeterya İnşaatı”, şikâyetçi firma olan Temiztürk Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesindeki işin adı “Depreme Dayanıklılık Testi ve Güçlendirme Projesi İşi”, ihale üzerinde kalan Atabar Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesindeki işin adı ise “Hastane Elektrik Projesi Yapımı”, olarak geçmektedir. Dolayısıyla, ihaleye teklif veren isteklilerin hiç birisinin, idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde yer alan benzer iş tanımını tam olarak karşılamadığı ve bir hastanenin mimari, statik, mekanik, sıhhi tesisat uygulama projeleri ve detay çizimleri ile ilgili bir deneyime sahip olmadığı görülmektedir.

 

            Bu tespite paralel olarak, ihale üzerinde kalan isteklinin iş deneyim belgesinin elektrik projesi çizimi ile ilgili olmasına ve böyle bir iş deneyim belgesinin İdari şartnamenin 2 nci maddesindeki işin adı ve türü hakkında yapılan tanımlarda geçen mekanik tesisat projesi çizimi işi ile ilgili olmamasına rağmen söz konusu firmanın teklifinin idare tarafından kabul edilmesi, mevzuata uygun görülmemiştir. 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinde “Benzer İş” tanımı;  “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” şeklinde,

 

“İş Deneyim Belgesi” tanımı ise; “İsteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesi” şeklinde yapılmıştır. 

 

Aynı Yönetmeliğin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde; “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur...”, hükmü mevcuttur.

      

            Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, istekliler tarafından verilen iş deneyim belgelerinin mekanik tesisat projesi çiziminin yapılması konulu iş ile uyuşmaması, buna paralel olarak idare tarafından yapılan benzer iş tanımının belirsizlik taşıması ve benzer iş tanımının ihalenin adı ile nitelik ve kapsam açısından tam olarak örtüşmediği sonucuna varıldığından söz konusu ihalenin iptâlinin gerektiği sonucuna varılmıştır.   

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 

 

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul