En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1498
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :11
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1498
Şikayetçi:
 Özge Temizlik Taahhüt ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti., 1203/11. Sok. Kat 5/518 No: 3/4 Yenişehir / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Alaşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Şeyh Sinan Mah. Sarısu Cad. No: 218/A 45600 Alaşehir/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.03.2007 / 9441
Başvuruya konu ihale:
 2006/193047 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Malzemeler Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.04.2007 tarih ve 08.07.85.G014/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Alaşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 29.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Malzemeler Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özge Temizlik Taahhüt ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.03.2007 tarih ve 9441 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yaklaşık maliyetin altındaki tekliflerin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutularak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin değerlendirme dışı bırakma gerekçesinde, bu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, hizmet alımı yanında mal alımını da içerdiği, üretimin ön planda olması nedeniyle kalifiye personel gerektirdiği, bu personelin maaşlarının asgari ücretten fazla olması gerektiği, değişik özelliklere sahip ihaleyi ihale kanunu ve yönetmeliklerinin tam olarak izah edemediği ayrıca idareye malzemenin tamamının depo edilmesi söz konusu olmadığından belli periyotlarla teslim sırasında ekonomik kriz, global kriz, kuraklık, sel ve benzeri afet durumlarında yıl sonuna kadar fiyatların ciddi şekilde değişmesinin söz konusu olabileceği, hatta firmanın maliyeti düşürmek için kaliteden ödün verebileceği ve bunun sonucunda  medyada gündeme gelen gıda zehirlenmeleri yaşanabileceği, hizmetin gerçekleşmesinin güçleşeceğinin belirtildiği, idarenin gerekçelerinin subjektif olduğu, bir yıl boyunca aynı fiyattan ve idarenin depolama kapasitesine göre malzemeyi temin edecekleri, iklim bilimcilerin bile tahmin edemediği doğa olaylarının idarece ve kendilerince öngörülmesinin mümkün olmadığı, kendi tekliflerinin üzerinde ihale kalan firmadan daha düşük ve en avantajlı teklif olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 36 ncı maddesinde; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, en düşük fiyat esasına göre belirleneceği belirtilmiştir.

 

Aynı şartnamenin 2 nci maddesinde, işin fiziki miktarının  160.000 adet normal yemek, 50.000 adet kahvaltı, 50.000 adet diyet yemek, 21.000 adet diyet kahvaltı olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

            Ayrıca kesinleşen ihale kararında; ikinci en avantajlı teklifin, üzerinde ihale kalan firmanın teklifinden daha düşük olduğu anlaşılmıştır.

 

            İhale komisyon kararında; hastanenin ilk defa malzeme dahil yemek pişirme , dağıtım ve sonrası hizmetler için ihaleye çıktığı, çok emek verilerek, inceleme ve araştırma yapılarak, kaliteli şartname hazırlayarak 17 kişi ile 160.000 normal yemek, 50.000 kahvaltı, 50.000 diyet yemek, 21.000 diyet kahvaltıdan oluşan malzeme dahil yemek ihalesine 15 firmanın teklif verdiği, Şimal Yemek firmasının geçici teminat süresinin uygun olmaması nedeniyle ihale dışı bırakıldığı, komisyonca firmaların yeterlilik performansı ve hizmet konusu yemeğin maliyetleri üzerinde yapılan detaylı inceleme ve değerlendirme sonucu, yaklaşık maliyete en yakın olan Karakuş Gıda firmasının iyi yemek sunacağı, kaliteli ve verimli hizmet vereceği sonucuna varılarak 542.790,00 YTL bedelle ihalenin anılan firmaya verilmesine, ikinci en avantajlı teklif olarak da 525.300,00 YTL bedelle Özge firmasının teklifinin belirlenmesine karar verildiğinin belirtildiği tespit edilmiştir.

 

            Kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirilmesi üzerine 3 firmanın (Gültekin, Özge, Naturel) değerlendirmenin mevzuata aykırı olarak yapıldığı iddialarıyla idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

 

            İdarece şikayet üzerine alınan kararda; Kamu İhale Genel Tebliğinde, personel çalıştırılmasına dayalı işlere yönelik düzenlemede, malzemeli yemek işinin farklı özellikte olduğunun açıkça belirtildiği, bu hizmette yemek üretimi söz konusu olması nedeniyle kendine özgü özellikleri bulunduğu, imalat aşamasında tecrübeli ve kalifiye personel gerektiği, hatta asgari ücretten yüksek ücret  ödenmesinin söz konusu olabileceği, hastalar için ilaç kadar beslenmenin de önemli olduğu, bu ihalenin çok değişik özelliklere sahip olması nedeniyle Kamu İhale Kanunu, Yönetmelikleri ve Genel Tebliğinin bu ihaleyi tam olarak izah edemediği, güvenlik, temizlik ve ilaçlama, otomasyon bilgi işlem ihalelerinde iyi bir piyasa araştırması yapılarak malzeme bedelinin tespit edilerek çalışacak personel sayısının da belli olması nedeniyle  aşırı düşük sorgulamasına esas olacak maliyetlerin belirlenmesinin mümkün olduğu, bu tür ihalelerde malzemenin idareye depo edilerek kullanılması mümkün olduğundan malzeme fiyatlarının herhangi bir savaş, kuraklık, global kriz gibi beklenmeyen olaylardan etkilenmesinin söz konusu olmayacağı, oysa yemek ihalesinde önemli bileşen olan et, ekmek, sebze, meyve ve bakkaliyenin bir haftalık ihtiyacı kadar idareye teslim edileceği, bu süreden uzun süre belirtilen malzemelerin stoklanması imkanının bulunmadığı, hal böyle olunca, bu ihalede malzemelerin firmalarca ihaleyi aldığı süre içerisinde, bir, iki veya altı ay sonrası olabilecek herhangi bir ekonomik kriz, global kriz, kuraklık, sel ve benzeri afetler nedeniyle yıl sonuna kadar fiyatları anormal şekilde yükselebileceği, bu nedenle de kalitenin düşebileceği, çeşitli problemlerin ortaya çıkabileceği,  hatta maliyet düşürmek için firmaların kaliteden ödün vererek medyada yer alan haberlerde görüldüğü gibi gıda zehirlenmelerine yol açabileceği, hizmetin aksayabileceği, açıklanan nedenlerle; komisyonun yazılı açıklama istemesinin idareyi yanıltabileceği, yazılı açıklamaların kağıt üzerinde kalacağı göz önünde bulundurularak Kamu İhale Genel Tebliğinde; hizmet alımı ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde “aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda” denildiği ve bu cümleden de sorgulama yapılmayabileceğinin anlaşıldığı, yaklaşık maliyet tespitinin de gerçekçi bir şekilde yapıldığı, bu nedenle ihalenin hizmeti en uygun teklif sahibi üzerinde bırakıldığı belirtilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. “ hükmü yer almaktadır.

          İdarece şikayet üzerine alınan kararda bahsi geçen Kamu İhale Genel Tebliğindeki bölüm ise (Birinci Bölüm/XIII/H-b); “Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir” şeklinde düzenlenmiştir.

 

          İdarece komisyon kararında şikayetçinin teklifinin ikinci en avantajlı teklif olarak belirlendiği, şikayet üzerine alınan kararda ise yukarıda belirtilen gerekçelerle şikayetçinin teklifinin reddedildiğinin ve uygun görülmediğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

          Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bu ihalede (malzemeli yemek), idarece aşırı düşük teklifler reddedilmeden önce 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde sorgulama yapılması ve yazılı açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, en düşük fiyat esasının uygulanması nedeniyle belgelerini teklifle birlikte eksiksiz olarak sunmuş olan isteklilerin teklifleri sadece fiyat kıstas alınarak değerlendirilmeli ve geçerli kabul edilmelidir.

 

          İdarece, diğer firmaların global veya ekonomik kriz, afet vb. durumlar nedeniyle taahhütlerini yerine getiremeyecekleri ve kaliteden ödün verebilecekleri gibi subjektif gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen şikayetçinin teklifinin de aynı gerekçelerle uygun görülmediği, en düşük fiyat esasının uygulandığı ihalede teklifi daha yüksek olan isteklinin en avantajlı teklif olarak, teklifi daha düşük olan isteklinin ise ikinci en avantajlı teklif olarak belirlendiği tespit edilmiş olup, tekliflerin değerlendirilmesinin 4734 sayılı Kanunun 37 ve 38 inci maddeleri ile İdari şartnamenin 36 ncı maddesine aykırı olarak yapıldığı anlaşılmıştır.

 

          İdarece ihale komisyon kararında ve şikayet üzerine alınan kararda belirtilen gerekçeler değerlendirildiğinde; isteklilerin ihale tarihi itibariyle verdikleri mali tekliflerinin ihale süresini kapsar şekilde verildiği, öngörülmesi mümkün olmayan olaylara bağlı olarak fiyatların değişebileceği genel geçer bir tespit olmakla birlikte idarece “isteklilerin tekliflerinin ileride aşırı düşük hale gelebileceği ve taahhüdün şartnameye uygun olarak gerçekleştirilemeyeceği” yönünde yapılan değerlendirmede objektif bir gerekçe olarak ileri sürülemeyeceği, zira olasılık üzerine ve öngörülmesi mümkün olmayan durumlara göre değerlendirme yapılmasının temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, ihaleye teklif veren isteklinin yüklenici olması durumunda ihale konusu iş süresince taahhüdü ile bağlı olduğundan, edimini sözleşmeye uygun yerine getiremediği takdirde yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalması söz konusu olacağı tabidir.

 

          Sonuç olarak idarece, yaklaşık maliyetin altındaki tekliflerin 4734 sayılı Kanunun 37 ve 38 inci maddeleri ile İdari Şartnamenin 36 ncı maddesi çerçevesinde ihaleyi sonuçlandırması ve yaklaşık maliyet altındaki tekliflerin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutularak değerlendirme yapılması gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yaklaşık maliyetin altındaki tekliflerin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutularak tekliflerin mevzuata uygun olarak yeniden değerlendirilmesi  hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul