• Karar No: 2007/UH.Z-1499
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :12
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1499
Şikayetçi:
 Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak No:22/21 Kızılay /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Safranbolu Belediye Başkanlığı Yenimahalle Sadri Artunç Cad. Belediye İş Merkezi Kat:1 Safranbolu/KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9287
Başvuruya konu ihale:
 2007/4526 İhale Kayıt Numaralı “Kültür, Sanat, Turizm, Tanıtım ve Bilgi İşlem Merkezi Faaliyetleri Eleman Destek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.04.2007 tarih ve 08.07.72.G012/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Safranbolu Belediye Başkanlığı’nca 19.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kültür, Sanat, Turizm, Tanıtım ve Bilgi İşlem Merkezi Faaliyetleri Eleman Destek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.03.2007 tarih ve 9287 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, idarece tekliflerinin aşırı düşük bulunduğu ve aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, yaptıkları açıklamanın yeterli görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldıkları, idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin cevabında şikayet dilekçesinin ekinde verilen temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerinin noter onaylı olmadığı, fotokopi olduğundan şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği, oysa teklif dosyalarında söz konusu belgenin aslının bulunduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

                  İdarenin 21.03.2007 tarihli şikayete verdiği cevapta; şikayet başvurusunun ekinde yer alan temsile yetkili olduğuna dair evrakın asıl olmadığı gibi aslı yetkili mercilerce onaylanmamış olduğu, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddedeki şekil unsurlarını içermediğinden şikayetin esastan incelenmesinin mümkün bulunmadığına ve şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “I- İhale işlemlerine karşı yapılacak idari başvuru yolları başlıklı maddenin ”
3 ) Başvurularda aranılacak şekil unsurları başlıklı alt bendinde;

 

“Şikayet başvurularının taşıması gereken şekil unsurları Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılmıştır. Buna göre, başvuruların idareye veya Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılması, dilekçelerde başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi, başvuruya konu ihale, ihaleyi yapan idare ve adresi, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı deliller, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin gösterilmesi gerekmektedir.

Başvuru dilekçelerine adına başvuru yapılan tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğuna dair tüzel kişiliği temsile yetkili olanları gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve benzeri belgeler ile bu kişi yada kişilerin imza sirkülerinin noter onaylı suretleri eklenmelidir. Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların vekalet verdikleri gerçek kişi başvuru sahiplerinin noter onaylı vekaletnameleri ile imza beyannamelerini, avukatların aslının aynı olduğu beyanı ile imzalı ve baro pulu yapıştırılmış vekaletnamelerini başvuru dilekçeleri ekinde vermeleri gerekmektedir.

………………………..

            İstekli sıfatıyla ihaleye teklif verenler tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulması durumunda ise, isteklinin teklif zarfı içerisinde yukarıda sayılan belgelerinin bulunması durumunda, idarece başvurunun usulüne uygun  bir başvuru olduğu dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir. Ancak ihaleye teklif veren istekli veya temsilcisi dışında yetki verilmiş bir başka temsilci tarafından istekli adına şikayet başvurusunda bulunulması durumunda usulüne uygun dilekçe ile birlikte bu temsilcilere ait temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesi/imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenerek idareye şikayet başvurusunun yapılması gerekmektedir…..” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           Başvuru sahibinin ihaleye verdiği teklif zarfında şirket müdürü tarafından temsil edildiği, şikayet başvurusunda da  aynı kişinin temsil ettiği, teklif zarfında tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğuna dair tüzel kişiliği temsile yetkili olanları gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve bu kişinin imza sirkülerinin noter onaylı suretlerinin eklendiği anlaşılmıştır. İdarece her ne kadar şikayetin esastan incelenmesinin mümkün bulunmadığına karar verilmişse de kararın devamında  İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ( c) bendi uyarınca şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde(Ek:5);

“26.1Sözleşmenin yapılması ile ilgili her türlü vergi resim ve harçlar teklif fiyata dahildir.

26.2.(26.1)nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3Çalıştırılacak olan 15 adet personel şu şekilde görevlendirilecektir.

a)Kültür, sanat, turizm, tanıtım faaliyetleri destek personeli 12 personel,

b)Bilgi işlem merkezi faaliyetleri destek personeli 3 personel,

Personele verilecek ücretler;

a)Kültür, sanat, turizm, tanıtım faaliyetleri destek personeline asgari ücret üzerinden ödeme yapılacaktır.(Brüt ücret 562,50 YTL/ay)

b)Bilgi işlem merkezi faaliyetleri destek personeline asgari ücretin 1.5 katı üzerinden ödeme yapılacaktır.(Brüt ücret 562,50x1,5=843,75 YTL/ay)

26.4Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuat çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5 İş kazaları ve meslek hastalıkları SSK prim oranı 1,5 şeklinde uygulanacaktır.” düzenlemesi ile,    

 

            İdarece düzenlenen Götürü Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde;

    

           “Yapılan hizmet için bütün giderleri yükleniciye ait olmak üzere ve hizmet süresini kapsayacak biçimde idare lehine “işveren mali sorumluluk sigortası” yaptırılacaktır. Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla yer alacaktır. Sigorta poliçeleri teminat limitleri, kişi başına 100.000 YTL ve olay başına 300.000 YTL olarak düzenlenecektir. Poliçeler dain ve mürtehin olarak düzenlenecek, idare izni olmadan iptal edilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

   İşin asgari maliyetinin, işçilik maliyeti ve sözleşme giderleri ile toplanması suretiyle bulunması, işveren mali sorumluluk sigortasının ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari maliyetin (12 işçinin  asgari işçilik maliyeti=84.473,18 YTL, 3 personelin asgari işçilik maliyeti=31.677,44 YTL, olmak üzere toplam=116.150,62 YTL olduğu tespit edilmiştir.)

 

            İdarece hesaplanan yaklaşık maliyetin asgari işçilik maliyeti, işveren mali sorumluluk sigortası ve kardan oluştuğu görülmüştür.

                           

            İdarece Bay-Pak Tem. Liman Hiz. Gıda İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Akın-Sel İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Akın-Sel İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Altınbaşak Gıda San. Tic. A.Ş., Aksa İnş. Tem. Gıda İnsan Kaynakları Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti., Ufuklar Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif kabul edilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiştir. Asgari işçilik maliyeti dikkate alındığında Bay-Pak Tem. Liman Hiz. Gıda İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Akın-Sel İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Altınbaşak Gıda San. Tic. A.Ş., Aksa İnş. Tem. Gıda İnsan Kaynakları Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti., Ufuklar Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, kaldı ki başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında işveren mali sorumluluk sigorta giderinin % 3 lük sözleşme gideri içinde yer aldığını doğru bildirdiği, işveren mali sorumluluk sigorta giderinin teklif fiyata dahil gider olarak kabul edilmesi gerektiği, genel giderler içinde değerlendirilemeyeceği bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul