En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1501
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :14
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1501
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü, Nurtepe Yolu Alibey Cad. 34406 Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2006/133792 İhale Kayıt Numaralı “Müşteri Memnuniyeti Durum Tespiti İçin 17.300 Denek Üzerinde Anket Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2007 tarih ve 08.07.54.0201/2007-21 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 19.10.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Müşteri Memnuniyeti Durum Tespiti İçin 17.300 Denek Üzerinde Anket Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak 23.03.2007 tarihli Başkanlık İstemine konu gazete haberinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

 

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başkanlık istemine konu 21.03.2007 tarihli Vatan Gazetesinde yer alan haber yazısında özetle; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 19.10.2006 tarihinde yapılan “Müşteri Memnuniyeti Durum Tespiti İçin 17.300 Denek Üzerinde Anket Yapılması” ihalesine iki isteklinin katıldığı, sadece Genar Araştırma Şirketinin teklifinin geçerli sayıldığı ve ihalenin bu şirket üzerinde bırakıldığı, sözkonusu şirketin yöneticilerinden M. Tevfik Göksu’nun İSKİ’de ihalelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan M. Tevfik Göksu’nun amca oğlu ve Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun kardeşi olduğu, aynı şirketin Kartal Belediyesinden de üç iş aldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Söz konusu iddialarla sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

                 4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinde;

                                                              

            “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

            a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

            b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

            c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

            d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

            e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri 

            f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10´undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

            İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

            

             Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun yukarıda anılan 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların üçüncü dereceye kadar kan hısımlarının ihaleye katılamayacağının düzenlendiği, haber yazısında şirketin yöneticilerinden olduğu iddia edilen M. Tevfik Göksu’nun İSKİ’de ihalelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan M. Tevfik Göksu’nun amcasının oğlu olduğunun belirtildiği, sözkonusu şahıslar arasında akrabalık bağı bulunduğu kabul edilse dahi bu bağın dördüncü derece kan hısımlığı olduğu ve bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Sözkonusu haber yazısında aynı şirketin Kartal Belediyesinden de üç iş aldığı iddia edilmekle birlikte, bu konuda somut mevzuata aykırılık iddialarına yer verilmemiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul