• Karar No: 2007/UH.Z-1502
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :15
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1502
Şikayetçi:
 Süper Vizör İnş. Tem. İlaç. B.İşlem İns. Kynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No:62/3 G.O.P. Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mevlana Cad. Nu:65 Karatay/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10606
Başvuruya konu ihale:
 2007/12425 İhale Kayıt Numaralı “7 Adet Konya Müzeleri Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.04.2007 tarih ve 08.08.52.0201/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce 17.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “7 Adet Konya Müzeleri Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Süper Vizör İnş. Tem. İlaç. B.İşlem İns. Kynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.04.2007 tarih ve 10606 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde SA 8000 belgesi istenildiği, bu belgenin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve gereksiz belge istenilmesinin ihaleye katılım maliyetlerini arttırdığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin (b) bendinin üçüncü alt bendinde ihaleye katılacak isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak “İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,” istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir…”,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/ L numaralı maddesinde “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlığı altında “Kuruma yapılan başvurular ve ilgili idarelerden gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, uygulama yönetmeliklerindeki kalite belgelerine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

              …” hükümlerine yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait ilanın 4.3.3. maddesinin (c) bendi ve idari şartnamenin 7.3.3 maddesinin 1/a bendinde “İsteklinin ihale konusu iş ile ilgili SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı belgesi olacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Sosyal Sorumluluk (SA 8000) belgesine ilişkin olarak 29.11.2006 tarih ve 2978 sayılı Kurum yazısı ile Türk Akreditasyon Kurumu’ndan görüş istenilmiş, Türk Akreditasyon Kurumu’nun  05.12.2006 tarih ve 6598/ 10910 sayılı yazısında;

 

“…Sosyal Sorumluluk (SA 8000) belgelendirme çalışmalarının henüz Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) karşılıklı tanınma anlaşmalarına (MLA) konu olmadığı, bu belgeleri veren kuruluşların uluslararası geçerliğini destekleyici nitelikte bir kontrol düzenin günümüz itibari ile akreditasyon kuruluşları tarafından tesis edilmediği, bu itibarla söz konusu belgelerin kamu ihalelerinde talep edilmesinin uygun olmadığının düşünüldüğü” belirtilmiştir.

 

Nitekim ihaleye teklif veren isteklilerin teklif dosyaları kapsamında sunduğu SA 8000 (Sosyal Sorumluluk) kalite belgeleri incelendiğinde, söz konusu belgelerin TÜRKAK Akreditasyon Markası taşımadığı gibi, Türk Akreditasyon Kurumundan alınması gereken SA 8000 belgesine ilişkin teyit yazısının eklenmediği, belgeyi düzenleyen belgelendirme kuruluşunun ISO 9001 belgesine ilişkin Akreditasyon sertifikasının eklendiği görülmüştür.

 

            Kalite belgelerine ilişkin yukarıda anılan düzenlemeler ile Türk Akreditasyon Kurumunun anılan yazısındaki görüşleri uyarınca, incelenen ihalede SA 8000 (Sosyal Sorumluluk) kalite belgesinin istenilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhale ilanının 4.3.3. maddesinin (b) bendinde “İstekliler tarafından kullanılacak her türlü temizlik malzemelerinin isim, katalog ve broşürler ile ulusal veya uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren belgeler.” istenmiş, idari şartnamenin 7.3.3. maddesinin ikinci bendinde de “İstekliler tarafından kullanılacak her türlü temizlik malzemelerinin isim, katalog ve broşürler ile ulusal veya uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren belgeler ve ilaçlamada kullanılacak ilaçların tanıtım materyalleri ile imal veya ithal izin belgeleri dosyaya konulacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır. Teknik şartnamenin 8 inci maddesinin B bölümünde temizlik malzemelerinin cinsi ve miktarına yer verilmiştir.

 

İhale konusu işin hizmet alımı ihalesi olması ve bahse konu maddelerin söz konusu hizmet işinin gerçekleşmesi aşamasında firmanın kullanacağı temizlik malzemelerine ilişkin olması nedeniyle, idarece Teknik Şartnamede bu malzemelerin özelliklerinin belirtilebileceği ve sözleşmenin uygulanması aşamasında söz konusu malzemelere ilişkin bilgi ve belge istenebileceği, ancak bu belgelerin tekliflerin sunulması aşamasında yeterlik kriteri olarak istenmesinin ihaleye katılımı daraltıcı nitelik arz ettiği ve mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır. Nitekim altı firma tarafından ihale dokümanı satın alınmış ancak ihaleye iki istekli tarafından teklif verilmiştir.

 

2) İhale ilanının 4.3.3. maddesinin (a) bendi ve idari şartnamenin 7.3.3. maddesinin 1/a bendinde “İsteklinin ihale konusu iş ile ilgili olmak üzere kalite yönetim sistem belgeleri olacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır. Sözkonusu düzenlemede kalite yönetim sistem belgeleri istenilmekle birlikte, hangi kalite yönetim sistem belgelerinin ve kaç adet belgenin teklif dosyası kapsamında isteklilerce sunulması gerektiği ve hangi belgelerin sunulması durumunda idarece yeterli kabul edileceği hakkında net bir düzenleme yapılmaması nedeniyle, sözkonusu düzenlemenin tekliflerin sağlıklı olarak verilmesi ve değerlendirilmesinin engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

3) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır. Bunun doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “I- İhale işlemlerine karşı yapılacak idari başvuru yolları” başlıklı bölümünün A maddesinin 4 üncü alt maddesinde; “…İhaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılıp, bu kararın başvuru sahibine bildiriminden itibaren onbeş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Ancak, idarenin şikayet üzerine verdiği kararın bildirimini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamışsa sözleşme imzalanabilecektir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, şikayet başvurusuna ilişkin dilekçenin İdare kayıtlarına 14.03.2007 tarihinde alındığı, 27.03.2007 tarihli yazı ile şikayetin reddedilmesinden sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin, 30.03.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan firma ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul