• Karar No: 2007/UH.Z-1503
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :17
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1503
Şikayetçi:
 Ev-Men İnş. Tem. Yem. Nak. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Reşat Bey Mahallesi 16.Sokak Polen 1 Apt. 46 K.1 D.1 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Tekel Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı No:27 34083 Unkapanı Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9139
Başvuruya konu ihale:
 2006/191289 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Satın Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2007 tarih ve 08.07.66.0201/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tekel Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce 15.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Ev-Men İnş. Tem. Yem. Nak. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.03.2007 tarih ve 9139 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdarenin yapmış olduğu yemek hizmeti alımı ihalesinin Akgün Tabldot firması üzerinde kaldığının bildirildiği ancak ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği bedelin aşırı düşük olduğu, sözkonusu teklif bedeli ile işin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 37.800 adet öğle yemeği için (3 kap-125 gr ekmek dahil) 2,20 YTL/öğün birim fiyatla toplam 83.160 YTL, 144.000 adet öğle yemeği için (3 kap-250 gr ekmek dahil) 2,40 YTL/öğün birim fiyatla toplam 345.600 YTL, 72.000 adet sabah çorbası için 1,00 YTL/öğün birim fiyatla toplam 72.000 YTL olmak üzere toplam 500.760,00 YTL teklif verildiği tespit edilmiştir.

İhale komisyonunca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin Akgün Tabl. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

İncelenen ihaleye konu hizmetin kapsamının, personel çalıştırılmasına yönelik bir hizmet alımından ibaret olmadığı; idarenin ihtiyaç duyduğu yemeğin hazırlanarak idare bünyesinde servis yapılması ve servis sonrası temizlik hizmetlerini kapsadığı anlaşılmıştır. 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde malzemeli yemek ihaleleri ile ilgili olarak aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine ilişkin olarak özel bir usul öngörülmemiştir.

 

Bunun yanında, şikayetçi tarafından da iddiasına dayanak olarak işin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan maliyet unsurları hakkında herhangi bir bilgi ve belge sunulmamıştır.

Bu çerçevede; isteklilerce verilen tekliflerin aşırı düşük olup olmadığı konusunda diğer tekliflerle yaklaşık maliyete göre mukayese yapılması sonucunda teklifin aşırı düşük olup olmadığı konusunda takdir yetkisinin ihale komisyonunda olduğu ve bu değerlendirmeye esas olmak üzere ikincil mevzuatta da herhangi bir kısıtlayıcı husus veya uygulanması zorunlu usul belirlenmediği, bu nedenle idarece tesis edilen işlemin ihale mevzuatına aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul