• Karar No: 2007/UH.Z-1505
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :19
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1505
Şikayetçi:
 Deha Gıda İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, Cevatpaşa Mahallesi Komiser Reşat Dayı Cad. No:25 Bayrampaşa/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü, Gar Binası 3. Kat 34718 Haydarpaşa Kadıköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10156
Başvuruya konu ihale:
 2007/7895 İhale Kayıt Numaralı “Haydarpaşa İşçi İaşe Merkezi Alıcı Mutfağında Yüklenici Tarafından Tabldot Usulü Yemek Üretimi, Servis ve Dağıtımı İle Diğer Yan Hizmetlerin Yürütülmesi İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2007 tarih ve 08.08.22.0078/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 23.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile
yapılan “Haydarpaşa İşçi İaşe Merkezi Alıcı Mutfağında Yüklenici Tarafından Tabldot Usulü Yemek Üretimi,
Servis ve Dağıtımı İle Diğer Yan Hizmetlerin Yürütülmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Deha Gıda İnşaat
San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.03.2007
tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.03.2007
tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.04.2007 tarih ve 10156 sayı ile
Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,


İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;  

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle
giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi
(b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,
 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:


İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari şartnamenin 7.3.3.1 inci maddesinde;
TC.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenen 560 sayılı gıda üretimi ve denetlenmesine dair
kanun hükmündeki kararname kapsamındaki ürünler için alınmış Gıda sicil sertifikası
”,
7.3.3.3 üncü maddesinde; “TC.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenen 560 sayılı
gıda üretimi ve denetlenmesine dair kanun hükmündeki kararname kapsamındaki ürünler için
alınmış Gıda Üretim sertifikası
” ve 7.3.3.4 üncü maddesinde; “istekliler teklifleri ile birlikte
"Aşçı Başı olarak istihdam edeceği personelin ustalık belgesi sertifikasının aslını veya
noter tasdikli suretini verecekler.
” düzenlemelerine yer verildiği, 
 

1) Bu ihalede bahsi geçen belgelerin T.C.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenen
belgeler olmasının istenildiği, bu belgelerin 2004 yılı öncesi Sağlık Bakanlığı tarafından da
verilmiş olan belgeler olduğu, halen geçerlilikleri bulunduğu, bu belgelerin sadece Tarım Bakanlığının
vermiş olduğu belgeler olarak kabul edilmesinin rekabete aykırı olduğu, 2004 öncesi
bu belgeleri Sağlık Bakanlığından almış olup bu belgelerle faaliyet gösteren birçok yemek firmasının
mevcut olduğu,

2) İdari şartnamenin 7.3.3.4 üncü maddesinde istihdam edilecek personelle alakalı
ihale öncesi belge istenildiği, 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca ihale öncesi
“anahtar teknik personel hariç” personelle ilgili belge ve taahhüt istenmesinin kaldırıldığı, 
şartnamedeki adı geçen düzenlemenin yönetmeliklere aykırılık teşkil ettiği, bu  gibi yemek alımı
ihalelerinde anahtar  teknik personelin Gıda mühendisi veya Diyetisyen olarak istendiği, şartnamede
Aşçı Başı olarak istihdam edileceği belirtilen personelin, anahtar teknik personel değil, yemek yapımını
sağlayacak personel olduğunun açık olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin
43 üncü maddesinde “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin
nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında
mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel ç
alıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." şeklinde
değişiklik yapıldığı iddialarına yer verilmiştir.


Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:


            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;


            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesine göre ihale konusu işin
Haydarpaşa İşçi İaşe Merkezi alıcı mutfağında yüklenici tarafından toplam 90.000 adet
tabldot usulü yemeğin üretimi, servis ve dağıtımı ile diğer yan hizmetlerin yürütülmesi işi
olduğu anlaşılmıştır.


            İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; “Kalite ve standarda ilişkin
belgeler: 7.3.3.1-İstekliler, teklifleri ile birlikte, TC.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca,
düzenlenen 560 sayılı gıda üretimi ve denetlenmesine dair, kanun hükmündeki kararname
kapsamındaki ürünler için alınmış “Gıda Sicil Sertifika”sının aslının veya noter tasdikli
suretini vereceklerdir.
7.3.3.3-İstekliler, teklifleri ile birlikte, TC Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığınca düzenlenen 560 sayılı gıda üretimi ve denetlenmesine dair kanun
hükmünde kararname kapsamındaki ürünler için alınmış “Gıda Üretim Sertifikası”nın
aslını veya noter tasdikli suretini vereceklerdir.
”,
 

            26.01.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilanın 4.3.4 üncü maddesinde; 
Kalite ve standarda ilişkin belgeler: 4.3.4.1-İstekliler, teklifleri ile birlikte,
TC.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenen 560 sayılı Gıda Üretimi ve Denetlenmesine dair,
kanun hükmündeki kararname kapsamındaki ürünler için alınmış, "Gıda Sicil Sertifikası" nın
aslını veya noter tasdikli suretini vereceklerdir. 4.3.4.2-İstekliler, teklifleri ile birlikte,
TC.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenmiş 560 sayılı Gıda Üretimi ve Denetlenmesine
dair kanun hükmündeki kararname kapsamındaki ürünler için alınmış,
"Gıda Üretim Sertifikası" nın aslını veya noter tasdikli suretini vereceklerdir.

düzenlemeleri yer almıştır.


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve
teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; “…Ayrıca ihale konusu
hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin,
ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre
ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin
söz konusu belgeleri sunması zorunludur. Konsorsiyumlarda ise işin uzmanlık gerektiren
kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir.
”,
 Açık İhale Usulü İle
İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin

“İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin
7.1.(o) alt bendine ait 11 nolu dipnotta; “İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin
olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce
sunulmasına ilişkin hükümlere şartnamede yer verilir.
” düzenlemelerine yer verilmiştir.
28.06.1995 tarih ve 22327 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 560 Sayılı “Gıdaların Üretimi,
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 4 üncü maddesinde;
Gıda maddeleri üreten işyeri kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu işyerleri
imalata geçmeden önce Sağlık Bakanlığı`na müracaat ederek işyerinin taşıması gereken
asgari teknik ve hijyenik şartlara göre çalışma izni almak ve Sağlık Bakanlığının düzenleyeceği
gıda işyerleri siciline kaydolmak zorundadır. Çalışma iznine ait esas ve usuller yönetmelikle
belirlenir…
”,
 5 inci maddesinde; “Gıda maddeleri üreten işyerleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nın düzenleyeceği gıda siciline kaydolmak ve sicil numarası almak,imal ettikleri gıda maddelerinin
bileşiminde bulunan maddeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`na tescil ettirerek izin almak zorundadır.
Tescil belgesindeki bilgiler ilgililerce gizli tutulur.
 İllerdeki ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi
odaları ile diğer meslek kuruluşları üyelerini gıda siciline kaydettirmekle yükümlüdür.
Gıda sicili,
izin ve tescil işlemlerinin esas ve usulları yönetmelikle belirlenir…
” hükümleri yer almıştır.

  05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi,
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanun”un “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; “ Gıda maddeleri ve
gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve
sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde
tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini
ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir.
Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce
izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların
değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.Üretim izni,
gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar,
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir
.” hükmü bulunmaktadır.


Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce Valiliklerin (81 il)
İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen 30.03.2004 tarih ve 05255 sayılı genelgede; 560 sayılı

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin
ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 10.07.1996 tarihli ve 22692 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde gıda hizmetlerinin yürütüldüğü, hala çalışma izni/gıda iş yeri sicil kayıt belgesi
almayan işletmelerin olduğunun tespit edildiği, gıda ve gıda katkı maddesi üreten iş yerlerinin
en kısa zamanda çalışma izni/gıda iş yeri sicil kayıt belgesi almaları için gereğinin yapılması gerektiği, 
 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce Valiliklerin (81 il)
İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen 14.06.2004 tarih ve 09862 sayılı genelgede ise; 05.06.2004
tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi,
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun”
hükmü gereği daha önce kendileri tarafından yürütülmekte olan gıda üretim yerlerine Çalışma
İzni verilmesi ve Özel Gıda Kontrol Laboratuarı Kuruluş İzni işlemlerinin Tarım ve Köyişleri
Bakanlığınca yürütüleceği belirtilmiştir.
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Valilik İl Müdürlüklerine
gönderilen “Gıda Üretim İzni Talimatında” ise; 5179 sayılı Kanunun 4. ve 6.maddeleri uyarınca
hazırlanan Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliği gereği; gıda ve gıda ile temas eden
madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinin çalışma izni ve gıda sicil numarası almak zorunda olduğu,
çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemlerin 05.08.2005 tarihine kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
tarafından yürütüldüğü, ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun almış olduğu yürütmeyi
durdurma kararına istinaden söz konusu tarihten itibaren çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemlerin
yetki alanına göre belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare
Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından
yürütülmeye başlandığı, bu nedenle işletmelerin çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili başvurularının
İl Müdürlükleri tarafından ilgili kurumlara yönlendirilmesi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından
yürütülmeye devam edilen üretim izin işlemlerine esas olmak üzere iş yerlerinden öncelikle “Çalışma
İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliği”ne uygun olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan
“çalışma izni ve gıda sicil belgesi” istenileceği, 5179 sayılı Kanunun yayınlandığı tarihten önce
Sağlık Bakanlığından alınmış olan “çalışma izin belgesi”nin çalışma izni ve gıda sicil belgesi yerine
kabul edilerek bu belge yanında ayrıca “gıda sicil belgesi” istenilmeyeceği belirtilmiştir.
 

5179 sayılı Kanun ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yukarıda yer alan ilgili genelge ve
talimatları incelendiğinde; 
 

5179 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 560 Sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname” ve ilgili Yönetmelikleri uyarınca; gıda üretim yerlerine
Çalışma İzni verilmesi işlemlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüldüğü, ayrıca gıda maddeleri üreten
işyerlerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın düzenleyeceği gıda siciline kaydolmak ve sicil numarası almak,
imal ettikleri gıda maddelerinin bileşiminde bulunan maddeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`na tescil
ettirerek izin almak zorunda bulundukları,
 

Bununla birlikte 05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
5179 sayılı Kanun gereğince; gıda üreten işyerlerine verilen çalışma izni ve gıda sicili işlemlerinin
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğü, ayrıca çalışma izni ve gıda sicili alan
iş yerlerine üretime başlamadan önce “üretim izni” nin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından
verilmeye devam edildiği,


5179 sayılı Kanun çerçevesinde çalışma izni ve gıda sicili işlemlerinin 05.08.2005 tarihine kadar
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmüş olmakla birlikte; Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulunun yürütmeyi durdurma kararı gereğince bu tarihten sonra çalışma izni ve gıda sicili işlemlerinin
belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri,
organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye
başlanması gerektiği anlaşılmıştır.
 

Diğer yandan; Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin
7.1 maddesinin (o) bendine ait dipnotta, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili
mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin
hükümlere şartnamede yer verileceği belirtilmekte, 7.1 maddesinin son paragrafında “İsteklinin iş ortaklığı
olması halinde, (b), (c), (d), (l), (m), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından
ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumların ihaleye katılabilmelerinin öngörülmesi halinde
(b), (c), (d), (l), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgeleri her bir konsorsiyum ortağının,
(o) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri
sunması gerekir.
” düzenlemesi yer almaktadır. 
 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler”
başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak
ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel
belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve
muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir…. İş ortaklıklarında, pilot veya
diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması
yeterlidir. İhale dokümanında konsorsiyumların ihaleye teklif vermesinin öngörülmesi halinde,
uzmanlık gerektiren her iş kısmı için istenen kalite ve standart belgeleri dokümanda belirtilir ve
konsorsiyum olarak katılan isteklilerin ortakları teklif verdikleri kısım için istenen belgeleri sunarlar.
” hükmü yer almıştır.
 

            Gıda sicil belgesi ve gıda üretim izin belgelerinin isteklilerin faaliyetine yönelik ve faaliyet
halinde olmalarına ilişkin ve ilgili mevzuat uyarınca alınması zorunlu bulunan sicil ve izin
belgeleri olduğu anlaşıldığından, idare tarafından söz konusu belgelerin idari şartnamenin
7.1.(o) maddesinde yer verilmesi ve iş ortaklıklarında bu belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı 
verilmesinin gerektiğinin belirtilmesi gerekmekte iken, söz konusu belgelerin ilan ve idari şartnamede
kalite ve standarda ilişkin belgeler kapsamında istenilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.
 

Gıda üreten iş yerlerine Gıda Üretim İzin Belgesinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından
verildiği, gıda üretim izni alabilmek için gerekli olan Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesinin ise
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmekte iken Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun
almış olduğu yürütmeyi durdurma kararına istinaden; 05.08.2005 tarihinden itibaren çalışma izni ve
gıda sicil belgesinin belediye mücavir alanları içerisinde Belediye Başkanlıkları, mücavir alan dışında
İl Özel İdare Müdürlükleri tarafından verilecek olduğu anlaşılmakla birlikte; idari şartnamede
yer alan hatalı düzenlemenin farklı kurumlarca düzenlenen ve yürürlükte bulunan gıda sicil belgelerinin
sunulmasına engel teşkil etmediği ve gıda üretim izin belgesinin ise halen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
tarafından verildiği anlaşıldığından,  isteklilerin teklif vermesini engelleyecek nitelikte bir
aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.


            2)Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler”
başlıklı 7.3.3 üncü maddesinin 7.3.3.4 nolu alt bendinde; “İstekliler, teklifleri ile birlikte “Aşçı Başı”
olarak istihdam edeceği personelin Ustalık Belgesi Sertifikasının aslını veya noter tasdikli
suretini vereceklerdir.
” düzenlemesinin bulunduğu, aynı düzenlemenin ihaleye ait ilanın “Kalite ve standarda
ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4 üncü maddesinin 4.3.4.3 nolu alt bendinde de yer aldığı anlaşılmıştır.


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler”
başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin
nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında
mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel
çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.  
 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin
ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla
isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde
bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik
kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi
ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin
yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür
ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının
yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına
dair belge aranmaz….
” hükmü yer almaktadır.


            İhaleye ait ilan ve idari şartnamenin kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenildiği maddelerinde
ihale konusu işte “Aşçı Başı” olarak çalıştırılacak olan personelin “Ustalık Belgesi”nin istekliler
tarafından ihaleye katılım aşamasında sunulması istenilmiştir.


            Hizmet alımı ihalelerinde ihale konusu işte anahtar teknik personel çalıştırılması öngörülmekte ise;
ihale dokümanında mesleki ve teknik yeterlilik kapsamında  ve isteklinin personel durumuna ilişkin
belgeler bölümünde yer verilmek suretiyle bu personele ilişkin belge istenilebileceği, anahtar teknik personelin
ihale konusu işin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin
bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranmasının gerekli bulunduğu,  ancak anahtar teknik personelin
çalıştırılması öngörülmemekte ise istenilen diğer personelin nitelik ve sayısının ihale dokümanında belirtilmesi
gerektiği, anahtar teknik personel dışında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya çalıştıracağına
dair taahhütname istenilemeyeceği ilgili mevzuatta düzenlenmiş bulunmasına karşın;


            İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen “Aşçı Başı”na ilişkin olarak sadece “Ustalık Belgesi”nin
istenilmesi, ancak ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde
bulunduğunu
gösteren belgelerin (Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi) istenilmemesi nedeniyle “Aşçı Başı”nın ihale
konusu işte anahtar teknik personel olarak öngörülmediği sonucuna ulaşılmış olup, anahtar teknik personel
olarak öngörülmeyen personel için ise ihale dokümanında bu personelin çalıştırıldığına dair belge veya
çalıştırılacağına ilişkin taahhütname istenilmemesi gerektiği hüküm altına alındığından, idarece
ilan ve ihale dokümanında Kalite ve standarda ilişkin belgeler arasında “Aşçı Başı” olarak
çalıştırılacak olan personelin “Ustalık Belgesi”nin ihaleye katılım aşamasında sunulmasına ilişkin
yapılan düzenleme mevzuata uygun bulunmamıştır.


            Açıklanan nedenlerle;


İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin
düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun
56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul