• Karar No: 2007/UH.Z-1507
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :22
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1507
Şikayetçi:
 Bahar Temizlik, Kervangeçmez Sokak Dilan Pasajı B1 Blok Kat.2 Mecidiyeköy Şişli / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Üsküdar Belediye Başkanlığı, Tembel Hacı Mehmet Mahallesi Hakimiyeti Milliye Caddesi No:69 Üsküdar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.04.2007 / 10233
Başvuruya konu ihale:
 2007/891 İKN|li “Üsküdar İlçe Sınırları Dahilinde Katı Atık, Moloz Toplama ve Nakli İle Cadde ve Sokakların El ve Makine İle Süpürülmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2007 tarih ve 08.08.30.0167/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Üsküdar Belediye Başkanlığı tarafından 23.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Üsküdar İlçe Sınırları Dahilinde Katı Atık, Moloz Toplama ve Nakli İle Cadde ve Sokakların El ve Makine İle Süpürülmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Bahar Temizliğ’in 23.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.04.2007 tarih ve 10233 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamede benzer iş olarak, katık atık, moloz toplama ve nakli, cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi işlerinin tamamının beraber yapılmış olması istenilmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesi ile 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

                                                 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle, Kamu İhale Kurulunun 03.05.2007  tarih ve 2007/UH.Z-1506 nolu kararı ile;

“A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesi; “Bu iş için 24 adet 13 m3, 3 adet 11 m3, 2 adet 20 m3, 5 adet 7 m3’lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet tıbbi atık aracı, 1 adet konteyner yıkama aracı, 2 adet 6 m3 vakumlu yol süpürme aracı, 3 tır çekici, 4 adet damperli kamyon, 2 adet loder, 4 adet binek otomobil ve 5 adet çift kabin kamyonet çalıştırılacaktır. Tıbbi atık aracı dışındaki tüm araçlar istekli tarafından karşılanacak olup, tıbbi atık, çift kabin kamyonet, tır çekici damperli kamyon, binek araç, loder dışındaki araçların özellik arz etmesi ve piyasada kolay bulunması mümkün olmadığından 9 adet 13 m3, 1 adet 11 m3, 1 adet 20 m3, 5 adet 7 m3, 1 adet konteyner yıkama aracı ve 1 adet 6 m3 vakumlu yol süpürme aracı isteklinin  kendi malı olmak üzere (en az 2005 model ve yukarı) ruhsatların ve demirbaş kayıt defterlerinin noter tasdikli suretlerinin ve kendi malı araçlar için Trafik Şube Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış teyit yazısını ibraz etmeleri gerekir. Kendi malı araçlar dışında kalan araçlar için noter tasdikli araç ekipman taahhütnamesi verilecektir. İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makina ve ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinde; “…isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.”  hükmü bulunmaktadır.

            Yönetmeliğin anılan hükmüne göre isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipmanın fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi öngörülmüştür.

            Başvuruya konu ihalenin ilan ve idari şartnamesinde yapılan Söz konusu düzenlemeyle kendi malı araçlar için Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin konuyla ilgili 44 üncü maddesinde yer alan sınırlamalar aşılarak, anılan maddede belirtilen belgeler yanında ayrıca Trafik Şube Müdürlüklerinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış teyit yazısı da istenmiş bulunmaktadır. 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin konuyla ilgili 44 üncü maddesinde; isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipmanın fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi yeterli görüldüğünden, ek olarak Trafik Şube Müdürlüğünden alınmış teyit yazısı istenmesinin mevzuata uygun bir düzenleme niteliğinde olmadığı değerlendirilmiş, Trafik Şube Müdürlüğünden teyit yazısı  istenilmesinin katılımı zorlaştırıcı nitelikte bulunmuştur.

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesi; “Bu ihalede benzer iş olarak, katı atık, moloz toplama ve nakli, cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi işlerinin tamamının beraber yapılmış olması benzer iş olarak değerlendirilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

İşe ait özel teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde işin tanımı;

“İhale kapsamındaki iş iki kısımdan oluşmaktadır.

a) Üsküdar ilçesi sınırları içerisinde bulunan caddeler, sokaklar ve buralarda bulunan hastaneler, öğretim kurumları, ibadethaneler, boş alanlar, Validebağ Korusu ve parklardaki çöplerin toplanması, çöp konteynırlarının boşaltılması suretiyle oluşan yıllık yaklaşık 138.875 ton çöp ve yıllık yaklaşık 35.750 ton molozun İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin ilgili birimince gösterilecek çöp aktarma merkezlerine nakli,

b) Üsküdar ilçesi sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak, boş alan, park ve Validebağ Korusunun Temizlik İşleri Müdürlüğünün belirlediği programa uygun olarak süpürülmesi ve toplanan süprüntülerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimince gösterilecek çöp aktarma merkezine naklidir. Ayrıca ilçe genelinde kurulan semt pazarlarının çöplerinin toplanması yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu iş bünyesinde yer alan katı atık ve moloz toplama ve nakli işleri, benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olarak görüldüğünden, idarece benzer iş olarak, söz konusu işlerin tamamının beraber yapılmış olarak istenilmesi anılan mevzuat hükmüne aykırılık teşkil ettiği gibi, ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte bulunmuştur.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde; “…. 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu gereği Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından K-1 yetki belgesini verecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınan konuya ilişkin görüş yazısında; “4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca karayolu ile yapılacak taşıma işlerinin C2, K1, L1, L2, gibi yetki belgeleri ile  gerçekleştirilebileceği, ayrıca taşıtı bulunmayan R1 veya R2 yetki belgesine sahip taşıma işleri organizatörlerinin yetki belgesine sahip diğer taşımacıların taşıtlarına yük verme ve bu faaliyet için nakliye faturası düzenleme yetkisine sahip bulunduğu” belirtildiğinden, idarece ilan ve idari şartnamede ihaleye katılım için sadece K-1 yetki belgesine sahip olunma şartı konulması ve ihale konusu işin yürütülmesi aşamasında gerekli olan yetki belgelerinin ihaleye katılım esnasında istenilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

2) İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesi; “Bu iş için 24 adet 13 m3, 3 adet 11 m3, 2 adet 20 m3, 5 adet 7 m3’lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet tıbbi atık aracı, 1 adet konteyner yıkama aracı, 2 adet 6 m3 vakumlu yol süpürme aracı, 3 tır çekici, 4 adet damperli kamyon, 2 adet loder, 4 adet binek otomobil ve 5 adet çift kabin kamyonet çalıştırılacaktır. Tıbbi atık aracı dışındaki tüm araçlar istekli tarafından karşılanacak olup, tıbbi atık, çift kabin kamyonet, tır çekici damperli kamyon, binek araç, loder dışındaki araçların özellik arz etmesi ve piyasada kolay bulunması mümkün olmadığından 9 adet 13 m3, 1 adet 11 m3, 1 adet 20 m3, 5 adet 7 m3, 1 adet konteyner yıkama aracı ve 1 adet 6 m3 vakumlu yol süpürme aracı isteklinin  kendi malı olmak üzere (en az 2005 model ve yukarı) ruhsatların ve demirbaş kayıt defterlerinin noter tasdikli suretlerinin ve kendi malı araçlar için Trafik Şube Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış teyit yazısını ibraz etmeleri gerekir. Kendi malı araçlar dışında kalan araçlar için noter tasdikli araç ekipman taahhütnamesi verilecektir. İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makina ve ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinde;

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.” hükmü bulunmaktadır.

İdarece ilan ve idari şartnamede yapılan, araçların bir kısmının isteklinin kendi malı olması ve araçlarda en az 2005 model olma şartı aranması Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesi hükmüne aykırılık teşkil ettiği gibi, ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte bulunmuştur.

3) İhale onay belgesi ile ihale ilanında doküman satış bedeli 1.250,00 YTL olduğu görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28 inci maddesinde; “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü yer almaktadır.

            Anılan mevzuat hükmü uyarınca, doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilmesi gerekmektedir.

            Söz konusu ihalede, belirlenen doküman bedelinin ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte bulunmuştur.

Söz konusu ihalede, 5 adet doküman satın alındığı, ihaleye 2 isteklinin katıldığı, ihaleye katılan isteklilerden Çevre İnş. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli 1 (bir) teklif olduğu görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu ihalede satın alınan doküman sayısı  ile  ihaleye katılan istekli sayısı birlikte değerlendirildiğinde, Kanunun Temel İlkeleri arasında yer alan rekabet ilkesine aykırı bir durum oluştuğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”  Gerekçesiyle İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.Dolayısıyla bu konuda yeni bir karar alınmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul